Milocardin interakcje ulotka krople doustne, roztwór (0,3g+0,3g)/15g 15 g | butelka

Brak informacji o dostępności produktu

 

Milocardin krople doustne, roztwór | (0,3g+0,3g)/15g | 15 g | butelka

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ethyli alfa-bromois.,Phenobarbitalum natr.
Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNAOpis produktu Milocardin

Kiedy stosujemy lek Milocardin?

• Nadmierna pobudliwość nerwowa, czynnościowe zaburzenia układu krążenia (tachykardia zatokowa), wzmożona perystaltyka jelita grubego.

• Nerwica wegetatywna (łagodne postacie).Jaki jest skład leku Milocardin?

15 g roztworu zawiera 300 mg estru etylowego kwasu alfa-bromoizowalerianowego (Ethyli alfa-bromoisovaleras) i 300 mg fenobarbitalu sodowego (Phenobarbitalum natricum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol 96%; 15 g roztworu zawiera 7,2 g etanolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Milocardin?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lek nie może być stosowany:

- u dzieci oraz u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią;

- w uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, porfirii.


Milocardin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Milocardin może wywoływać następujące działania niepożądane.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość megaloblastyczna (w przypadku długotrwałego stosowania występuje niedobór kwasu foliowego).

Zaburzenia układu nerwowego

Nadmierne uspokojenie, depresja, senność.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej, śródpiersia

Depresja ośrodka oddechowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: odczyny skórne ustępujące po odstawieniu leku.

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne, jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawowe.

Donoszono o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie oraz o złamaniach u pacjentów stosujących Milocardin w długoterminowej terapii. Mechanizm działania produktu leczniczego Milocardin wpływający na metabolizm kostny nie został ustalony.

Po przyjęciu dużych dawek może wystąpić ospałość i uczucie zmęczenia, oczopląs, ataksja (bezład) oraz zawroty i bóle głowy.

W razie dłuższego stosowania, produkt może wywołać przyzwyczajenie. W trakcie leczenia rozwija się tolerancja na działanie uspokajające fenobarbitalu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Milocardin – dawkowanie leku

Zwykle początkowo 5-10 kropli 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-25 kropli 3 razy na dobę.

W napadzie tachykardii emocjonalnej 30-40 kropli jednorazowo. Produkt przyjmuje się z niewielką ilością wody lub na cukrze.


Milocardin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością oddechową, miastenią, chorobą Parkinsona, porfirią, obrzękiem śluzowatym, rozedmą płuc, niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca oraz w ciężkich zatruciach lekami wpływającymi depresyjnie na OUN.

Reakcje skórne

Po zastosowaniu fenobarbitalu występowały zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona - SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie pojawiają się zmiany na skórze i poinformować go o oznakach i objawach tych zmian. Największe ryzyko wystąpienia zmian skórnych związanych z zespołem

Stevensa-Johnsona oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka występuje w pierwszych tygodniach stosowania produktu.

Jeśli pojawią się objawy SJS lub TEN (np. postępująca wysypka, często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych) należy zaprzestać stosowania produktu. Wczesna diagnoza wiąże się z lepszą prognozą. Jeśli powikłanie rozpoznano wcześnie i natychmiast zaprzestano stosowania jakiegokolwiek podejrzanego produktu, to wyniki w postępowaniu będą najlepsze.

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano SJS lub TEN, nie można nigdy ponownie przyjmować fenobarbitalu.

Produkt zawiera 54% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 280 mg na dawkę (40 kropli). Produkt jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.


Przyjmowanie leku Milocardin w czasie ciąży

W skład produktu wchodzi fenobarbital, który jest przeciwwskazany w ciąży i w czasie karmienia piersią. Fenobarbital może być przyczyną wad wrodzonych u dziecka. Opisano przypadki rozszczepu podniebienia, zajęczej wargi, wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego, niedorozwoju palców, zahamowania rozwoju szkieletu, zahamowania funkcji psychomotorycznych i inne. Dlatego lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w okresie laktacji (patrz punkt 4.3).


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: