Rhophylac 300 interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/2ml 1 amp.-strz. po 2 ml | +igła

Trudno dostępny w aptekach

 

Rhophylac 300 roztwór do wstrzykiwań | 0,3 mg/2ml | 1 amp.-strz. po 2 ml | +igła

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Immunoglobulin, human anti-D
Producent: CSL BEHRING GMBHOpis produktu Rhophylac 300

Kiedy stosujemy lek Rhophylac 300?

Zapobieganie immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych

• Profilaktyka przedporodowa

— Planowana profilaktyka przedporodowa

— Profilaktyka przedporodowa związana z komplikacjami ciąży takimi jak: Poronienie/ poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu (IUFD), krwotok przezłożyskowy (TPH) wynikający z krwotoku przedporodowego (APH), po zabiegach amniopunkcji diagnostycznej, biopsji kosmówki lub innych manipulacyjnych zabiegach położniczych, takich jak obrót zewnętrzny, zabiegi inwazyjne, kordocenteza, tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja terapeutyczna w celu leczenia płodu.

• Profilaktyka poporodowa:

— Poród dziecka Rh(D) dodatniego (antygen: D, Dsłaby, Dczęściowy)

Leczenie osób dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) Rh(D) - ujemnych, po przetoczeniu niezgodnej grupowo (Rh(D) -dodatniej) krwi lub innych produktów zawierających krwinki czerwone, np. koncentratu płytek krwi.Jaki jest skład leku Rhophylac 300?

Każda ampułko-strzykawka zawiera 1500 j.m. (300 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jeden ml zawiera 750 j.m. (150 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D .

Produkt zawiera maksymalnie 30 mg/ml białek ludzkiego osocza, w tym 10 mg/ml ludzkiej albuminy jako stabilizator roztworu. Co najmniej 95% innych białek osocza stanowią immunoglobuliny klasy

IgG.

Rozkład podklas IgG (wartości średnie):

IgG1....84,1%

IgG2....7,6%

IgG3....8,1%

IgG4....1,0%

Zawartość IgA nie przekracza 5 mikrogramów/ml. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Maksymalna zawartość sodu wynosi 11,5 mg (0,5 mmol) na ampułko-strzykawkę. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Rhophylac 300?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na immunoglobuliny ludzkie.

Podawanie domięśniowe jest przeciwwskazane u osób z ciężką małopłytkowością lub innymi zaburzeniami hemostazy.


Rhophylac 300 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najpoważniejszych działań niepożądanych zaobserwowanych podczas leczenia należą nadwrażliwość oraz reakcje alergiczne, które mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do nagłego obniżenia ciśnienia krwi i wstrząsu anafilaktycznego, nawet jeśli pacjent nie wykazywał nadwrażliwości przy wcześniejszym podawaniu.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek u 592 pacjentów zgłoszono następujące działania niepożądane, podsumowane w poniższej tabeli, zgodnie z terminologią i Klasyfikacją Układów Narządowych MedDRA (ang. System Organ Classification -SOC i Terminy Preferowane, ang. Preferred Term Level).

Częstość ich występowania oceniano przy użyciu następujących kryteriów: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 < 1/100), rzadko (> =1/10 000 < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja Układów Narządowych (SOC, MedDRA)

Działanie niepożądane (ADR)

Częstość występowania działań niepożądanych (ADR)

(MedDRA Terminy Preferowane, ang. Preferred Term, PT)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny

rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

niezbyt często

Zaburzenia serca

Tachykardia

rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Obniżone ciśnienie krwi

rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty

rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne, rumień, świąd

niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, złe samopoczucie, dreszcze

W miejscu podania: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, ciepło, świąd, wysypka

niezbyt często rzadko

Odnotowano pojedyncze przypadki ciężkiej hemolizy wewnątrznaczyniowej po podaniu dożylnym immunoglobuliny anty-D pacjentom z Rh(D) dodatnim z immunologiczną plamicą małopłytkową (ITP). Odnotowano przypadek hemolizy skutkującej zgonem. Dokładna częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Informacja o bezpieczeństwie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.


Rhophylac 300 – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawka immunoglobuliny anty -D powinna być określana na podstawie poziomu ekspozycji na Rh(D) dodatnie krwinki czerwone oraz ustalona na podstawie założenia, że objętość 0,5 ml koncentratu Rh(D)-dodatnich krwinek czerwonych lub 1 ml Rh (D)-dodatniej krwi jest neutralizowana przez około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D.

W oparciu o badania kliniczne preparatu Rhophylac, zalecane jest następujące dawkowanie. Szczegóły badania są opisane w punkcie 5.1.

