Trudno dostępny w aptekach

 

Levebon tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl. | blister

od 0 , 00  do 34 , 25

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Levetiracetamum
Podmiot odpowiedzialny: G.L. PHARMA GMBH

Levebon cena

34,25

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Levebon?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Levebon

Kiedy stosujemy lek Levebon?

Produkt Levebon jest wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Produkt Levebon jest wskazany jako terapia wspomagająca:

• w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką.

• w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.

• w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.Jaki jest skład leku Levebon?

Levebon, 250 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lewetyracetamu.

Levebon, 500 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg lewetyracetamu.

Levebon, 750 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 750 mg lewetyracetamu.

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka powlekana zawiera barwnik żółcień pomarańczową, lak (E 110) 0,17 mg.

Levebon, 1000 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg lewetyracetamu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Levebon?

Nadwrażliwość na lewetyracetam lub inne związki pochodne pirolidonów, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Levebon – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil zdarzeń niepożądanych sporządzono na podstawie zbiorczej analizy badań klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych włączono również informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupełniających oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należało zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. Profil bezpieczeństwa lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych (dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych (u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt > 1 miesiąca) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione poniżej według częstości występowania oraz układów i narządów. Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja narządów wg

MedDRA

 

Częstość występowania

 

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenia błony śluzowej nosa i gardła

   

Infekcje

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Trombocytopenia, leukopenia

Pancytopenia, neutropenia

Zaburzenia metabolizmu i

 

Jadłowstręt

Spadek masy ciała, wzrost masy ciała

 

odżywiania

       

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja, wrogość/ agresywność, niepokój, bezsenność, nerwowość/drażli wość

Próby samobójcze, myśli samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie złości, stan splątania, napady paniki, chwiejność emocjonalna/wahania nastroju, pobudzenie

Samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia

Zaburzenia układu nerwowego

Senność, ból głowy

Drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, otępienie, drżenie

Zanik pamięci, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji /ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji

Choreoatetoza, dyskineza, hiperkineza

Zaburzenia oka

   

Podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Zawroty głowy

   

Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Kaszel

   

Zaburzenia układu żołądkowojelitowego

 

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, wymioty, nudności

 

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

Łysienie, wypryski, świąd

Martwica toksycznorozpływna naskórka, zespół

StevensaJohnsona, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

   

Osłabienie mięśni, ból mięśni

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Astenia/zmęczenie

   

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

   

Urazy

 

Opis wybranych działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu jest większe w przypadku jednoczesnego podawania topiramatu i lewetyracetamu.

W kilku przypadkach łysienia zaobserwowano ustąpienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu.

W kilku przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynności szpiku kostnego

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 190 pacjentom w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat (60 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16 lat (233 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupełniono informacjami na temat stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Profil zdarzeń niepożądanych lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo były podobne do profilu bezpieczeństwa lewetyracetamu u dorosłych, z wyjątkiem działań niepożądanych dotyczących zachowania i zaburzeń psychicznych, które występowały częściej u dzieci. U dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub niż to wynika z ogólnego profilu bezpieczeństwa zgłaszano: wymioty (bardzo często, 11,2%), pobudzenie (często, 3,4%), wahania nastroju (często, 2,1%), chwiejność emocjonalną (często, 1,7%), agresję (często, 8,2%), zaburzenia zachowania (często, 5,6%) i ospałość (często, 3,9%). U niemowląt i dzieci w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat drażliwość (bardzo często, 11,7%) i zaburzenia koordynacji (często, 3,3%), zgłaszano częściej niż w innych grupach wiekowych lub niż to wynika z ogólnego profilu bezpieczeństwa.

Badanie równoważności (ang. non-inferiority) u pacjentów w wieku dziecięcym prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną placebo, dotyczące bezpieczeństwa stosowania, oceniało wpływ lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz neuropsychiczne u dzieci w wieku od 4 do 16 lat z napadami częściowymi. Stwierdzono, że lewetyracetam nie różnił się (nie był gorszy) od placebo pod względem zmiany Złożonego wyniku testu pamięci w części Uwaga i pamięć Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (ang. Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite) wobec stanu wyjściowego w populacji zgodnej z protokołem badania. Wyniki dotyczące funkcji behawioralnych i emocjonalnych u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywały pogorszenie w zakresie zachowań agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem zwalidowanego narzędzia (Kwestionariusza zachowań dziecka Achenbacha, ang. CBCL -Achenbach Child Behavior Checklist). U pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach długookresowego, otwartego badania obserwacyjnego, zazwyczaj nie występowało pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w szczególności wyniki pomiarów dotyczących zachowań agresywnych nie były gorsze od wartości wyjściowych.

