Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) interakcje ulotka tabletki 0,015 g 10 tabl. | blister

Brak informacji o dostępności produktu

 

Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) tabletki | 0,015 g | 10 tabl. | blister

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Meloxicamum
Podmiot odpowiedzialny: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)

Kiedy stosujemy lek Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)?

- Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów. - Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.Jaki jest skład leku Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)?

Meloksykam 7,5 mg i 15 mg (Meloxicamum) Substancje pomocnicze: Każda tabletka 7,5 mg zawiera 23,5 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka 15 mg zawiera 20,0 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)?

Meloksykam jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: ? Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt. 4.6 ?Ciąża i laktacja?); ? Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat; ? Nadwrażliwość na meloksykam lub którąkolwiek substancję pomocniczą, a także nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanych w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; ? Stwierdzane w wywiadzie krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje, związane z wcześniejszym leczeniem lekami z grupy NLPZ; ? Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa przewodu pokarmowego i(lub) krwawienie (tj. co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ? Ciężka niewydolność wątroby; ? Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych; ? Krwawienia żołądkowo-jelitowe, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień; ? Ciężka niewydolność serca.


Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

a) Informacje ogólne Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar) (patrz punkt 4.4). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Najczęściej obserwowane objawy niepożądane pochodzą z przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem zakończone zgonem, w szczególności u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Podczas leczenia obserwowano występowanie nudności, wymiotów, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Rzadziej donoszono o wystąpieniu zapalenia żołądka. Podana poniżej częstość występowania działań niepożądanych oparta jest o ich występowanie w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia trwał co najmniej 14 dni. Badania kliniczne obejmowały 15197 pacjentów, którym podawano meloksykam doustnie w dawce dobowej 7,5 lub 15 mg przez okres do 1 roku. Poniżej podano również te działania niepożądane, które zostały opisane w raportach dotyczących stosowania produktu dostępnego na rynku. Działania niepożądane podzielone pod względem częstości występowania, na następujące grupy: bardzo często (?1/10); często (?1/100 i < 1/10), niezbyt często (?1/1000 i < 1/100), rzadko (?1/10 000 i < 1/1000), bardzo rzadko (?1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). b) Tabela działań niepożądanych Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: Niedokrwistość. Rzadko : Zaburzenia w morfologii krwi (w tym wzoru odsetkowego krwinek białych): leukopenia, trombocytopenia Donoszono o bardzo rzadkich przypadkach agranulocytozy (patrz część c) Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: Reakcje alergiczne inne niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne Częstość nieznana: Reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne Zaburzenia psychiczne Rzadko: Zmiany nastroju, bezsenność, koszmary senne. Częstość nieznana: Stan splątania, dezorientacja Zaburzenia układu nerwowego Często: Ból głowy. Niezbyt często: Zawroty głowy, senność. Zaburzenia oka Rzadko: Zaburzenia widzenia, łącznie z niewyraźnym widzeniem, zapalenie spojówek . Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: Zawroty głowy Rzadko: Szumy uszne Zaburzenia serca: Rzadko: Kołatanie serca. Niewydolność serca zgłaszano w związku z leczeniem NLPZ Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: Zwiększenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4.), nagłe zaczerwienienie skóry. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: U niektórych pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ wystąpiły napady astmy. Zaburzenia żołądka i jelit Najczęściej obserwowane działania niepożądane mają charakter zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Bardzo często: Niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka. Niezbyt często: Krwawienie z przewodu pokarmowego (również krwawienia utajone), choroba wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko: Zapalenie okrężnicy, owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie przełyku Bardzo rzadko: Perforacja przewodu pokarmowego Mogące wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego mogą zakończyć się zgonem, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (parz punkt 4.4). Donoszono o wystąpieniu smołowatych stolców, krwawych wymiotów, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzeniu zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: Przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny). Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka. Rzadko: Zespół Stevens-Johnson?a, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pokrzywka. Bardzo rzadko: Reakcje pęcherzowe, rumień wielopostaciowy Częstość nieznana:: Nadwrażliwość na światło Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: Zatrzymanie sodu i wody w organizmie, hiperkaliemia, (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz punkt 4.5), nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) stężenia mocznika w surowicy) Bardzo rzadko: Ostra niewydolność nerek w szczególności u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.4). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: Obrzęki, w tym obrzęki dolnych kończyn. c) Dane dotyczące poszczególnych ciężkich i (lub) często występujących działań niepożądanych. U pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami o potencjalnym działaniu mielotoksycznym obserwowano pojedyncze przypadki agranulocytozy (patrz punkt. 4.5). d) Działania niepożądane, których nie obserwowano jeszcze w związku z omawianym produktem, lecz które uważa się zwykle za mające związek z innymi lekami z tej grupy. Organiczne uszkodzenia nerek prowadzące prawdopodobnie do ostrej niewydolności nerek: donoszono o pojedynczych przypadkach śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy kanalikowej, zespołu nerczycowego oraz martwicy brodawek nerkowych (patrz punkt 4.4).


Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) – dawkowanie leku

Do stosowania doustnego. Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg jeden raz na dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg). W przypadku braku poprawy dawkę można zwiększyć do 15 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg). Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg) (Patrz także: Szczególne grupy pacjentów). Zależnie od reakcji terapeutycznej dawka może być zmniejszona do 7,5 mg jeden raz na dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg). NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ DAWKI DOBOWEJ 15 MG. Działania niepożądane meloksykamu mogą być ograniczone do minimum w wyniku stosowania najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do ustąpienia objawów (patrz punkt 4.4). Zaleconą dawkę należy przyjmować jednorazowo popijając wodą lub innym płynem podczas posiłku. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 5.2) Do długotrwałego leczenia osób w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa zalecana jest dawka dobowa 7,5 mg. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpoczynać leczenie od dawki dobowej 7,5 mg (patrz punkt 4.4). Niewydolność nerek (patrz punkt 5.2) U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie wolno przekraczać dawki dobowej 7,5 mg. Nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min). (Postępowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie poddawanych dializie - patrz punkt 4.3). Niewydolność wątroby Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby. (Postępowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby - patrz punkt 4.3). Dzieci i młodzież Stosowanie Meloxicam Arrow jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3). Dostępne są inne dawki meloksykamu, które mogą być bardziej odpowiednie.


Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Działania niepożądane mogą zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej). W przypadku niewystarczającej skuteczności terapeutycznej nie należy zwiększać zalecanej maksymalnej dawki dobowej, ani podawać jednocześnie innych leków z grupy NLPZ, ponieważ nie udowodniono, by zwiększało to skuteczność działania, a może doprowadzić do zwiększenia ryzyka toksyczności. Należy unikać jednoczesnego stosowania meloksykamu wraz z innymi lekami z grupy NLPZ, włącznie z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Meloksykam nie jest zalecany w leczeniu ostrych ataków bólu. Jeśli po kilku dniach leczenia nie uzyska się poprawy, należy ponownie ocenić kliniczne korzyści leczenia. Przed zastosowaniem leczenia meloksykamem należy się upewnić, że wszelkie podawane w wywiadzie przypadki zapalenia przełyku, żołądka i (lub) choroby wrzodowej żołądka zostały wyleczone. Należy rutynowo zwracać uwagę na możliwość nawrotu tych chorób i na występowanie nawrotów choroby w przeszłości w trakcie leczenia meloksykamem. Wpływ na przewód pokarmowy Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez takich objawów lub zdarzeń. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki leków z grupy NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz u osób w podeszłym wieku. Ta grupa pacjentów powinna otrzymywać leczenie w najniższej dostępnej dawce. Skojarzone leczenie produktami leczniczymi działającymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi lekami podwyższającymi ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5). Pacjenci z toksycznymi działaniami na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza będący w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na wstępnych etapach leczenia. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, takie jak heparyna stosowana u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawkach leczniczych, doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne włącznie z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach przeciwzapalnych (? 1 g jako dawka pojedyncza lub ? 3 g jako całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.5). W przypadku wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, podawanie meloksykamu należy przerwać. Leki z grupy NLPZ powinno się podawać z ostrożnością pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ leki te mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4.8 ? działania niepożądane). Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ obserwowano zatrzymywanie płynów i powstawanie obrzęków w związku ze stosowaniem NLPZ. Zaleca się kliniczną kontrolę ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy ryzyka, szczególnie w trakcie rozpoczynania leczenia meloksykamem. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z meloksykamem włącznie (szczególnie w leczeniu długotrwałym oraz w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Reakcje skórne Przyjmowanie meloksykamu należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. - Poważne reakcje skórne, z których niektóre mogą zakończyć się zgonem, obejmujące złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, obserwowano w powiązaniu ze stosowaniem meloksykamu. - Pacjenci powinni być poinformowani o możliwości wystąpienia objawów reakcji skórnych i ściśle je monitorować. Najwyższe ryzyko wystąpienia tych reakcji, obejmujących również złuszczające zapalenie skóry, jest w ciągu pierwszych tygodni leczenia. - Jeżeli pojawią się objawy reakcji skórnych w tym złuszczające zapalenie skóry (np. postępująca wysypka występująca często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), podawanie meloksykamu należy przerwać. - Wczesne rozpoznanie reakcji skórnych oraz natychmiastowe zaprzestanie podawania leku daje lepsze rokowania. - Jeśli rozpoznano u pacjenta reakcje skórne po zastosowaniu meloksykamu, nie należy już włączać meloksykamu u tego pacjenta w późniejszym leczeniu. Parametry czynności wątroby i nerek Jak w przypadku większości leków z grupy NLPZ, sporadycznie obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, zwiększone stężenie bilirubiny lub zmiany innych parametrów czynności wątroby jak również zwiększone stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy krwi, a także zgłaszano nieprawidłowe wartości innych wyników badań. W większości przypadków były to zaburzenia niewielkie i przemijające. W przypadku, gdy zaburzenia są znaczące lub utrzymują się, należy przerwać podawanie meloksykamu i przeprowadzić odpowiednie badania kontrolne. Zaburzenia czynności nerek NLPZ hamując działanie prostaglandyn polegające na rozszerzaniu naczyń w nerkach, mogą prowadzić do czynnościowej niewydolności nerki przez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej. Działanie to jest zależne od dawki. W przypadku pacjentów, których dotyczą wymienione poniżej czynniki ryzyka, na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki produktu leczniczego zalecana jest kontrola diurezy i innych parametrów czynności nerek: ? Podeszły wiek ? Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II, sartanów, leków moczopędnych (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji) ? Hipowolemia (bez względu na przyczynę) ? Zastoinowa niewydolność serca ? Niewydolność nerek ? Zespół nerczycowy ? Nefropatia toczniowa ? Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy < 25 g/l lub punktacja w skali Child-Pugh ?10) W rzadkich przypadkach stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie dawka meloksykamu nie powinna być większa niż 7,5 mg. Nie jest konieczna redukcja dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (np. u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min). Zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie Podawanie leków z grupy NLPZ może spowodować zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie, co może zaburzać działanie leków moczopędnych powodujących wydalanie sodu z moczem. Ponadto może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 4.5). W konsekwencji u pacjentów wrażliwych mogą wystąpić lub zaostrzyć się obrzęki, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Dlatego konieczna jest obserwacja kliniczna pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.2 i 4.3). Hiperkaliemia Rozwojowi hiperkaliemii może sprzyjać cukrzyca lub jednoczesne stosowanie leków zwiększających stężenie potasu we krwi (patrz punkt 4.5.). W takich przypadkach należy regularnie kontrolować stężenie potasu. Inne ostrzeżenia i środki ostrożności Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni często gorzej znoszą działania niepożądane produktu leczniczego, dlatego w ich przypadku konieczna jest szczególna kontrola. Jak w przypadku stosowania innych leków z grupy NLPZ, należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których czynność nerek, wątroby czy serca często bywa zaburzona. U pacjentów w podeszłym wieku, którym podawane są leki z grupy NLPZ częstość występowania działań niepożądanych jest zwiększona, w szczególności dochodzi do krwawień lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2). Meloksykam, podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy występującego zakażenia. Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych leków hamujących aktywność cyklooksygenazy/ syntezę prostaglandyn, może zaburzać płodność i nie zaleca się podawania tego leku kobietom planującym ciążę. Dlatego w przypadku kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, lub które leczą się z powodu niepłodności, należy rozważyć odstawienie meloksykamu. Meloxicam Arrow zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.


