Losartanum 123ratio (Losartan Teva) interakcje ulotka tabletki powlekane 0,05 g 30 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) tabletki powlekane | 0,05 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Losartanum kalicum
Podmiot odpowiedzialny: 123RATIO SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Losartanum 123ratio (Losartan Teva)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

Kiedy stosujemy lek Losartanum 123ratio (Losartan Teva)?

- Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

- Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę, stanowiące część terapii przeciwnadciśnieniowej.

- Leczenie przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku 60 lat i powyżej), jeżeli leczenie inhibitorami ACE nie jest wskazane ze względu na niezgodności, zwłaszcza kaszel

lub przeciwwskazania. Nie należy zmieniać leczenia na losartan u pacjentów z niewydolnością serca, u których uzyskano stabilizację stanu klinicznego podczas podawania inhibitorów ACE. Frakcja wyrzutowa lewej komory powinna wynosić ≤ 40 %, a stan kliniczny pacjentów należy ustabilizować podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.

- Zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w badaniu elektrokardiograficznym (patrz punkt 5.1. Badanie LIFE, rasa).Jaki jest skład leku Losartanum 123ratio (Losartan Teva)?

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego, co odpowiada 45,8 mg losartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 9,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Losartanum 123ratio (Losartan Teva)?

Nadwrażliwość na losartan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkty 4.4 i 6.1).

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.


Losartanum 123ratio (Losartan Teva) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działanie losartanu zostało określone na podstawie:

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 3000 pacjentów w wieku 18 lat i starszych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

- kontrolowanych badań klinicznych u 177 pacjentów w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 9000 pacjentów w wieku od 55 do 80 lat z przerostem lewej komory, chorych na nadciśnienie tętnicze (patrz badanie LIFE w punkcie 5.1) - kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 7700 dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (patrz badania ELITE I, ELITE II i HEAAL w punkcie 5.1)

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 1500 pacjentów wieku 31 lat i starszych z białkomoczem, chorych na cukrzycę typu 2 (patrz badanie RENAAL w punkcie 5.1) W tych badaniach klinicznych najczęstszym działaniem niepożądanym były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych poniżej określa się następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych określona w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Działanie niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określona według wskazań

Inne

 

Nadciśnienie

Pacjenci z nadciśnienie

m tętniczym i przerostem

lewej komory serca

Przewlakła niewydolność serca

Nadciśnienie tętnicze i

cukrzyca typ

2 z chorobą nerek

Doświadczenia po

wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

niedokrwistość

  

często

 

częstość nieznana

małopłytkowość

    

częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje nadwrażliwości, reakcje

     

anafilaktyczne, obrzęk

naczynioruchowy

* i zapalenie naczyń**

    

rzadko

  

hiperkaliemia

     

Zaburzenia psychiczne

 

depresja

    

częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

 

zawroty głowy

     

pochodzenia ośrodkowego

często

często

często

często

 

senność

niezbyt

często

    

ból głowy

niezbyt

często

 

niezbyt

często

  

zaburzenia snu

niezbyt

często

    

parestezje

  

rzadko

  

migrena

    

częstość nieznana

dysgeusia

    

częstość nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

 

zawroty głowy

     

pochodzenia błednikowego

często

często

   

szumy uszne

    

częstość nieznana

Zaburzenia serca

 

kołatan ie serca

niezbyt

często

    

dławica piersiowa

niezbyt

często

    

omdlenie

  

rzadko

  

migotanie przedsionków

  

rzadko

  

udar naczyniowy mózgu

  

rzadko

  

Zaburzenia naczyniowe

 
      

(ortostatyczne)

     

niedociśnienie, w tym zależne od dawki objawy ortostatyczne ║

niezbyt

często

 

często

często

 
      
      
      

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej I śródpiersia

 

duszność

  

niezbyt

często

  

kaszel

  

niezbyt

często

 

częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

 

ból brzucha

niezbyt

często

    

zaparcia

niezbyt

często

    

biegunka

  

niezbyt

często

 

częstość nieznana

nudności

  

niezbyt

często

  

wymioty

  

niezbyt

często

  

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

zapalenia trzustki

    

częstość nieznana

zapalenie wątroby

    

rzadko

zaburzenia czynności watroby

    

częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

pokrzywka

  

niezbyt

często

 

częstość nieznana

świąd

  

niezbyt

często

 

częstość nieznana

wysypka

niezbyt

często

 

niezbyt

często

 

częstość nieznana

reakcja uczuleniowa na światło

    

częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowej i tkanki łącznej

 

ból mięśni

    

częstość nieznana

ból stawów

    

częstość nieznana

rabdomioliza

    

częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

niewydolność nerek

  

często

  

naburzenia czynności nerek

  

często

  

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

zaburzenia erekcji/ impotencja

    

częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

osłabienie

niezbyt

często

często

niezbyt

często

często

 

zmęczenie

niezbyt

często

często

niezbyt

często

często

 

obrzęk

niezbyt

często

    

złe samopoczucie

    

częstość nieznana

Badania diagnostyczne

   

hiperkaliemia

często

 

niezbyt często?

często?

 

zwiększenie aktywności

     

alaninowej aminotransferazy

(ALT) §

rzadko

    

zwiększenie stężenia mocznika

     

we krwi, kreatyniny w osoczu i potasu w osoczu

  

często

  

hiponatremia

    

częstość nieznana

hipoglikemia

   

często

 

*w tym obrzęk krtani i głośni, twarzy, warg, gardła, i(lub) języka (powodujące zwężenie dróg oddechowych); u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE.

** w tym plamica Schonleina-Henocha

║ zwłaszcza u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub stosujących duże dawki leków moczopędnych

? często u pacjentów, którzy otrzymali 150 mg zamiast 50 mg losartanu

? W badaniu klinicznym przeprowadzonym u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, u 9,9% pacjentów leczonych tabletkami zawierającymi losartan i u 3,4% pacjentów otrzymujących placebo wystąpiła hiperkaliemia (> 5,5 mmol/l) § zazwyczaj ustępowało po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

U pacjentów z grupy ryzyka odnotowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, będące skutkiem zahamowania układu angiotensyna- renina- aldosteron; tego rodzaju zmiany w czynności nerek mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży wydaje się być podobny do tych, które występowały u dorosłych pacjentów. Dane w tej grupie pacjentów są ograniczone.


Losartanum 123ratio (Losartan Teva) – dawkowanie leku

Tabletki produktu leczniczego Losartan Teva należy połykać popijając szklanką wody.

Tabletki produktu leczniczego Losartan Teva mogą być przyjmowane niezależnie od posiłku.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć dodatkowe korzyści przez zwiększenie dawki do 100 mg losartanu raz na dobę (rano).

Losartan może być przyjmowany razem z innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi, głównie z produktami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd ).

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Brak doświadczenia klinicznego co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w leczeniu nadciśnienia (patrz punkt 5.1). Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne w leczeniu nadciśnienia u dzieci powyżej 1 miesiąca życia (patrz punkt 5.2).

Dla pacjentów potrafiących połykać tabletki, o mc. od 20 kg do50 kg, zaleca się dawkę 25 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maksymalnie 50 mg raz na dobę.

Dla pacjentów o mc. powyżej 50 kg zazwyczaj zalecaną dawką jest 50 mg raz na dobę.

W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maksymalnie 100 mg raz na dobę. Dawki powyzej 1,4 mg/kg mc (lub powyżej 100 mg) na dobę nie zostały przebadane u dzieci i młodzieży.

Nie należy podawać losartanu dzieciom poniżej 6 roku życia ze względu na ograniczone dane w tej grupie wiekowej.

Losartan nie jest zalecany do stosowania u dzieci z szybkością przesączania kłębkowego < 30 ml/min/ 1,73 m2ze względu na brak danych (patrz punkt 4.4).

Losartan nie jest także zalecany do stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach cotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę), aż do uzyskania zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej czyli 50 mg raz na dobę w zależności od stanu pacjenta.

Zmniejszanie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w badaniu elektrokardiograficznym

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu wynosi 50 mg raz na dobę. Należy dodać małą dawkę hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

Dla pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych), zaleca się rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie, należy rozważyć zmniejszenie dawki. Brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki, jednak należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg u pacjentów w wieku powyżej 75 lat.


Losartanum 123ratio (Losartan Teva) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nadwrażliwość

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni być poddani ścisłej obserwacji (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zaburzenia wodno - elektrolitowe

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) zmniejszonym stężeniem sodu wskutek intensywnego leczenia lekami moczopędnymi, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów, może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki lub po zwiększeniu dawki. Powyższe zaburzenia należy wyrównać przed zastosowaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to także dzieci w wieku od 6 do 18 lat..

Zaburzenia elektrolitowe

Zaburzenia elektrolitowe występują często u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z cukrzycą lub bez cukrzycy. W badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie przyjmującej losartan, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.8). Z tego powodu stężenie potasu i kreatyniny w osoczu należy ściśle monitorować, szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca i stężeniem kreatyniny w osoczu wynoszącym pomiędzy 30-50 ml/min.

Jednoczesne stosowanie produktów moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu i potasu zawierającego substytuty soli z losartanem nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Dane farmakokinetyczne wskazują na istotne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, dlatego należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania losartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Losartan nie jest zalecany dla dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

Odnotowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, będące skutkiem zahamowania układu renina- angiotensyna (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek jest zależna od układu renina- angiotensyna- aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub uprzednio istniejącymi zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina- angiotensyna- aldosteron, u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi. Tego rodzaju zaburzenia mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania losartanu u osób z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek

Losartan nie jest zalecany dla dzieci z szybkością przesączania kłębkowego < 30 ml/min./1,73 m2ze względu na brak danych (patrz punkt 4.2).

Należy regularnie kontrolować czynność nerek podczas leczenia losartanem, ponieważ może się ona pogorszyć. Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy podawaniu losartanu towarzyszą inne okoliczności (gorączka, odwodnienie).

Jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE wykazało pogorszenie czynności nerek. Dlatego skojarzone leczenie nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Przeszczepienie nerki

Brak doświadczenia u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zwykle nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie układu renina- angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania losartanu.

Choroba niedokrwienna serca i zaburzenia naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi może skutkować zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu.

Niewydolność serca

Podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz (często ostrych) zaburzeń czynności nerek u pacjentów z niewydolnością serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez.

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania losartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) oraz u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażającymi życiu, zaburzeniami rytmu serca. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania losartanu w tych grupach pacjentów. Połączenie losartanu z beta-adrenolitykami powinno być stosowane z zachowaniem ostrożności. (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych preparatów rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, bądź z kardiomiopatią przerostową.

Substancje dodatkowe

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy- galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia losartanem u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan oraz inni antagoniści angiotensyny wykazują znacznie mniejszą skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania małego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.


Przyjmowanie leku Losartanum 123ratio (Losartan Teva) w czasie ciąży

Ciąża

Nie zaleca się stosowania losartanu podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do AIIRA, podobne ryzyko może istnieć dla tej grupy leków produktów leczniczych. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie losartanu i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz również punkt 5.3).

Jeśli narażenie na losartan wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały losartan należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych odnośnie stosowania losartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania losartsnu, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się stosowanie innych alternatywnych metod leczenia, o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.