Dostępny w większości aptek

 

Tialorid mite tabletki | 2,5mg+0,025g | 50 tabl. | (poj. z plastiku w pudełku)

od 0 , 00  do 7 , 71

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amiloridum, Hydrochlorothiazidum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Tialorid mite cena

7,71Opis produktu Tialorid mite

Kiedy stosujemy lek Tialorid mite?

Tialorid mite jest wskazany w leczeniu:

-nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi);

-zastoinowej niewydolności krążenia;

-marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.


Jaki jest skład leku Tialorid mite?

1 tabletka zawiera:

Amiloridi hydrochloridum (amilorydu chlorowodorek) 2,5 mg

Hydrochlorothiazidum (hydrochlorotiazyd) 25 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna od 200,655 mg do 209,475 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tialorid mite?

• Nadwrażliwość na amiloryd, hydrochlorotiazyd oraz inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol/l).

• Podwyższony poziom wapnia w surowicy.

• Stężenie mocznika we krwi powyżej 10 mmol/l, kreatyniny powyżej 130 µmol/l.

• Leczenie preparatami litu. • Leczenie innymi lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd).

• Stosowanie leków uzupełniających potas lub dieta bogata w potas (w ciężkich i opornych przypadkach hipokaliemii można stosować Tialorid mite pod kontrolą).

• Ciężka niewydolność wątroby.

• Stan przedśpiączkowy w marskości wątroby.

• Ciężka niewydolność nerek.

• Bezmocz.

• Nefropatia cukrzycowa.

• Cukrzyca.

• Choroba Addisona.

• Laktacja. • Nie zaleca się stosowania u dzieci, gdyż bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u nich leku

nie zostały ustalone.


Tialorid mite – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Objawy niepożądane występujące po zastosowaniu leku Tialorid mite są związane z jego działaniem moczopędnym, terapią tiazydami lub z zasadniczą chorobą i mogą być następujące (potwierdzone klinicznie):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia,

 
 

niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperkaliemia, zaburzenia równowagi

 
 

elektrolitowej, odwodnienie, dna, hiperglikemia

 

Zaburzenia psychiczne

bezsenność, nerwowość, zaburzenia pamięci,

 
 

depresja, senność

 

Zaburzenia układu nerwowego 

zawroty głowy, bóle głowy, parestezje, osłupienie,

 
 

niepokój ruchowy

 

Zaburzenia oka

przemijające zaburzenia widzenia 

 

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

arytmie, tachykardia, zwiększenie toksyczności

 
 

glikozydów naparstnicy, niedociśnienie,

 
 

również ortostatyczne, choroba niedokrwienna

 

Zaburzenia oddechowe, 

serca

 
 

klatki piersiowej i śródpiersia

 

 duszność, kaszel, zatkanie nosa

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

brak łaknienia, zaburzenie smaku, nudności, wymioty, skurcze, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie pełności w jamie brzusznej,

     

pragnienie, suchość w jamie ustnej,czkawka, zapalenie trzustki

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

świąd, wysypka, zaczerwienienie twarzy,

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, 

 

obfite pocenie się, reakcje nadwrażliwości na światło

 

tkanki łącznej i kości 

 

bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów, bóle w klatce piersiowej i bóle pleców

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

impotencja, zaburzenia w oddawaniu moczu,

     

oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie

     

moczu, zaburzenia czynności nerek, w tym

 

Zaburzenia ogólne i 

 

niewydolność nerek

 

stany w miejscu podania

 

 uczucie zmęczenia, osłabienie, znużenie, złe samopoczucie, gorączka, omdlenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl .


Tialorid mite - dawkowanie leku

Dawkę leku należy ustalać indywidualnie, w zależności od ciężkości choroby i reakcji pacjenta na lek.

Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:

U dorosłych

W nadciśnieniu tętniczym krwi

Początkowo 1 tabletkę raz na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek na dobę, podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W zastoinowej niewydolności krążenia

Początkowo 1 tabletkę na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę. 

W marskości wątroby

Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę. Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od dawki początkowej.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci

Tialorid mite nie jest wskazany do stosowania u dzieci. (patrz pkt 4.3.)

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie.