Przyjmowanie leku Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15) w czasie ciąży

Ciąża: Hamowanie syntezy prostaglandyn może wywierać szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień, jak również wad serca i wytrzewienia wrodzonego (gastroschisis) u dzieci w związku z zahamowaniem syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem leczenia. Wykazano, że podanie zwierzętom inhibitorów syntezy prostaglandyny prowadziło do zwiększenia przypadków strat przed i poimplantacyjnych, jak również zwiększoną śmiertelność zarodka lub płodu. Ponadto, u zwierząt którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie ciąży związanej z rozwojem narządów stwierdzono zwiększenie częstości występowania innych wad rozwojowych, łącznie z wadami serca. W okresie pierwszego i drugiego trymestru ciąży inhibitory syntezy prostaglandyn powinny być stosowane jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności. Jeśli inhibitory syntezy prostaglandyn przyjmowane są przez kobiety pragnące zajść w ciążę lub w czasie pierwszego lub drugiego trymestru, należy stosować jak najmniejszą dawkę i jak najkrótszy okres leczenia. Podczas stosowania w trzecim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie: - płodu na: ? działanie toksyczne na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne); ? zaburzenia czynności nerek, które może przekształcić się w niewydolność nerek z małowodziem; - u matki i noworodka, w końcowym okresie ciąży: ? wydłużenie okresu krwawienia w wyniku zahamowania agregacji płytek mogącej wystąpić nawet po podaniu bardzo małych dawek; ? zahamowanie czynności skurczowej macicy, co może prowadzić do opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej. Z uwagi na powyższe, inhibitory syntezy prostaglandyn są przeciwwskazane w okresie trzeciego trymestru ciąży. Laktacja Brak doświadczenia dotyczącego stosowania meloksykamu, jednakże wiadomo, że leki NLPZ przenikają do mleka matki. Dlatego też nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem meloksykamu.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow 15)

Alkohol

Przyjmowanie meloksykamu równocześnie z alkoholem może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka lub krwawienia z żołądka. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne stosowane w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz mięśni, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8379320

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.