Thymoglobuline 5mg/ml interakcje ulotka proszek do iniekcji 0,025 g 1 fiol.s.subs. | + 5ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Thymoglobuline 5mg/ml proszek do iniekcji | 0,025 g | 1 fiol.s.subs. | + 5ml

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Antilymphocytic immuglobulin
Podmiot odpowiedzialny: GENZYME EUROPE B.V.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Thymoglobuline 5mg/ml?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Thymoglobuline 5mg/ml

Kiedy stosujemy lek Thymoglobuline 5mg/ml?

- Immunosupresja w transplantologii – zapobieganie i leczenie odrzucania przeszczepu.

- Zapobieganie wystąpieniu ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych.

- Leczenie ostrej, sterydoopornej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD).

- Leczenie niedokrwistości aplastycznej.Jaki jest skład leku Thymoglobuline 5mg/ml?

Jedna fiolka z proszkiem zawiera:

Immunoglobulina królicza przeciw ludzkim tymocytom.....................25 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Thymoglobuline 5mg/ml?

- Nadwrażliwość na substancję czynną (białko królicze) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Aktywne ostre lub przewlekłe zakażenia, które stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do stosowania jakiegokolwiek dodatkowego leczenia immunosupresyjnego.


Thymoglobuline 5mg/ml – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zdarzenia niepożądane zaobserwowane podczas francuskiego wieloośrodkowego badania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Od czerwca 1997 do marca 1998 roku, 18 francuskich ośrodków transplantacyjnych uczestniczyło we francuskim wieloośrodkowym badaniu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (badanie 00PTF0).

W tym prospektywnym, prowadzonym w jednej grupie, obserwacyjnym badaniu kohortowym uczestniczyło łącznie 240 pacjentów. Wszyscy pacjenci otrzymywali produkt leczniczy

Thymoglobuline 5 mg/ml jako profilaktykę ostrego odrzucenia przeszczepu nerki.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania przedstawione w tabeli reprezentują wszystkie zdarzenia niepożądane zgłoszone w trakcie badania, niezależnie od związku ze stosowaniem produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często**: limfopenia, neutropenia, małopłytkowość

Zaburzenia żołądka i jelit

Często*: biegunka, zaburzenia połykania, nudności, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka

Często: dreszcze

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: choroba posurowicza

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból mięśni

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często: zmiany o charakterze nowotworowym

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd, wysypka

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie tętnicze

*Często: (≥1/100 do < 1/10)

**Bardzo często: (≥1/10)

Działania niepożądane, które zostały omówione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego, są wymienione poniżej według zaburzeń klinicznych. Ponieważ te działania niepożądane pochodzą z badania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, ich rzeczywista częstość występowania nie jest znana.

Reakcje związane z infuzją i zaburzenia układu immunologicznego

Po podaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml mogą wystąpić reakcje związane z infuzją (IAR), nawet po podaniu pierwszej lub drugiej dawki. W przebiegu klinicznym IAR mogą wystąpić następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: gorączka, dreszcze, duszność, nudności i (lub) wymioty, biegunka, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, złe samopoczucie, wysypka, pokrzywka

i (lub) bóle głowy. Reakcje IAR po zastosowaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml są zazwyczaj łagodne i przemijające oraz można im zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości infuzji i (lub) podanie odpowiednich produktów leczniczych. Podczas stosowania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml zgłaszano także przemijające i odwracalne zwiększenie aktywności aminotransferaz bez jednoczesnych przedmiotowych lub podmiotowych objawów klinicznych. Obserwowano ciężkie, a w bardzo rzadkich przypadkach zakończone zgonem, reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.4). Przypadki śmiertelne dotyczyły pacjentów, którzy nie otrzymali adrenaliny podczas tego zdarzenia.

Obserwowano również reakcje IAR będące skutkiem zespołu uwalniania cytokin (CRS). Rzadko zgłaszano ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu przypadki CRS. Przypadki zespołu uwalniania cytokin, zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, były związane z zaburzeniami sercowo-oddechowymi [w tym niedociśnienie, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), obrzęk płuc, zawał mięśnia sercowego, tachykardia i (lub) zgon].

Choroba posurowicza

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano działania niepożądane, takie jak: gorączka, wysypka, pokrzywka, ból stawów i (lub) ból mięśni, które wskazywały na możliwość wystąpienia choroby posurowiczej. Choroba posurowicza zazwyczaj występuje pomiędzy

5 a 15 dniem po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Thymoglobuline 5 mg/ml. Objawy mają zazwyczaj charakter samoograniczający lub szybko ustępują po zastosowaniu kortykosteroidów.

Zdarzenia niepożądane wywołane immunosupresją

Po podaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml w skojarzeniu z wieloma lekami immunosupresyjnymi obserwowano zakażenia, nawroty zakażeń, gorączkę neutropeniczną i posocznicę. W rzadkich przypadkach zakażenia te prowadziły do zgonu. Obserwowano również zmiany o charakterze nowotworowym, w tym między innymi zaburzenia limfoproliferacyjne (LPD) i inne chłoniaki (które mogą być zależne od wirusa), a także guzy lite. Powyższe zdarzenia niepożądane czasami prowadziły do zgonu (patrz punkt 4.4).

Te zdarzenia niepożądane były zawsze związane ze skojarzonym użyciem wielu leków immunosupresyjnych.

Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Zgłaszano również działania niepożądane w miejscu podania takie jak ból, obrzęk i rumień. Po jednoczesnym podaniu do żyły obwodowej produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml, heparyny i hydrokortyzonu w roztworze infuzyjnym 0,9% chlorku sodu można zredukować ryzyko zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych oraz zakrzepicy żył głębokich.

W czasie podawania i po podaniu króliczej immunoglobuliny przeciw ludzkim tymocytom odnotowano działania niepożądane takie jak neutropenia i małopłytkowość związane z obecnością przeciwciał indukujących reakcje krzyżowe. Reakcje te mogą być szczególnie nasilone w czasie dwóch pierwszych dni leczenia i po jego zakończeniu. Ich mechanizm jest związany z obecnością przeciwciał powodujących reakcje krzyżowe z neutrofilami i płytkami. Kontrolowanie liczby leukocytów i płytek pozwala na zmniejszenie nasilenia i częstości wystąpienia tych reakcji (patrz punkt 4.4).


Thymoglobuline 5mg/ml – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od wskazania, schematu podawania i jednoczesnego stosowania innych leków immunosupresyjnych. Przedstawione dawkowanie może być traktowane, jako zalecane. Leczenie można przerwać bez konieczności stopniowego zmniejszania dawki.

- Immunosupresja w transplantologii:

• Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu:

1,0 do 1,5 mg/kg mc./dobę przez 2 do 9 dni po przeszczepieniu nerki, trzustki lub wątroby, oraz przez 2 do 5 dni po przeszczepieniu serca, co odpowiada dawce sumarycznej od 2,0 do 7,5 mg/kg mc. po przeszczepieniu serca i od 2,0 do 13,5 mg/kg mc. po przeszczepieniu innych narządów. Leczenie można przerwać bez konieczności stopniowego zmniejszania dawki.

• Leczenie ostrego odrzucenia:

1,5 mg/kg mc./dobę przez do 14 dni, co odpowiada sumarycznej dawce 4,5 do 21 mg/kg mc.

- Zapobieganie wystąpieniu ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi: Przeszczepiając komórki (szpiku kostnego lub macierzyste komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej) od dawcy niezgodnego spokrewnionego lub zgodnego niespokrewnionego u pacjentów dorosłych zaleca się profilaktyczne podanie produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml w dawce 2,5 mg/kg mc./dobę od dnia –4 do dnia –2 lub dnia –1, co odpowiada sumarycznej dawce 7,5 – 10 mg/kg mc.

- Niedokrwistość aplastyczna:

2,5 do 3,5 mg/kg mc./dobę przez 5 kolejnych dni, co odpowiada dawce sumarycznej 12,5 do 17,5 mg/kg mc.

Stosowanie tego produktu w leczeniu niedokrwistości aplastycznej nie zostało ustalone na podstawie kontrolowanych badań klinicznych.

- Leczenie ostrej, sterydoopornej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi: Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie dla każdego pacjenta. Zazwyczaj jest to od 2 do 5 mg/kg mc./dobę przez 5 dni.

Sposób podawania

Immunoglobulina królicza przeciw ludzkim tymocytom jest zazwyczaj stosowana, jako jeden z leków wchodzących w skład schematu złożonego z kilku produktów immunosupresyjnych.

Przed podaniem immunoglobuliny króliczej przeciw ludzkim tymocytom należy zastosować dobowe dawki leków przeciwgorączkowych, dożylnych kortykosteroidów i (lub) leków przeciwhistaminowych.

Immunoglobulinę króliczą przeciw ludzkim tymocytom podaje się w postaci infuzji dożylnej po rozcieńczeniu w izotonicznym (0,9%) roztworze soli fizjologicznej lub 5% roztworze glukozy. Podaje się w powolnej infuzji do dużej żyły. Szybkość infuzji należy ustawić w taki sposób, aby całkowity czas infuzji był nie krótszy niż 4 godziny.

Ze względu na naturę białkową produktu leczniczego w odtworzonym roztworze i docelowych workach do infuzji mogą powstawać cząstki stałe. Dlatego podczas podawania należy stosować wbudowany filtr o średnicy porów 0,2 µm i niskiej zdolności wiązania białek. Wykazano, że zastosowanie filtra o średnicy porów 0,2 µm usuwa widoczne cząstki stałe i nie wpływa na istotną utratę białek lub ich aktywność.

