Selmet interakcje ulotka tabletki powlekane 0,05 g 30 tabl. | blister

Brak informacji o dostępności produktu

 

Selmet tabletki powlekane | 0,05 g | 30 tabl. | blister

od 0 , 00  do 3 , 51

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Metoprololi tartras
Podmiot odpowiedzialny: S-LAB SP. Z O. O.

Selmet cena

3,51

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Selmet?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Selmet

Kiedy stosujemy lek Selmet?

Selmet jest wskazany do stosowania u osób dorosłych:

? w nadciśnieniu tętniczym,

? w dławicy piersiowej,

? w tachyarytmiach, szczególnie w częstoskurczu nadkomorowym,

? w zapobieganiu zgonowi sercowemu i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po ostrej fazie zawału,

? w zapobieganiu napadom migreny.Jaki jest skład leku Selmet?

Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg metoprololu winianu.

 Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg metoprololu winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Selmet?

- Nadwrażliwość na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

- Nieustabilizowana lub ostra zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, hipoperfuzja lub niedociśnienie), w których to przypadkach wskazane jest ciągłe lub okresowe dożylne podawanie agonistów receptorów beta-adrenergicznych o działaniu inotropowym.

- Objawowy i klinicznie istotny rzadkoskurcz zatokowy (z częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę).

- Zespół chorego węzła zatokowego.

- Wstrząs kardiogenny.

- Ciężka choroba tętnic obwodowych.

- Niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mm Hg).

- Kwasica metaboliczna.

- Ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

- Blok zatokowo-przedsionkowy wyższego stopnia.

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem świeżego zawału mięśnia sercowego i częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę, odstępem PQ przekraczającym 0,24 s lub skurczowym ciśnieniem tętniczym poniżej 100 mm Hg.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie dożylne antagonistów wapnia z grupy werapamilu lub diltiazemu oraz innych leków przeciwarytmicznych (np. dyzopiramidu); wyjątek - oddział intensywnej opieki medycznej (patrz punkt 4.5).

Nieleczony guz chromochłonny.


Selmet – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Metoprolol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane występujące podczas jego stosowania są z reguły łagodne i odwracalne. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym omawianego produktu leczniczego jest uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko (rzadziej niż u i na 10 000 pacjentów) może wystąpić zgorzel (u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych), małopłytkowość i agranulocytoza. Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzane w badaniach klinicznych i podczas rutynowego stosowania. W wielu przypadkach nie udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość związku ze stosowaniem (winianu) metoprololu.

 

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

często

(> =1/10)

Działania niepożądane występujące często (od > =1/100 do < 1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od > =1/10 000

do < 1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

    

Małopłytko-

wość,

leukopenia

Zaburzenia

endokrynolog-

giczne

   

Zaostrzenie

utajonej

cukrzycy

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

  

Zwiększenie masy ciała

  

Zaburzenia psychiczne

  

Depresja, zaburzenia skupienia uwagi, senność lub bezsenność, koszmary senne

Nerwowość,

objawy

lękowe

Zapominanie lub zaburzenia pamięci, dezorientacja, omamy, zmiany osobowości (np. zmiany nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

 

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje

  

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia

widzenia,

suchość lub

podrażnienie

oczu,

zapalenie

spojówek

 

Zaburzenia ucha

i błędnika

    

Szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

 

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

Działania

niepożądane

występujące

często

Działania

niepożądane

występujące

niezbyt często

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

Działania

niepożądane

występujące

bardzo rzadko

 

często

(od > =1/100

(od > =1/1000 do

(od > =1/10 000

(< 1/10 000)

 

(> =1/10)

do < 1/10)

< 1/100)

do < 1/1000)

 

Zaburzenia

 

Rzadko-

Przemijające

Czynnościo-

 

serca

 

skurcz,

zaostrzenie

we zaburzenia

 
  

zaburzenia

objawów

serca,

 
  

równowagi

niewydolności

zaburzenia

 
  

(bardzo

serca, blok

rytmu serca,

 
  

rzadko z

przedsionkowo-

zaburzenia

 
  

towarzyszący

komorowy I

przewodzenia

 
  

mi

stopnia, ból w

  
  

omdleniami),

okolicy

  
  

kołatanie

przedsercowej

  
  

serca

   

Zaburzenia

Nasilone

Zimne ręce i

  

Martwica

naczyniowe

zmniejszenie

stopy

  

u pacjentów

 

ciśnienia

   

z ciężkimi

 

tętniczego

   

chorobami

 

i niedociśnie-

   

naczyń

 

nie

   

obwodowych

 

ortostatyczne

   

przed

 

bardzo

   

rozpoczęciem

 

rzadko

   

stosowania

 

omdlenia

   

omawianego

     

produktu

     

leczniczego,

     

zaostrzenie

     

chromania

     

przestankowego

     

lub zespołu

     

