Rozatrav interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,04 mg/ml 4 but. po 2.5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Rozatrav krople do oczu, roztwór | 0,04 mg/ml | 4 but. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 129 , 21

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Travoprostum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED PHARMA S.A.

Rozatrav cena

129,21

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Rozatrav?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Rozatrav

Kiedy stosujemy lek Rozatrav?

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania.

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą dziecięcą.


Jaki jest skład leku Rozatrav?

Jeden ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

Średnia zawartość substancji czynnej w jednej kropli: 0,97 - 1,4 μg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Chlorek benzalkoniowy 150 mikrogramów/ml, makrogologlicerolu hydroksystearynian 40 5 mg/ml (patrz punkt 4.4.).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Rozatrav?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Rozatrav – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych trawoprostu najczęściej występujące działania niepożądane to przekrwienie gałki ocznej oraz nadmierne zabarwienie tęczówki, występujące odpowiednio u około 20% i 6% pacjentów. 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane wymienione poniżej klasyfikowano według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymienione zostały począwszy od najcięższych. Dane dotyczące działań niepożądanych uzyskano z badań klinicznych oraz po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, alergia sezonowa

Zaburzenia psychiczne

Nie znana

depresja, lęk, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy

Rzadko

zawroty głowy, ubytki w polu widzenia, zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie gałki ocznej

Często

nadmierne zabarwienie tęczówki, ból oka, uczucie dyskomfortu w oku, suchość oka, świąd oka, podrażnienie oka

Niezbyt często

nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie tęczówki, zapalenie komory przedniej oka, zapalenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, światłowstręt, wydzielina z oka, zapalenie powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk wokół oczodołu, świąd powiek, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie spojówek, wywinięcie powieki, zaćma, strupki na brzegach powiek, nadmierny wzrost rzęs

Rzadko

zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, oczne zakażenia wirusem opryszczki zwykłej, zapalenie oka, fotopsja, wyprysk na powiekach, obrzęk spojówek,

  

widzenie efektu halo, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs, zapalenie gruczołów tarczkowych, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, astenopia, przebarwienie rzęs, pogrubienie rzęs

Nie znana

obrzęk plamki, pogłębienie się rowka powieki

Zaburzenia ucha i błędnika

Nie znana

zawroty głowy, szum w uszach

Zaburzenia serca

Niezbyt często

kołatanie serca

Rzadko

zaburzenia rytmu serca, zwolnienie akcji serca

Nie znana

ból w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie ciśnienia skurczowego krwi, niedociśnienie, nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

kaszel, zatkanie nosa, podrażnienie gardła

Rzadko

duszność, astma, zaburzenia dróg oddechowych, ból gardła i krtani, dysfonia, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa

Nie znana

zaostrzenie astmy, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

nawrót choroby wrzodowej żołądka, zaburzenia żołądka i jelit, zaparcie, suchość w ustach

Nie znana

biegunka, ból brzucha, mdłości, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

nadmierne zabarwienie skóry (w okolicy oczu), przebarwienie skóry, nieprawidłowy wygląd owłosienia, nadmierne owłosienie

Rzadko

alergiczne zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany zabarwienia włosów, utrata brwi lub rzęs

Nie znana

świąd, nieprawidłowy wzrost włosów

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

bóle mięśniowo-szkieletowe, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg

Nie znana

dyzuria, nietrzymanie moczu

moczowych

  

Zabórzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

astenia

Badania diagnostyczne

Nie znana

zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego

Dzieci i młodzież

W trwającym 3 miesiące badaniu 3 fazy oraz trwającym 7 dni badaniu farmakokinetyki, z udziałem 102 pacjentów pediatrycznych otrzymujących trawoprost, rodzaj oraz charakterystyka działań niepożądanych były podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów. Profile oceny bezpieczeństwa krótkoterminowego stosowania w różnych podgrupach populacji pediatrycznej również były podobne (patrz punkt 5.1). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane u dzieci i młodzieży to przekrwienie gałki ocznej (16,9%) oraz wzrost rzęs (6,5%). W podobnym badaniu trwającym 3 miesiące, przeprowadzonym w grupie dorosłych pacjentów, te działania niepożądane występowały z częstością odpowiednio 11,4% oraz 0,0%.

Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane u dzieci i młodzieży w trwającym 3 miesiące badaniu populacji pediatrycznej (n=77) w porównaniu do podobnego badania u dorosłych (n=185) obejmowały zaczerwienienie powiek, zapalenie rogówki, zwiększone łzawienie oraz światłowstręt. Wszystkie wymienione działania niepożądane były zgłaszane jako pojedyncze przypadki i ich częstość występowania wynosiła 1,3% w porównaniu do 0,0% u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Rozatrav - dawkowanie leku

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych pacjentów, w tym u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka to jedna kropla produktu leczniczego Rozatrav, zakraplana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Optymalne działanie lecznicze uzyskuje się podając dawkę leku wieczorem. 