Dawkowanie produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml różni się od dawkowania innych produktów zawierających immunoglobulinę przeciw tymocytom, ponieważ różnią się one rodzajem i stężeniem białka. Lekarz powinien zachować ostrożność i upewnić się, że przepisana dawka produktu jest odpowiednia.


Thymoglobuline 5mg/ml – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml należy podawać w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza. Produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml musi być podawany zgodnie z zaleceniami lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu immunosupresyjnym pacjentów otrzymujących przeszczep. Należy uważnie obserwować pacjentów podczas infuzji produktu leczniczego. Należy szczególnie uważnie obserwować pacjentów pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów wstrząsu anafilaktycznego. Należy kontynuować ścisłą obserwację pacjenta w trakcie infuzji i przez pewien czas po zakończeniu infuzji do momentu, gdy stan pacjenta będzie stabilny.

Przed podaniem produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml wskazane jest, aby określić, czy pacjent jest uczulony na białko królicze. Personel medyczny i wyposażenie itp. muszą być łatwo dostępne w pierwszych dniach leczenia w celu umożliwienia zastosowania leczenia doraźnego, gdyby było ono konieczne.

Specjalne ostrzeżenia

Reakcje związane z układem immunologicznym

Po podaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml w rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie ciężkich reakcji immunologicznych, takich jak reakcja anafilaktyczna lub ciężki zespół uwalniania cytokin (CRS, ang. Cytokine Release Syndrome).

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie reakcji anafilaktycznej zakończonej zgonem (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”). W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast przerwać infuzję i wdrożyć odpowiednie leczenie. Sprzęt umożliwiający leczenie doraźne wstrząsu anafilaktycznego powinien być łatwo dostępny. Decyzja o ponownym podaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła reakcja anafilaktyczna po podaniu tego produktu powinna być dokładnie rozważona.

Ciężkie, ostre reakcje związane z infuzją (IAR, ang. Infusion Associated Reactions) mają związek z zespołem uwalniania cytokin, którego powstawanie przypisywane jest procesowi uwolnienia cytokin przez pobudzone monocyty i limfocyty. W rzadkich przypadkach te zgłaszane reakcje były związane z poważnymi zdarzeniami sercowo-oddechowymi i (lub) ze zgonem (patrz podpunkt „Środki ostrożności” i punkt 4.8).

Zakażenie

Produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml jest zwykle stosowany w skojarzeniu z wieloma lekami immunosupresyjnymi. Po podaniu tego produktu leczniczego w skojarzeniu z różnymi lekami immunosupresyjnymi zgłaszano przypadki zakażeń (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pierwotniakowych), wznowy zakażeń [zwłaszcza wirusem cytomegalii (ang. CMV)] oraz posocznicy. W rzadkich przypadkach zakażenia te zakończyły się zgonem.

Środki ostrożności

Ogólne

Dawkowanie produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml różni się od dawkowania innych produktów leczniczych zawierających immunoglobuliny przeciw tymocytom (ATG, ang.

anti-thymocyte globulin), ponieważ różnią się one rodzajem i stężeniem białka w zależności od użytego źródła ATG. Dlatego lekarz powinien zachować ostrożność i upewnić się, że przepisana dawka jest odpowiednia dla podawanego produktu ATG.

Produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml należy stosować w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza. Należy uważnie obserwować pacjentów podczas infuzji i przez pewien czas po zakończeniu infuzji do momentu, gdy stan pacjenta będzie stabilny. Ścisłe przestrzeganie zalecanego dawkowania i czasu infuzji może zmniejszyć częstość występowania i stopień ciężkości reakcji związanych z infuzją (IAR). Ponadto, zmniejszenie szybkości infuzji może zminimalizować wiele tego typu działań niepożądanych. Premedykacja z zastosowaniem leków przeciwgorączkowych, kortykosteroidów i (lub) leków przeciwhistaminowych może zmniejszyć zarówno częstość występowania, jak i stopień nasilenia działań niepożądanych.

Zgłaszane przypadki zespołu uwalniania cytokin (CRS) były konsekwencją szybkiej infuzji. W rzadkich przypadkach, ciężki CRS może prowadzić do zgonu.

Wpływ na wskaźniki hematologiczne

Obserwowano przypadki małopłytkowości i (lub) leukopenii (w tym limfopenię i neutropenię), które ustępowały po zmianie dawki. Jeżeli małopłytkowość i (lub) leukopenia nie są objawem choroby podstawowej lub nie są związane z chorobą, z powodu której podawany jest produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml, sugeruje się następujące zmniejszenie dawki:

• zmniejszenie dawki musi być brane pod uwagę, jeżeli liczba płytek krwi wynosi pomiędzy 50 000 a 75 000 komórek/mm3 lub jeżeli liczba białych krwinek wynosi pomiędzy 2000 a 3000 komórek/mm3.