Raynauda

Zaburzenia

 

Duszność

Skurcz oskrzeli

Zapalenie

 

układu

 

czynnościowa

 

błony

 

oddechowego,

   

śluzowej nosa

 

klatki

     

piersiowej

     

i śródpiersia

     

Zaburzenia

 

Nudności,

Wymioty

Suchość

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

ból brzucha,

 

w jamie

smaku

  

zaparcia

 

ustnej

 

Zaburzenia

   

Nieprawidło-

Zapalenie

wątroby i dróg

   

we wartości

wątroby

żółciowych

   

parametrów

 
    

czynnościowy

 
    

ch wątroby

 
 

Działania niepożądane występujące bardzo często (> =1/10)

Działania niepożądane występujące często (od > =1/100 do < 1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od > =1/10 000

do < 1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

  

Wysypka (pokrzywka przypominająca łuszczycę i dystroficzne zmiany skórne), nadmierna potliwość

Wypadanie włosów

Reakcje nadwrażliwości na światło, zaostrzenie łuszczycy, pojawienie się nowych objawów łuszczycy, zmiany dermatologiczne

przypominające łuszczycę

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

  

Kurcze mięśniowe

 

Bóle stawowe, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

Impotencja i inne

dysfunkcje

płciowe,

stwardnienie

plastyczne

prącia (zespół

Peyroniego)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

 

Obrzęki

 

Selmet – dawkowanie leku

Dawkowanie

W każdym przypadku dawka musi być dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta i nie powinna ona przekraczać 400 mg/dobę. Poniżej podano wytyczne dotyczące dawkowania:

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowo 100 mg na dobę. Dawkę tę można zwiększyć, jeśli istnieje taka konieczność, do 200 mg na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. W celu dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego można rozważyć skojarzone stosowanie omawianego produktu leczniczego z innym hipotensyjnym produktem leczniczym.

Dławica piersiowa: Zwykle 50-100 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę można dalej zwiększać lub stosować łącznie z nitratami.

Tachyarytmie: Zwykle wystarcza stosowanie dawki dobowej wynoszącej 100-200 mg W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć.

Po leczeniu dożylnym zawału mięśnia sercowego w ostrej fazie: Doustne podawanie tego produktu leczniczego należy rozpocząć 15 minut po ostatnim wstrzyknięciu dożylnym, stosując dawkę 50 mg co 6 godzin przez 48 godzin.

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: Dawka podtrzymująca wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Zapobieganiu napadom migreny: 50-100 mg dwa razy na dobę. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Czynność nerek nie wpływa w sposób istotny na tempo eliminacji omawianego produktu leczniczego z organizmu, w związku z czym nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Zwykle metoprolol może być podawany w tej samej dawce pacjentom z marskością wątroby co pacjentom z prawidłową czynnością tego narządu. Zmniejszenie dawkowania należy rozważyć tylko wówczas, gdy obecne są objawy ciężkiego zaburzenia czynności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-układowym) (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania omawianego produktu leczniczego u pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Podczas zwiększania dawkowania należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, gdyż może u nich dochodzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego lub częstości rytmu serca.

Dzieci i młodzież

Dane na temat stosowania metoprololu u dzieci i młodzieży są ograniczone, w związku z czym nie zaleca się stosowania u nich produktu leczniczego Selmet.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować na czczo (patrz punkt 5.2).


Selmet – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z astmą beta-adrenolityki muszą być stosowane z zachowaniem ostrożności. Jeśli w momencie włączania metoprololu pacjent stosuje już beta2-mimetyk (w postaci tabletek lub w postaci wziewnej), wówczas dawkę beta2-mimetyku należy skontrolować i, jeśli stwierdzi się taką potrzebę, zwiększyć.

Metoprolol może zmniejszyć działanie leków przeciwcukrzycowych i maskować objawy hipoglikemii.

W rzadkich przypadkach w związku ze stosowaniem metoprololu może dochodzić do nasilenia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (z ewentualnym blokiem przedsionkowo-komorowym). U pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia beta-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.3).

Z powodu działania hipotensyjnego metoprolol może zaostrzać objawy chorób naczyń obwodowych

Jeśli pacjentowi z guzem chromochłonnym lekarz przepisuje metoprolol, wówczas przed rozpoczęciem jego stosowania oraz w trakcie jego stosowania musi być również stosowany alfa-adrenolityk.

U pacjentów z dławicą Prinzmetala beta1-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności ze względu na ryzyko zwiększenia częstości i czasu trwania napadów dławicowych.

Metoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Metoprolol należy w związku z tym stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z potwierdzeniem lub podejrzeniem tyreotoksykozy oraz uważnie monitorować czynność tarczycy i serca.

Przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi zostać poinformowany o tym, że pacjent stosuje beta-adrenolityki. Nie zaleca się przerwania stosowania beta-adrenolityku na czas zabiegu operacyjnego.