Tialorid mite – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lek może wywołać hiperkaliemię, która może być przyczyną groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Hiperkaliemia występuje częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, u chorych na cukrzycę oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Wskazana jest kontrola stężenia potasu w surowicy krwi u wszystkich pacjentów leczonych preparatem Tialorid mite, szczególnie na początku leczenia i po ustaleniu odpowiedniej dawki leku. W przypadku wystąpienia hiperkaliemii, należy odstawić Tialorid mite i w razie konieczności podjąć działanie zmniejszające stężenie potasu.

Chociaż po zastosowaniu preparatu Tialorid mite istnieje mniejsze niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (hiponatremia, zasadowica hipochloremiczna, hipokaliemia, hipomagnezemia), wskazana jest kontrola równowagi wodno-elektrolitowej. Taką kontrolę zaleca się szczególnie wtedy, kiedy u pacjenta wystąpią wymioty i (lub) jeśli otrzymuje on parenteralnie płyny. Następujące objawy wskazują na zaburzenia równowagi elektrolitowej: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, oliguria, tachykardia, nudności, wymioty.

Hipokaliemia może wystąpić w wyniku szybkiej diurezy, długotrwałej terapii i ciężkiej marskości wątroby. Hipokaliemia może zwiększyć wrażliwość serca na toksyczne działanie glikozydów naparstnicy.

Hiponatremia spowodowana lekiem przebiega najczęściej łagodnie i bezobjawowo i na jej wystąpienie narażone są szczególnie osoby w podeszłym wieku.

Tialorid mite należy ostrożnie stosować w następujących grupach pacjentów:

− u osób z zaburzeniami czynności nerek (stężenie azotu mocznikowego większe niż 30 mg/dl lub stężenie kreatyniny większe niż 1,5 mg/dl), ponieważ istnieje u nich niebezpieczeństwo rozwoju hiperkaliemii. Mogą również wystąpić lub nasilić się objawy mocznicy wskutek kumulacji leku.

− u osób z marskością wątroby, z współistniejącym wodobrzuszem, alkalozą metaboliczną i obrzękami, ze względu na większe ryzyko wzrostu stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi podczas forsowanej diurezy. 

− u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może wystąpić encefalopatia lub śpiączka wątrobowa.

− u osób z alergią lub astmą oskrzelową występującymi aktualnie lub w wywiadzie, ponieważ mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na lek.

− u osób z chorobą serca i płuc lub niekontrolowaną cukrzycą, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju kwasicy oddechowej i metabolicznej; konieczna jest częsta kontrola równowagi kwasowo - zasadowej.

− Tialoridu mite nie należy podawać pacjentom z cukrzycą z uwagi na ryzyko rozwoju hiperkaliemii. Jeśli zachodzi konieczność zastosowania leku, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stan wydolności nerek, w celu zminimalizowania tego ryzyka. Może być konieczna odpowiednia zmiana dawek leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.

− hydrochlorotiazyd zmniejsza tolerancję glukozy. U pacjentów z cukrzycą utajoną może się ujawnić postać jawna tej choroby. Hydrochlorotiazyd może podwyższać poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi.

− u pacjentów chorych na dnę moczanową, gdyż lek może podwyższać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i wywołać napad dny.

− u osób z układowym toczniem rumieniowatym, hydrochlorotiazyd może zaostrzać objawy choroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Tialorid mite w czasie ciąży

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Tiazydy przekraczają barierę łożyska.

Leki te nie są wskazane u kobiet ciężarnych, nawet do leczenia umiarkowanych obrzęków, ponieważ nie zapobiegają rozwojowi zatrucia ciążowego, ale mogą spowodować hipowolemię, zwiększyć lepkość krwi i zmniejszyć ukrwienie łożyska. Obserwowano żółtaczkę u płodów i noworodków oraz trombocytopenię u noworodków urodzonych przez matki, które stosowały tiazydy w czasie ciąży. U kobiet, które stosowały tiazydy przed porodem zwiększało się stężenie kwasu moczowego i kreatyniny w płynie owodniowym.

Karmienie piersią

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią z uwagi na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki moczopędne

    W tej kategorii znajdziesz leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przeciwdziałaniu i leczeniu obrzęków.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.