Techimmuna interakcje ulotka zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego  1 zest.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Techimmuna zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego | 1 zest.

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym

Podmiot odpowiedzialny: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Techimmuna

Kiedy stosujemy lek Techimmuna?

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych.

Ludzką immunoglobulinę G znakowaną radionuklidem technetu-99m stosuje się do wykrywania i lokalizacji zmian zapalnych. Produkt, może też być stosowany do półilościowej oceny aktywności zapalnej, szczególnie w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów


Jaki jest skład leku Techimmuna?

Ludzka immunoglobulina G (zmodyfikowana), 2 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

Ludzka immunoglobulina G jest poliklonalnym przeciwciałem otrzymywanym w wyniku frakcjonowania białek osocza alkoholową metodą Cohna.

Aby umożliwić wiązanie z radionuklidem technetu-99m ludzka immunoglobulina G jest upochodniona w wyniku reakcji z kwasem 6-hydrazynonikotynowym (HYNIC).

Zestaw nie zawiera radionuklidu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Techimmuna?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Nie zaleca się stosowania produktu Techimmuna u pacjentów z niedoborem przeciwciał klasy IgA lub wykazujących nadwrażliwość na podanie krwi i produktów leczniczych krwiopochodnych.


Techimmuna – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być tak dobrana, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych. Obecne dowody wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

W większości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej dostarczona dawka promieniowania (dawka skuteczna) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych sytuacjach klinicznych uzasadnione może być zastosowanie większych dawek.

Jak dotąd w piśmiennictwie nie odnotowano żadnych danych wskazujących na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu 99mTc-IgG. Lecznicze dawki immunoglobuliny G rzadko powodują niegroźne reakcje nadwrażliwości, które mogą wystąpić u pacjentów z agammaglobulinemią. W przypadku podawania dawek diagnostycznych IgG, trzy rzędy wielkości mniejszych od dawek immunoglobuliny G stosowanych w leczeniu, działania niepożądane nie występują.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


Techimmuna - dawkowanie leku

Produkt przeznaczony jest do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.

Techimmunę podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu pochodzącego z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania produktu do stosowania i usuwania jego pozostałości - patrz punkt. 12.

Zalecana dawka mieści się między 555 a 740 MBq (15 - 20 mCi). Radioaktywność podawanej dawki powinna być zawsze dobrana pod kątem jej przydatności diagnostycznej.

Przygotowanie pacjenta

Pacjent nie wymaga przygotowania do badania. Należy uwzględnić jedynie odpowiednie nawodnienie pacjenta (w ciągu 4-6 godzin po zastosowaniu preparat), celem obniżenia dawki promieniowania pochłoniętej przez pęcherz moczowy.

Dawkowanie

Dawka (aktywność) produktu leczniczego Techimmuna stosowana u dorosłych.

Dorosłym pacjentom zaleca się podanie produktu leczniczego radiofarmaceutycznego o aktywności 555 - 740 MBq (15-20 mCi).

Dzieci i młodzież

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania produktu leczniczego radiofarmaceutycznego Techimmuna u dzieci.

Podanie produktu leczniczego radiofarmaceutycznego u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Dla dzieci zalecana aktywność produktu leczniczego radiofarmaceutycznego jest mniejsza -zgodnie z metodami obliczania aktywności.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania.

Powtórne podanie

Produkt radiofarmaceutyczny Techimmuna przeznaczony jest do jednokrotnego podania dożylnego. W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania niepożądane.

Sposób podawania

Produkt Techimmuna wprowadza się za pomocą powolnego wstrzyknięcia dożylnego do odpowiedniej żyły przedramienia.

Scyntygrafię przeprowadza się po około 4 godzinach po podaniu. Obraz po 24 godzinach, nie dostarcza informacji o innych zmianach chorobowych i dla podanego wskazania nie jest wymagany.


Techimmuna – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Techimmuna jest przewidziana do zastosowania tylko po uprzednim przygotowaniu roztworu do wstrzykiwań

ludzkiej immunoglobuliny G z technetem (99mTc) - zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 12. Nie należy podawać preparatu przed wyznakowaniem.

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania procedury diagnostycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Podana dawka aktywności powinna być w każdym przypadku tak niska, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ciąża, patrz punkt 4.6. Stosowanie u dzieci, patrz punkt 4.2

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, przeprowadzenie procedury diagnostycznej musi być uzasadnione spodziewaną korzyścią, gdyż narażenie na promieniowanie u tych pacjentów może wzrosnąć. W takich przypadkach należy nieco obniżyć aktywność preparatu radiofarmaceutycznego.

Chorzy z niewydolnością nerek powinni być otoczeni specjalnym nadzorem - wydalanie drogą nerkową jest dłuższe, przez co chory narażony jest na silniejsze napromienienie. Należy również objąć szczególną opieką chorych z niewydolnością wątroby.


Przyjmowanie leku Techimmuna w czasie ciąży

Ciąża

Jeżeli zachodzi konieczność podania preparatu radiofarmaceutycznego kobiecie w wieku rozrodczym, należy upewnić się, czy nie jest ona w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizującego.

Podawanie substancji promieniotwórczych u kobiet w ciąży wiąże się z jednoczesną ekspozycją płodu. U kobiet w ciąży dopuszcza się wyłącznie niezbędne badania z zastosowaniem radioizotopów i tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko związane z badaniem.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania izotopu promieniotwórczego do chwili zakończenia przez matkę karmienia piersią i wybrać najkorzystniejszy sposób postępowania.

Jeśli podanie radiofarmaceutyku zostanie uznane za konieczne, należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 12 godzin.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.