Należy również rozważyć zalecenia innych oficjalnych wytycznych w zakresie dawek i schematów dawkowania ludzkiej immunoglobuliny anty-D do podawania domięśniowego lub dożylnego.

Zapobieganie immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D) - ujemnych

• Profilaktyka przedporodowa: Zalecane jest podanie pojedynczej dawki 300 mikrogramów (1500 j.m.) w iniekcji dożylnej lub domięśniowej.

- Planowa profilaktyka przedporodowa:

Pojedyncza dawka 300 mikrogramów w 28-30 tygodniu ciąży.

- Profilaktyka przedporodowa spowodowana komplikacjami ciąży:

Pojedyncza dawka 300 mikrogramów powinna zostać podana najszybciej jak to możliwe i w ciągu 72 godzin, a jeśli to konieczne, jej podawanie należy powtarzać przez cały okres ciąży w odstępach 6-12 tygodniowych.

• Profilaktyka poporodowa: W przypadku podawania dożylnego, 200 mikrogramów (1000 j.m.) jest dawką wystarczającą. Jeżeli produkt leczniczy jest podawany domięśniowo, zalecane jest podanie dawki od 200 mikrogramów (1000 j.m.) do 300 mikrogramów (1500 j.m.).

Przy zastosowaniu poporodowym produkt należy podać matce najszybciej jak to możliwe w ciągu 72 godzin od urodzenia Rh dodatniego (antygen: D, Dsłaby, Dczęściowy) dziecka. Po upływie 72 godzin nie należy rezygnować z podania produktu, tylko podać go tak szybko jak tylko jest to możliwe.

Dawka produktu leczniczego musi zostać podana po porodzie nawet wówczas, gdy zastosowano profilaktykę przedporodową, i gdy można wykazać w surowicy matki resztkową aktywność z nią związaną.

Przy podejrzeniu rozległego krwotoku płodowo-matczynego (> 4ml (występującego u 0,7% - 0,8% kobiet)) np. w przypadku niedokrwistości płodu/noworodka lub obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, jego zakres powinien być określony odpowiednią metodą np. testem z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer - Betke stosowanym w celu wykrycia hemoglobiny płodowej HbF lub cytometrią przepływową, która swoiście wykrywa komórki Rh(D)-dodatnie. Należy wówczas podać dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu.

Transfuzje krwinek czerwonych (RBCs) niezgodnych grupowo

Zalecana dawka wynosi 20 mikrogramów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh(D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych (RBC). Odpowiednią dawkę należy określić po konsultacji ze specjalistą w zakresie transfuzji krwi. Należy przeprowadzać testy kontrolne w kierunku obecności krwinek czerwonych Rh(D)-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immunoglobuliny anty-D, aż do wyeliminowania wszystkich RBCs Rh(D)-dodatnich z krążenia. Maksymalna dawka 3000 mikrogramów (15000 j.m.) jest wystarczająca w przypadku przetoczenia większej ilości niezgodnej grupowo krwi , niezależnie od tego, czy przetaczana objętość jest większa niż 300 ml Rh(D) dodatniej krwi.

Zaleca się stosowanie dożylne, gdyż pozwala ono natychmiast osiągnąć odpowiedni poziom osocza. W przypadku iniekcji domięśniowej, należy podawać zwiększoną objętość przez okres kilku dni.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie w przypadku transfuzji niezgodnych grupowo zależy od objętości krwi Rh(D) dodatniej lub przetoczonego koncentratu RBC, zalecana dawka u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie powinna się różnić od tej dla dorosłych. Jednakże, odpowiednie dawkowanie powinno być ustalone po konsultacji ze specjalistą od transfuzji krwi.

Sposób podawania

Przy stosowaniu dożylnym produkt leczniczy należy podawać w powolnym wstrzyknięciu. Jeżeli wymagane jest wstrzyknięcie dużej objętości produktu leczniczego (> 2 ml u dzieci lub > 5 ml u dorosłych) i gdy wybrana zostanie iniekcja domięśniowa, zalecane jest podanie produktu w podzielonych dawkach w różne miejsca.

W przypadku przeciwwskazania do podania domięśniowego (zaburzenia krzepnięcia) Rhophylac należy podawać dożylnie.

Pacjenci z nadwagą

U pacjentów z indeksem masy ciała (BMI) > 30 zalecane jest podawanie dożylne (patrz punkt 4.4)


Rhophylac 300 – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku stosowania po porodzie, produkt jest przeznaczony do podawania matkom. Nie należy go podawać noworodkowi.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania ani u osób Rh(D) dodatnich, ani u osób uprzednio immunizowanych antygenem Rh(D).