Nie wolno nagle przerwać stosowania beta-adrenolityków. Jeśli stosowanie omawianego produktu leczniczego musi zostać przerwane, wówczas - jeśli to tylko możliwe - dawka powinna by stopniowo zmniejszana przez okres co najmniej dwóch tygodni do dawki 25 mg na dobę, a przez ostatnie 6 dni poprzedzających całkowite przerwanie stosowania omawianego produktu leczniczego powinien on być stosowany w dawce 25 mg na dobę. Jeśli u pacjenta pojawiają się jakiekolwiek objawy, wówczas dawkę należy zmniejszać wolniej. Nagłe przerwanie stosowania beta-adrenolityka może doprowadzić do zaostrzenia niewydolności serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Metoprolol, podobnie jak inne beta-adrenolityki, może też prowadzić do zwiększenia wrażliwości na alergeny i zwiększenia nasilenia reakcji anafilaktycznych. U pacjentów otrzymujących beta-adrenolityki adrenalina nie zawsze daje pożądany działania terapeutycznego (patrz także punkt 4.5).

Beta-adrenolityki mogą wywoływać lub zaostrzać łuszczycę.

Brak wystarczających danych na temat stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współwystępującą z wymienionymi poniżej czynnikami towarzyszącymi:

- niestabilną niewydolnością serca (w IV klasie czynnościowej wg NYHA),

- świeżym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w okresie minionych 28 dni,

- zaburzeniem czynności nerek,

- zaburzeniem czynności wątroby,

- w wieku powyżej 80 lat,

- w wieku poniżej 40 lat,

- hemodynamicznie istotnymi wadami zastawkowymi serca,

- kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory,

- w trakcie lub po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie czterech miesięcy przed rozpoczęciem stosowania metoprololu.

W przypadku narastającego rzadkoskurczu dawkowanie należy zmniejszyć bądź przerwać stosowanie omawianego produktu leczniczego.

Produktu leczniczego Selmet nie wolno podawać pacjentom z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca. W pierwszej kolejności bowiem zastoinową niewydolność serca należy wyrównać. Jeśli jednocześnie stosowana jest digoksyna, należy pamiętać, że oba produkty lecznicze zmniejszenie przewodzenia przedsionkowo-komorowe i że w związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego. Oprócz tego mogą pojawić się łagodne powikłania krążeniowe objawiające się zawrotami głowy, rzadkoskurczem i skłonnością do zapaści.

Opisywano przypadki suchości oczu lub sporadycznie suchości oczu współwystępującej z wysypką skórną. W większości przypadków objawy te ustępowały po odstawieniu metoprololu. Pacjentów należy obserwować ze względu na wystąpienie ewentualnych działań niepożądanych dotyczących narządu wzroku. Jeśli działania te wystąpią, należy rozważyć odstawienie metoprololu.


Przyjmowanie leku Selmet w czasie ciąży

Ciąża

Nie przeprowadzono żadnych dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u kobiet w ciąży, dlatego metoprolol można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają zagrożenia dla zarodka lub płodu.

Beta-adrenolityki zmniejszają perfuzję łożyska i mogą być przyczyną obumarcia płodu i przedwczesnego porodu. Po długotrwałym leczeniu kobiet w ciąży z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym obserwowano przypadki wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu. Beta-adrenolityki mogą być przyczyną przedłużającego się porodu oraz rzadkoskurczu u płodu i noworodka. Opisywano ponadto przypadki hipoglikemii, niedociśnienia, hiperbilirubinemii i zahamowania reakcji na niedotlenienie u noworodków. Należy w związku z tym stosować najmniejszą możliwą dawkę, a stosowanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać 48 do 72 godzin przed wyliczoną datą porodu. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas w okresie 48 do 72 godzin po urodzeniu noworodka należy monitorować w celu wykrycia objawów blokady beta-adrenergicznej (np. powikłań ze strony serca i płuc).

Nie stwierdzono, aby beta-adrenolityki działały teratogennie u zwierząt, choć stwierdzano zmniejszenie przepływu krwi przez pępowinę, spowolnienie wzrastania, zaburzenia kostnienia i zwiększoną liczbę przypadków obumarcia płodu i zgonu po urodzeniu.

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku kobiecym jest w przybliżeniu trzykrotnie większe od stężenia metoprololu w osoczu matki. Choć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią wydaje się małe w przypadku podawania dawek terapeutycznych omawianego produktu leczniczego (z wyjątkiem osób z zaburzeniami metabolicznymi), karmione piersią dzieci należy tak czy inaczej monitorować w celu wykrycia ewentualnych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych.


Zamienniki leku Selmet

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik.

Metocard interakcje ulotka tabletki 0,05 g 30 tabl.

Metocard

tabletki | 0,05 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

5,15 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 4599533

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.