Po podaniu produktu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki. Takie postępowanie może zmniejszyć układowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka i ograniczyć przez to ich ogólnoustrojowe działania niepożądane. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden produkt leczniczy podawany miejscowo do oka, to każdy z produktów należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy. 

W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu). 

W przypadku zamiany innego przeciwjaskrowego produktu leczniczego na Rozatrav, należy przerwać podawanie tego produktu leczniczego i rozpocząć podawanie produktu Rozatrav następnego dnia.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania trawoprostu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do ciężkiego i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (klirens kreatyniny nawet 14 ml/min). Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Rozatrav może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej18 lat w takim samym dawkowaniu, jak u dorosłych. Jednak dane dotyczące pacjentów w wieku od 2 miesięcy do poniżej 3 lat (9 pacjentów) są ograniczone.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trawoprostu u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Podanie do oka.

Pacjent powinien zdjąć z butelki torebkę ochronną bezpośrednio przed pierwszym użyciem produktu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność, by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.


Rozatrav – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zmiana koloru oka

Trawoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia produktem pacjent musi być poinformowany o możliwości trwałej zmiany koloru oka. Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwność oczu. Obecnie nie jest znany wpływ długotrwałego stosowania produktu na melanocyty ani jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą być niezauważalne w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, jednak obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale także cała tęczówka lub jej fragmenty mogą stać się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. 

Zmiany wokół gałek ocznych i na powiekach

W kontrolowanych badaniach klinicznych, u 0,4% pacjentów opisywano przyciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem trawoprostu. W związku ze stosowaniem analogów prostaglandyn obserwowano zmiany wokół gałek ocznych i na powiekach, w tym pogłębienie bruzdy powiekowej.

Trawoprost może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka lub oczu; zmiany te, obserwowane u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane. 

W badaniach prowadzonych na małpach wykazano, że trawoprost powodował niewielkie powiększenie szpary powiekowej. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uważa się je za specyficzne gatunkowo.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem trawoprostu u chorych ze stanem zapalnym oczu, jak również w przypadkach jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, jaskry z wąskim kątem przesączania lub jaskry wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenia zebrano u pacjentów ze schorzeniami oczu na tle chorób tarczycy, chorych na jaskrę otwartego kąta przesączania z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji. Dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Rozatrav u pacjentów z czynnym stanem zapalnym wewnątrz oka.

Pacjenci z bezsoczewkowością Podczas stosowania analogów prostaglandyny F2α zgłaszano przypadki obrzęku plamki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Rozatrav u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torebki soczewki lub z soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki. 

Zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka

Należy zachować ostrożność stosując produkt Rozatrav u pacjentów z potwierdzonymi skłonnościami do powstawania zapaleń tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka.

Kontakt ze skórą

Należy unikać kontaktu produktu Rozatrav ze skórą, ponieważ u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu. 

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są substancjami biologicznie aktywnymi, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę powinny zachować odpowiednie środki ostrożności, aby unikać bezpośredniego kontaktu z zawartością butelki. W przypadku mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce. 

Soczewki kontaktowe

Pacjenci muszą być pouczeni o konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed podaniem produktu Rozatrav oraz o konieczności odczekania 15 minut po zakropleniu przed ponownym założeniem soczewek.

Substancje pomocnicze

Rozatrav zawiera chlorek benzalkoniowy, o którym wiadomo, że powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. 

Z dostępnych danych wynika, że nie ma różnicy w profilu zdarzeń niepożądanych u dzieci w porównaniu z dorosłymi.

Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy powoduje podrażnienie oczu, objawy suchości oczu i może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z zespołem suchego oka oraz u pacjentów, u których może dojść do zwyrodnienia rogówki.

Należy monitorować stan pacjenta w przypadku długotrwałego stosowania.

Rozatrav zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, mogący powodować reakcje skórne. 

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku od 2 miesięcy do poniżej 3 lat (9 pacjentów) są ograniczone.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy.

U dzieci w wieku poniżej 3 lat, u których głównie występuje pierwotna jaskra wrodzona, leczeniem pierwszego rzutu jest leczenie chirurgiczne (np. trabekulektomia/goniotomia).

Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania u dzieci i młodzieży.


Przyjmowanie leku Rozatrav w czasie ciąży

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Produktu Rozatrav nie wolno stosować u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że stosują one odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Ciąża

Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu/noworodka. Produktu Rozatrav nie wolno stosować w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost stosowany w postaci kropli do oczu przenika do mleka ludzkiego. Badania na zwierzętach wykazały, że trawoprost i jego metabolity przenikają do mleka. Nie zaleca się stosowania produktu Rozatrav przez matki karmiące piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu produktu Rozatrav na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu trawoprostu na płodność w dawkach ponad

250 razy większych, niż maksymalna zalecana dawka u ludzi stosowana do oka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.