• należy rozważyć przerwanie leczenia produktem leczniczym Thymoglobuline 5 mg/ml, jeżeli występuje utrzymująca się i ciężka małopłytkowość (< 50 000 komórek/mm3) lub jeśli wystąpi leukopenia (< 2000 komórek/mm3).

Należy kontrolować liczbę białych krwinek i płytek krwi podczas leczenia i po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Thymoglobuline 5mg/ml. Pacjenci z ciężką neutropenią i niedokrwistością aplastyczną wymagają bardzo uważnej obserwacji, odpowiedniej profilaktyki oraz leczenia gorączki i zakażeń, a w razie potrzeby także transfuzji płytek krwi.

Zakażenie

Po podaniu produktu leczniczego Thymoglobuline 5mg/ml w skojarzeniu z wieloma lekami immunosupresyjnymi zgłaszano zakażenia, nawroty zakażeń (zwłaszcza CMV) oraz posocznicę.

Dlatego zaleca się uważne obserwowanie pacjenta oraz stosowanie odpowiedniej profilaktyki zakażeń.

Zmiany o charakterze nowotworowym

Stosowanie leków immunosupresyjnych, w tym produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml, może zwiększać częstość występowania zmian o charakterze nowotworowym, chłoniaków lub zaburzeń limfoproliferacyjnych (które mogą być zależne od wirusa).

Te działania niepożądane mogą czasem prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.8).

Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych

W procesie wytwarzania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml wykorzystuje się składniki ludzkiej krwi (traktowane formaldehydem czerwone krwinki), jak również tymocyty. Standardowe działania mające na celu zapobieganie zakażeniom spowodowanym stosowaniem produktów leczniczych przygotowanych z wykorzystaniem składników ludzkiej krwi obejmują wybór dawców, badania przesiewowe poszczególnych dawców pod kątem określonych markerów zakażenia oraz wdrożenie skutecznych działań w procesie wytwarzania, które pozwalają na inaktywację i (lub) usunięcie wirusów.

Pomimo to, podczas podawania produktów leczniczych przygotowanych z wykorzystaniem składników ludzkiej krwi, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub dopiero poznawanych wirusów i innych patogenów.

Działania podjęte dla produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak: HIV, HBV i HCV oraz wobec wirusów bezotoczkowych takich jak: HAV i parwowirus B19.

Zaleca się, aby za każdym razem, gdy podaje się produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml pacjentowi, zarejestrować jego imię i nazwisko oraz numer serii produktu w celu umożliwienia powiązania pacjenta z daną serią produktu.

Specjalne zalecania dotyczące infuzji produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml

Podobnie, jak w przypadku każdej infuzji mogą wystąpić reakcje w miejscu podania, takie jak ból, obrzęk i rumień.

Zalecaną drogą podania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml jest infuzja do żyły o dużym przepływie, jakkolwiek możliwe jest również podanie do żyły obwodowej. W przypadku podawania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml do żyły obwodowej, jednoczesne stosowanie heparyny i hydrokortyzonu w roztworze infuzyjnym 0,9% chlorku sodu może zminimalizować potencjalne ryzyko zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych oraz zakrzepicy żył głębokich.

Zaobserwowano, że skojarzenie produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml z heparyną i hydrokortyzonem w roztworze infuzyjnym glukozy powoduje wytrącanie się osadu i dlatego nie jest zalecane

Szczepienia

Nie badano bezpieczeństwa stosowania atenuowanych żywych szczepionek po leczeniu produktem leczniczym Thymoglobuline 5 mg/ml. Dlatego nie zaleca się stosowania tych szczepionek u pacjentów, którzy byli niedawno leczeni produktem leczniczym Thymoglobuline 5 mg/ml.


Przyjmowanie leku Thymoglobuline 5mg/ml w czasie ciąży

Nie przeprowadzano badań na zwierzętach dotyczących wpływu produktu leczniczego

Thymoglobuline 5mg/ml na reprodukcję. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy

Thymoglobuline 5mg/ml może powodować uszkodzenia płodu lub wpływać na zdolność do reprodukcji. Produkt leczniczy Thymoglobuline 5 mg/ml można podawać kobietom w ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo czy ten produkt leczniczy przenika do mleka ludzkiego. Ponieważ inne immunoglobuliny przenikają do mleka ludzkiego, należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml.

Nie badano wpływu produktu leczniczego Thymoglobuline 5 mg/ml na przebieg akcji porodowej lub porodu.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:

Jak sobie radzić z upałami?

Porady

Jak sobie radzić z upałami?

Lato to czas wysokich temperatur niemal w całym kraju. Temperatury powyżej 30°C mogą być groźne dla naszego zdrowia, dlatego w trakcie upałów należy z...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 3743601

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.