Maalox interakcje ulotka zawiesina doustna (0,035g+0,04g)/ml 30 sasz. po 15 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Maalox zawiesina doustna | (0,035g+0,04g)/ml | 30 sasz. po 15 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aluminium hydrox., Magnesium hydrox.
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS FRANCE

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Maalox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Maalox
(35 mg + 40 mg)/ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

butelka 250 ml

saszetka lub pojemnik 10 ml

saszetka 15 ml

wodorotlenek glinu (Aluminii hydroxidum)

8,75 g

350 mg

525 mg

wodorotlenek magnezu (Magnesii hydroxidum)

10 g

600 mg

600 mg

100 ml zawiesiny zawiera 3,5 g glinu wodorotlenku i 4,0 g magnezu wodorotlenku.

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego,
związanych z nadkwaśnością:

- nieżyt żołądka,

- zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny roztworu
przełykowego przepony,

- niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności,
oraz pomocniczo w leczeniu:

- choroby wrzodowej dwunastnicy,

- choroby wrzodowej żołądka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle stosowana dawka:

1 łyżka stołowa (10 ml) lub jedna saszetka około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu.
Dawka maksymalna: 140 ml zawiesiny na dobę.
Wstrząsnąć przed użyciem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą.
Ciężka niewydolność nerek.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie związków glinu w dużych dawkach u chorych dializowanych może
spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększa ryzyko encefalopatii.
U pacjentów z niewydolnością nerek wzrasta stężenie soli glinu i soli magnezu w osoczu. Ze
względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u pacjentów z porfirią poddawanych
hemodializie

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Maalox przy niedostatecznej podaży
fosforanów może doprowadzić do hipofosfatemii, a także do niewydolności nerek na skutek
odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego.

Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie.
Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 roku życia, zwłaszcza odwodnionych lub
z niewydolnością nerek.

Ze względu na zawartość sorbitolu produktu leczniczego Maalox nie należy stosować
u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu
propylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie produktu leczniczego Maalox u chorych leczonych chinidyną może powodować
zwiększenie stężenia chinidyny w osoczu i ryzyka jej przedawkowania.
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Maalox z cytrynianami może spowodować
zwiększenie stężenia glinu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek.
Stosowanie produktu leczniczego Maalox może zaburzać wchłanianie z przewodu
pokarmowego leków blokujących receptor H2, atenololu, chlorochiny, tetracyklin,
diflunizalu, digoksyny, difosfonianów, etambutolu, fluorochinolonów, fluorku sodu,
glikokortykosteroidów, indometacyny, izoniazydu, ketokonazolu, linkozamidów,
metoprololu, pochodnych fenotiazyny, penicylaminy, propranololu, związków żelaza.
Sól sodowa sulfonianu polistyrenu zmniejsza działanie zobojętniające produktu leczniczego
Maalox.

Maalox powoduje alkalizację moczu przez co może zwiększać wydalanie salicylanów
z moczem.

Produkt leczniczy Maalox należy zażywać nie wcześniej niż 2 h po zażyciu innego leku
(w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 h) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Maalox może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią, jeżeli
jest podawany w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami.
Produktu leczniczego Maalox nie należy stosować długotrwale.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Maalox na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo rzadko wystąpić mogą zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, jasne zabarwienie
stolca.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania ostrego.

W razie długotrwałego stosowania, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek, może wystąpić:
zachwianie równowagi elektrolitowej, hipermagnezemia.
Leczenie w przypadku przedawkowania magnezu: zapewnić odpowiednie
nawodnienie pacjenta, zastosować wymuszoną diurezę. U pacjentów
z niewydolnością nerek należy przeprowadzić dializę lub hemodializę otrzewnową,
jeśli jest to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki złożone i związki kompleksowe; sole glinu i magnezu
kod ATC: A02 AD 01.

