Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Oculobrim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml | butelka

Trudno dostępny w aptekach

 

Oculobrim krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml | butelka

od 0 , 00  do 22 , 94

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Brimonidini tartras
Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Oculobrim cena

22,94

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Oculobrim?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Oculobrim

Kiedy stosujemy lek Oculobrim?

Produkt Oculobrim jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego ( IOP ) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem śródgałkowym.

- W monoterapii u pacjentów, u których przeciwwskazane jest miejscowe stosowanie betaadrenolityków.

- Jako leczenie wspomagające łącznie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli stosując jeden lek, nie uzyskano docelowej wartości IOP (patrz CHPL : punkt 5.1).Jaki jest skład leku Oculobrim?

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny .

1 kropla roztworu zawiera 65,2 mikrogramów brymonidyny winianu, co odpowiada 43 mikrogramom brymonidyny .

Substancja pomocnicza o znanym działaniu : każdy ml roztworu zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Oculobrim?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

- Noworodki i niemowlęta (patrz CHPL : punkt 4.8).

- Pacjenci stosujący leczenie inhibitorem monoaminooksydazy (MAO) i pacjenci stosujący leki przeciwdepresyjne działające na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna ).


Oculobrim – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej obserwowane działania niepożądane leku to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22% do 25% pacjentów. Powyższe objawy są zwykle przemijające i niezbyt często z powodu ich nasilenia konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Objawy ocznej reakcji alergicznej wystąpiły u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u 11,5% pacjentów) w badaniach klinicznych; u większości pacjentów objawy te występowały pomiędzy 3 a 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. W celu klasyfikacji występowania działań niepożądanych użyto następującej terminologii: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja

Bardzo rzadko: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy, senność

Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku

Bardzo rzadko: omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często: podrażnienie oka (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie obecności ciała obcego, grudki na spojówkach), nieostre widzenie, alergiczne zapalenie brzegów powiek, alergiczne zapalenie brzegów powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, oczna reakcja alergiczna oraz grudkowe zapalenie spojówek

Często: miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powieki, zapalenie brzegów powiek, obrzęk i wysięk ze spojówek, ból oka i łzawienie), światłowstręt, nadżerki i przebarwienie rogówki, suchość oka, zblednięcie spojówek, nieprawidłowe widzenie, zapalenie spojówek Bardzo rzadko: zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie/zaburzenia rytmu serca (włącznie z częstoskurczem i rzadkoskurczem)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie, niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych

Niezbyt często: suchość nosa Rzadko: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: suchość ust

Często: objawy ze strony przewodu pokarmowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie

Często: astenia

Następujące działania niepożądane były obserwowane przy stosowaniu kropli do oczu zawierających roztwór brymonidyny 2 mg/ml w okresie po dopuszczeniu do obrotu. Ponieważ są one spontanicznie z populacji o nieznanej wielkości, nie można oszacować częstości ich występowania.

Częstość nieznana:

Zaburzenia oka

- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), - świąd powiek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypkę i rozszerzenie naczyń.

W przypadkach, w których brymonidyna stosowana była w ramach zachowawczego leczenia jaskry wrodzonej, u noworodków i niemowląt zaobserwowano objawy przedawkowania brymonidyny , takie jak utrata przytomności, ospałość, senność, niedociśnienie, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia, sinica, bladość, depresja oddechowa i bezdech (patrz CHPL : punkt 4.3).

W trzymiesięcznym badaniu Fazy III obejmującym dzieci w wieku od 2 do 7 lat z jaskrą niewystarczająco kontrolowaną przez beta-adrenolityki zaobserwowano dużą częstość występowania senności (55%) przy stosowaniu kropli do oczu zawierających roztwór brymonidyny 2 mg/ml jako leczenia wspomagającego. U 8% dzieci działanie to było ciężkie, a u 13% spowodowało przerwanie leczenia. Częstość występowania senności malała z wiekiem, osiągając najmniejszą wartość u dzieci w wieku 7 lat, jednakże większy wpływ na nią miała masa ciała; senność występowała częściej u dzieci o masie ciała do 20 kg (63%), niż u dzieci o masie ciała > 20 kg (patrz CHPL : punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C 02 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Oculobrim – dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna kropla produktu Oculobrim do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie 12 godzin. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek i/lub wątroby

Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz CHPL : punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych u młodzieży (od 12 do 17 lat).

Produkt Oculobrim nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest

przeciwwskazany do stosowania u noworodków i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) (patrz CHPL : punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Oculobrim u dzieci.

Sposób podawania Podanie do oka.

Zaleca się punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w przyśrodkowym kąciku oka na jedną minutę w celu ograniczenia wchłaniania ogólnoustrojowego. Należy tego dokonać bezpośrednio po podaniu każdej kropli produktu.

Jeśli konieczne jest stosowanie więcej niż jednego okulistycznego produktu leczniczego działającego miejscowo, produkty należy podawać w odstępie co najmniej 15 minut.


Oculobrim – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia.

U części (12,7%) pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych wystąpiła reakcja alergiczna dotycząca oczu przy stosowaniu kropli do oczu zawierających roztwór brymonidyny 2 mg/ml (szczegóły, patrz CHPL : punkt 4.8). W razie wystąpienia reakcji alergicznej, należy przerwać leczenie produktem Oculobrim .

Donoszono o występowaniu opóźnionej ocznej reakcji nadwrażliwości przy stosowaniu kropli do oczu z roztworem brymonidyny 2 mg/ml; część tych reakcji była związana ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego.

Produkt Oculobrim należy stosować z ostrożnością u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, objawem Raynauda , niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowozarostowym zapaleniem naczyń.

Nie badano stosowania kropli do oczu z roztworem brymonidyny 2 mg/ml u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek; należy zachować ostrożność przy leczeniu takich pacjentów.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku powyżej 2 lat, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i/lub o masie ciała < 20 kg, należy leczyć z ostrożnością i dokładnie monitorować z uwagi na dużą częstość występowania i ciężkość senności (patrz CHPL : punkt 4.8).

Środek konserwujący zawarty w produkcie Oculobrim , benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Wiadomo, że benzalkoniowy chlorek zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.

Zgłaszano, że benzalkoniowy chlorek powoduje keratopatię punkcikowatą i/lub toksyczną keratopatię wrzodziejącą. Ponieważ produkt Oculobrim zawiera benzalkoniowy chlorek, jego częste lub długotrwałe stosowanie wymaga dokładnego monitorowania pacjenta.


Przyjmowanie leku Oculobrim w czasie ciąży

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyny winian nie powodował żadnego działania teratogennego. Wykazano, że u królików brymonidyny winian, przy wartościach stężenia w osoczu większych niż osiągane podczas leczenia ludzi, powodował zwiększoną częstość utraty ciąży przed zagnieżdżeniem zarodka i ograniczenie wzrostu pourodzeniowego.

Produkt Oculobrim może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka ludzkiego. Substancja ta przenika do mleka samic szczura. Nie należy stosować produktu Oculobrim u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Oculobrim

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,17 zł.

Briglau Free interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 1 but. po 5 ml

Briglau Free

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,77 zł


Alphagan interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Alphagan

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

28,18 zł


Biprolast interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Biprolast

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,75 zł


Briglau PPH interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Briglau PPH

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Luxfen interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Luxfen

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak rozpoznać zapalenie płuc?

Zdrowie

Jak rozpoznać zapalenie płuc?

Infekcje górnych dróg oddechowych w okresie jesienno-zimowym są powszechną przypadłością. Może się jednak zdarzyć, że niewinne przeziębienie przerodzi...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.