Barwnik E110 zawarty w produkcie leczniczym Levebon, 750 mg, tabletki powlekane może powodować reakcje alergiczne.


Levebon – dawkowanie leku

Dawkowanie

Monoterapia: dorośli i młodzież w wieku od 16 lat

Zalecana dawka początkowa wynosi 250 mg dwa razy na dobę i należy ją zwiększyć do początkowej dawki terapeutycznej 500 mg dwa razy na dobę po dwóch tygodniach. W zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę dobową można zwiększać co dwa tygodnie o 250 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 1500 mg dwa razy na dobę.

Terapia wspomagająca: dorośli (od 18 lat) i młodzież (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę można podawać od pierwszego dnia leczenia.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 1500 mg dwa razy na dobę. Dawkowanie można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o 500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynności nerek” poniżej).

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, trzeba obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/min. Klirens kreatyniny w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (w mg/dl) u dorosłych i młodzieży o masie ciała 50 kg i więcej, posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

CLkr. (ml/min) = --------------------------------------------------- (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Następnie należy określić CLkr. dostosowany do powierzchni ciała (body surface area - BSA) według poniższego wzoru:

CLkr. (ml/min)

CLkr. (ml/min/1,73m2) = ------------------------------------------ x 1,73

Powierzchnia ciała (m2)

Dostosowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny

(ml/min/1,73 m2)

Dawka i częstość stosowania

Czynność prawidłowa

> 80

500 do 1500 mg dwa razy na dobę

Niewielkie zaburzenia czynności

50-79

500 do 1000 mg dwa razy na dobę

Umiarkowane zaburzenie czynności

30-49

250 do 750 mg dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

250 do 500 mg dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek pacjenci poddawani dializie (l)

-

500 do 1000 mg raz na dobę (2)

(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka początkowa 750 mg

(2) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250 do 500 mg.

U dzieci z zaburzoną czynnością nerek, dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest z nią związany. Zalecenie powstało na podstawie badania przeprowadzonego u dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

U młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt klirens kreatyniny w ml/min/1,73 m2 można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), korzystając z poniższego wzoru (wzór Schwartza):

Wzrost (cm) x ks

CLkr. (ml/min/1,73 m2) = -----------------------------------

Stężenie kreatyniny (mg/dl)

ks = 0,45 u niemowląt urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku życia; ks = 0,55 u dzieci w wieku poniżej 13 lat i młodzieży płci żeńskiej; ks = 0,7 u młodzieży płci męskiej

Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73m2)

Dawkowanie i częstość stosowania (1)

Niemowlęta od 1 do poniżej 6 miesięcy

Niemowlęta i dzieci od 6 do 23 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Czynność

prawidłowa

> 80

7 do 21 mg/kg dwa razy na dobę

10 do 30 mg/kg dwa razy na dobę

Niewielkie

zaburzenia czynności

50-79

7 do 14 mg/kg dwa razy na dobę

10 do 20 mg/kg dwa razy na dobę

Umiarkowane zaburzenie czynności

30-49

3.5 do 10.5 mg/kg dwa razy na dobę

5 do 15 mg/kg dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

3.5 do 7 mg/kg dwa razy na dobę

5 do 10 mg/kg dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek

pacjenci poddawani

dializie

--

7 do 14 mg/kg raz na dobę (2)

(4)

10 do 20 mg/kg raz na dobę (3) (5)

(1) W przypadku dawek poniżej 250 mg oraz pacjentów niezdolnych do połykania tabletek, należy stosować lewetyracetam w roztworze doustnym.

(2) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc.

(3) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc.

(4) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5 do 7 mg/kg mc.

(5) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5 do 10 mg/kg mc.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, klirens kreatyniny może nie oddawać w pełni stopnia rzeczywistej, współistniejącej niewydolności nerek. Z tego względu, zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny wynosi < 60 ml/min/1,73 m2.

Dzieci i młodzież

Lekarz powinien zalecić najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, masy ciała i dawkowania.

Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Lewetyracetam roztwór doustny jest postacią zalecaną do stosowania w tej grupie pacjentów. Ponadto, dostępne moce tabletek nie są odpowiednie do początkowego leczenia dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, dla pacjentów niezdolnych do połykania tabletek ani do podawania dawek mniejszych niż 250 mg.

We wszystkich powyższych przypadkach należy stosować lewetyracetam roztwór doustny.

Monoterapia

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lewetyracetamu w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Brak dostępnych danych.

Terapia wspomagająca u niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Lewetyracetam roztwór doustny jest postacią zalecaną do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 30 mg/kg mc.

dwa razy na dobę. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki o więcej niż 10 mg/kg dwa razy na dobę i nie należy dokonywać tych zmian częściej niż raz na dwa tygodnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Dawka u dzieci o masie ciała 50 kg lub większej jest taka sama, jak u dorosłych.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 6 miesięcy, dzieci i młodzieży:

Waga

Dawka początkowa: 10 mg/kg dwa razy na dobę

Dawka maksymalna: 30 mg/kg dwa razy na dobę

6 kg (1)

60 mg dwa razy na dobę

180 mg dwa razy na dobę

10 kg (1)

100 mg dwa razy na dobę

300 mg dwa razy na dobę

15 kg (1)

150 mg dwa razy na dobę

450 mg dwa razy na dobę

20 kg (1)

200 mg dwa razy na dobę

600 mg dwa razy na dobę

25 kg

250 mg dwa razy na dobę

750 mg dwa razy na dobę

Od 50 kg (2)

500 mg dwa razy na dobę

1500 mg dwa razy na dobę

(1) U dzieci o masie ciała 25 kg lub mniejszej zaleca się rozpocząć leczenie lewetyracetamem 100 mg/ml roztwór doustny.

(2) Dawka u dzieci i młodzieży o masie ciała 50 kg lub większej jest taka sama, jak u dorosłych. Terapia wspomagająca u niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy.

Postacią odpowiednią do stosowania u niemowląt jest roztwór doustny.

Sposób podawania

Tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, połykać popijając wystarczającą ilością płynu, z posiłkiem lub bez posiłku. Dawka dobowa jest podawana w dwóch równo podzielonych dawkach.


Levebon – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zakończenie podawania

Kiedy leczenie lewetyracetamem ma być zakończone, zgodnie z aktualną praktyką kliniczną zaleca się stopniowe odstawianie produktu [np. dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: zmniejszanie dawki o 500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni; niemowlęta w wieku powyżej 6 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg: nie należy zmniejszać dawki o więcej niż 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie; niemowlęta (w wieku do 6 miesięcy): nie należy zmniejszać dawki o więcej niż 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie].

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawki lewetyracetamu. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się ocenę czynności nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2).

Samobójstwo

U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi (w tym lewetyracetamem) opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza wyników randomizowanych, kontrolowanych placebo, badań klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów leczniczych wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany.

Dlatego należy monitorować pacjentów pod względem występowania depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych i rozważyć odpowiednie leczenie. Należy zalecić pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby zgłaszali się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy depresji i (lub) myśli oraz zachowania samobójcze.

Dzieci i młodzież

Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci nie wykazują wpływu na wzrost i dojrzewanie. Jednak długotrwały wpływ na uczenie się, inteligencję, wzrost, funkcje endokrynologiczne, dojrzewanie i potencjalny wpływ na płodność pozostają nieznane.

Bezpieczeństwo i skuteczność lewetyracetamu u niemowląt z padaczką w wieku poniżej 1 roku życia nie zostały dokładnie zbadane. Jedynie 35 niemowląt z napadami częściowymi w wieku poniżej 1 roku życia otrzymywało produkt leczniczy w badaniach klinicznych; 13 z nich miało mniej niż 6 miesięcy.

Levebon, 750 mg, tabletki powlekane

Zawiera substancję pomocniczą barwnik (E110), który może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Levebon w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lewetyracetamu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Levebon w czasie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Podobnie jak w przypadku innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze (do 60% wartości względem okresu wyjściowego, przed ciążą).

U kobiet w ciąży stosujących lewetyracetam należy zapewnić odpowiednie postępowanie kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, co może być szkodliwe dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu karmienie piersią nie jest zalecane. Jednak, jeżeli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, należy uwzględniając znaczenie karmienia piersią, rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z leczeniem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykryto wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi.


Zamienniki leku Levebon

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 11 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 7,84 zł.

Levetiracetam Accord interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Levetiracetam Accord

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,41 zł


Normeg interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Normeg

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

30,57 zł


Levetiracetam NeuroPharma interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Levetiracetam NeuroPharma

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

32,53 zł


Polkepral interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Polkepral

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

36,24 zł


Symetra interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Symetra

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

36,35 zł


Levetiracetam Apotex interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Levetiracetam Apotex

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,05 zł


Cezarius interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Cezarius

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,28 zł


Trund interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Trund

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,28 zł


Levetiracetam Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Levetiracetam Teva

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

39,41 zł


Vetira interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Vetira

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

42,24 zł


Keppra interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 50 tabl.

Keppra

tabletki powlekane | 0,5 g | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

94,41 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwpadaczkowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów padaczki.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Porady

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

W te tropikalne upały trudno wyobrazić sobie pracę bez chłodzącej klimatyzacji. Jest w biurach, gabinetach lekarskich, centrach handlowych i samochoda...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.