Maalox jest produktem leczniczym złożonym, o miejscowym działaniu zobojętniającym,
ściągającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

Działanie zobojętniające produktu leczniczego polega na neutralizowaniu lub buforowaniu
kwasu solnego w żołądku. Substancje czynne nie mają bezpośredniego wpływu na
wydzielanie kwasu. Ich działanie powoduje wzrost wartości pH treści żołądkowej, łagodząc
objawy nadkwaśności. Leki z tej grupy obniżają także stężenie kwasu w świetle przełyku.
Sam wodorotlenek glinu ma działanie ściągające i może powodować zaparcia. Efekt ten jest
łagodzony poprzez wpływ wodorotlenku magnezu, który, podobnie jak inne sole magnezu,
może wywoływać biegunkę.

Związki zobojętniające kwas mogą zmniejszać ucisk na dolny zwieracz przełyku. Preparaty
zobojętniające kwas zawierające w swym składzie glin charakteryzują się działaniem
cytoprotekcyjnym na błonę śluzową żołądka. Może mieć to związek z pobudzaniem
wydzielania prostaglandyn, co zapobiega martwicy błony śluzowej i krwotokom wywołanym
działaniem takich związków jak, aspiryna.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Glin i magnez wchodzące w skład związków zobojętniających kwas są wchłaniane
w niewielkim stopniu. Wodorotlenek glinu ulega w żołądku powolnemu przekształceniu
w chlorek glinu. Rozpuszczalne sole glinu są w niewielkim stopniu wchłaniane w przewodzie
pokarmowym, a następnie wydalane z moczem. Około 10 % magnezu wchłania się
w przewodzie pokarmowym. Podobnie jak glin, wchłonięty magnez zostaje wydalony
z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

kwas solny, kwas cytrynowy bezwodny, olejek miętowy, mannitol, parahydroksybenzoesan
metylu, parahydroksybenzoesan propylu, sacharyna sodowa, sorbitol 70%,
nadtlenek wodoru 30%, woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego lub polietylenu zawierająca 250 ml zawiesiny w pudełku
tekturowym.

Saszetki zawierające 10 ml lub 15 ml zawiesiny, pakowane po 30 saszetek w pudełku
tekturowym.

Pojemnik po 10 ml z tworzywa sztucznego w pudełku tekturowym.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu
leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń oprócz opisanych w pkt. 4.2.

7 . PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2525/Z; R/2253

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.08.1992 r., 03.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty stosowane w nadkwasocie, zgadze i chorobie wrzodowej

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w nadkwaśności, refluksie, zgadze i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Dostępne w postaci, tabletek, kapsułek, płynów, ziół do zaparzania itp.

  • Zgaga

    Zgaga, czyli uczucie nieprzyjemnego pieczenia, które pojawia się, gdy żołądek produkuje zbyt dużo kwasów trawiennych, dotyka coraz większą ilość osób. Wpływ na występowanie nadkwaśności i zgagi, a także choroby wrzodowej mają między innymi stres, zła dieta czy nieregularnie spożywane posiłki. Jeżeli problemy żołądkowe występują sporadycznie, pracę układu trawiennego można preparatami dostępnymi bez recepty. Produkty stosowane w nadkwasocie, zgadze i chorobie wrzodowej służą łagodzeniu dolegliwości związanych z nadkwaśnością żołądka, w przebiegu choroby wrzodowej, kolki jelitowej i innych zaburzeń - także związanych z nieprawidłowym trawieniem. Specyfiki przeznaczone do łagodzenia objawów choroby wrzodowej wykazują pozytywny wpływ na pracę całego układu pokarmowego, regulując trawienie i wydzielanie soków żołądkowych. W tej kategorii można znaleźć kapsułki, tabletki, zawiesiny, krople, surowce ziołowe (np. Anesteloc Zgagin, Maalox bez cukru, Gastrolux). Dostępne preparaty są polecane w szczególności dla osób z dysfunkcją żołądka, które odczuwają takie objawy, jak zgaga, wzdęcia, nadkwaśność oraz niestrawność. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nasilenia objawów należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli pacjentka cierpi na zgagę w ciąży, decyzję o zastosowaniu odpowiedniego i bezpiecznego preparatu warto przedyskutować z lekarzem prowadzącym ciążę.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.