Rzeczywiste reakcje alergiczne występują rzadko, ale mogą pojawiać się reakcje alergiczne na immunoglobulinę anty-D.

Rhophylac zawiera niewielką ilość IgA. Pomimo że efekt ze stosowania immunoglobuliny anty-D u pacjentów z niedoborami IgA jest zadowalający, u takich osób istnieje potencjalne ryzyko wytworzenia przeciwciał przeciw IgA i po podaniu krwiopochodnych produktów leczniczych zawierających IgA może u nich wystąpić reakcja anafilaktyczna. Dlatego lekarz musi rozważyć korzyść z terapii produktem Rophylac ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Ludzka immunoglobulina anty-D może rzadko powodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów, którzy tolerowali wcześniejsze leczenie ludzką immunoglobuliną.

Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznych lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania iniekcji. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować standardowe leczenie przeciwwstrząsowe.

Pacjenci po przetoczeniu krwi niezgodnej grupowo, którym podaje się bardzo duże dawki immunoglobuliny anty-D, powinni być monitorowani w warunkach klinicznych oraz powinni być przebadani pod względem parametrów biologicznych, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji hemolitycznej.

Odnotowano doniesienia, że podanie domięśniowe produktu Rhophylac pacjentom z indeksem masy ciała(BMI) > = 30 wiązało się z ryzykiem braku skuteczności. W związku z tym u pacjentów z BMI > = 30 zalecane jest podawanie dożylne.

Rhophylac zawiera do 11,5 mg (0,5 mmol) sodu na ampułko-strzykawkę. Powinno się brać to pod uwagę u pacjentów na kontrolowanej diecie sodowej.

Informacja o bezpieczeństwie z uwzględnieniem możliwości przenoszenia czynników zakaźnych

Do standardowych metod zapobiegania zakażeniom związanym z użyciem produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza należą: selekcja dawców, badania przesiewowe pojedynczych donacji oraz puli osocza w kierunku obecności swoistych markerów zakażenia oraz włączanie do procesów produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, w przypadku produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub nowo odkrytych wirusów oraz innych patogenów.

Zastosowane procedury są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak wirus niedoboru odporności ( HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

Mogą mieć one ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirus B19 .

Doświadczenie kliniczne wskazuje, że za pośrednictwem produktów leczniczych zawierających immunoglobuliny nie dochodzi do przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19. Przypuszcza się również, że do bezpieczeństwa tych produktów leczniczych przyczynia się obecność przeciwciał w nich zawartych.

Przy każdorazowym podaniu produktu Rophylac pacjentowi, stanowczo zaleca się zapisanie nazwy i numeru serii produktu, aby stworzyć możliwość powiązania użytej serii z konkretnym pacjentem.

Wpływ na wyniki badań serologicznych

Po wstrzyknięciu immunoglobuliny, we krwi pacjenta może dochodzić do przejściowego wzrostu poziomu różnych biernie przeniesionych przeciwciał, co może wpływać na otrzymanie wyników fałszywie dodatnich w testach serologicznych.

Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może zakłócić przebieg niektórych testów serologicznych w kierunku przeciwciał anty-erytrocytarnych, na przykład test antyglobulinowy Coombs'a, w szczególności u Rh(D) dodatnich noworodków, których matki stosowały profilaktykę przedporodową.


Przyjmowanie leku Rhophylac 300 w czasie ciąży

Płodność

Nie prowadzono badań klinicznych nad płodnością zwierząt przy zastosowaniu produktu Rhophylac. Mimo to, doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania ludzkiej immunoglobuliny anty-D nie wskazuje na występowanie działań szkodliwych wpływających na płodność.

Ciąża

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania w czasie ciąży.

W żadnych badaniach nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych związanych z podawaniem leku u dzieci urodzonych przez 432 kobiet, które otrzymały 300 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie przedporodowym.

Karmienie piersią

Ten produkt leczniczy może być stosowany w czasie karmienie piersią.

Immunoglobuliny są wydzielane z mlekiem matki. W żadnych badaniach nie stwierdzono wystąpienia szkodliwych działań niepożądanych związanych z podawaniem leku u dzieci urodzonych przez 256 kobiet, które otrzymały 300 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie poporodowym i u dzieci urodzonych przez 139 kobiet, które otrzymały 200 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie poporodowym .


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Surowice odpornościowe i immunoglobuliny

    W tej kategorii znajdziesz surowice odpownościowe, stosowane w przypadku przedostania się do organizmu bakterii lub ich toksyn (np. tężec, zgorzel gazowa), wirusów (np. wścieklizna) lub jadów (np. jad żmii i innych węży).


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: