Steri-Neb Ipratropinum interakcje ulotka roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. po 1 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Steri-Neb Ipratropinum roztwór do nebulizacji | 0,25 mg/ml | 20 amp. po 1 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ipratropii bromidum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Steri-Neb Ipratropinum?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Steri-Neb Ipratropinum

Kiedy stosujemy lek Steri-Neb Ipratropinum?

Steri-Neb Ipratropium jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.Jaki jest skład leku Steri-Neb Ipratropinum?

1 ml roztworu do nebulizacji zawiera 250 mikrogramów bromku ipratropiowego (Ipratropii bromidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Steri-Neb Ipratropinum?

Nadwrażliwość na bromek ipratropiowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Nadwrażliwość na atropinę lub jej pochodne.


Steri-Neb Ipratropinum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstości występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych określono na podstawie badań klinicznych z udziałem 3250 pacjentów stosujących bromek ipratropiowy.

Zaobserwowane działania niepożądane pogrupowano według układów i narządów oraz częstości

występowania:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: pokrzywka.

Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy języka, warg oraz twarzy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia akomodacji oka, jaskra z wąskim kątem przesączania.

Rzadko: wzrost ciśnienia śródgałkowego, ból oka, rozszerzenie źrenic.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia.

Rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, miejscowe podrażnienie, skurcz oskrzeli wywołany inhalacją.

Rzadko: skurcz krtani.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka).

Rzadko: nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zatrzymanie moczu (ryzyko zatrzymania moczu jest zwiększone u pacjentów ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego).


Steri-Neb Ipratropinum – dawkowanie leku

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 14 lat: od 0,4 do 2,0 ml roztworu (od 100 do 500 mikrogramów) trzy do czterech razy na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 14 lat:

od 0,4 do 1,0 ml roztworu (od 100 do 250 mikrogramów) trzy do czterech razy na dobę. Ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 14 lat, w tej grupie wiekowej zalecane dawki należy stosować pod kontrolą lekarza.

Należy poinformować pacjentów, aby zgłosili się do lekarza, jeżeli stosowanie produktu leczniczego nie powoduje istotnej poprawy lub stan pacjenta pogarsza się.

W przypadku nagłej lub szybko nasilającej się duszności pacjent powinien natychmiast skonsultować się lekarzem.

Sposób podawania:

Steri-Neb Ipratropium jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego (inhalacji) i nie może być podawany doustnie ani dożylnie.

Produkt leczniczy może być podawany za pomocą dostępnych na rynku nebulizatorów. Instrukcja stosowania produktu, patrz punkt 6.6.

Może być konieczne rozcieńczenie dawki roztworu do nebulizacji w celu uzyskania objętości odpowiedniej dla danego rodzaju nebulizatora (zazwyczaj 2-4 ml). Jeśli konieczne jest rozcieńczenie produktu leczniczego, należy użyć do tego celu 0,9% jałowy roztwór sodu chlorku. Należy przestrzegać zaleceń producenta nebulizatora.


Steri-Neb Ipratropinum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Roztwór do nebulizacji należy stosować pod kontrolą lekarza, szczególnie na początku leczenia. Z powodu ryzyka wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli na początku leczenia, leczenie powinno być rozpoczynane w szpitalu. Stan pacjenta należy szczególnie uważnie kontrolować w ciągu pierwszego tygodnia leczenia. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeżeli stosowane leczenie nie przynosi poprawy.

U pacjentów wymagających długotrwałego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela, należy wykonywać regularnie badania umożliwiające kontrolę ich stanu zdrowia.

Leki przeciwcholinergiczne należy ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą lub z ryzykiem jej wystąpienia, rozrostem gruczołu krokowego oraz w przypadku niedrożności szyi pęcherza moczowego.

Leki przeciwcholinergiczne mogą spowodować zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

U pacjentów z mukowiscydozą istnieje zwiększona skłonność do wystąpienia zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, dlatego podczas stosowania bromku ipratropiowego, podobnie jak innych leków przeciwcholinergicznych, u tych pacjentów należy zachować ostrożność.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Steri-Neb Ipratropium rzadko mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości z objawami pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku jamy ustnej i gardła oraz anafilaksji.

Istnieją nieliczne doniesienia o wystąpieniu działań niepożądanych dotyczących oczu (np. rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oczu) po dostaniu się bromku ipratropium do oczu podczas nebulizacji.

Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła lub zmienione widzenie kolorów z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy rozpocząć leczenie zwężającymi źrenicę kroplami do oczu i natychmiast zasięgnąć porady specjalisty.

Nie wolno dopuścić, aby roztwór leku dostał się do oczu. Należy poinstruować pacjenta, jak prawidłowo stosować produkt leczniczy Steri-Neb Ipratropium z nebulizatora oraz poinformować o konieczności ochrony oczu przed kontaktem z roztworem lub rozpylonym aerozolem. Zaleca się stosowanie roztworu do nebulizacji przez ustnik. Jeżeli nie można podać leku przez ustnik, a nebulizator wyposażony jest w maskę, musi ona dokładnie przylegać do twarzy. Ochrona oczu jest szczególnie ważna u pacjentów z predyspozycją do wystąpienia jaskry.


Przyjmowanie leku Steri-Neb Ipratropinum w czasie ciąży

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Steri-Neb Ipratropium w czasie ciąży. Bromek ipratropium nie powinien być stosowany w czasie ciąży, szczególnie w czasie pierwszego trymestru.

Należy rozważyć, czy spodziewane korzyści terapeutyczne dla matki, wynikające ze stosowania produktu leczniczego Steri-Neb Ipratropium przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Przedkliniczne badania na zwierzętach nie wykazały działania embriotoksycznego oraz teratogennego bromku ipratropiowego po podaniu wziewnym lub donosowo w dawkach znacznie większych niż zalecane do stosowania u ludzi.

Nie wiadomo czy bromek ipratropiowy przenika do mleka matki. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że bromek ipratropiowy może przedostać się w znaczącej ilości do organizmu noworodka. Nie należy podawać leku kobietom karmiącym piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8001701

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.