Lodotra 1 mg interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 1 mg 100 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 1 mg | 100 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Prednisonum
Podmiot odpowiedzialny: NORPHARMA A/S

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Lodotra 1 mg?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Lodotra 1 mg

Kiedy stosujemy lek Lodotra 1 mg?

Produkt Lodotra jest wskazany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu u dorosłych, zwłaszcza z towarzyszącym porannym zesztywnieniem stawów.Jaki jest skład leku Lodotra 1 mg?

Lodotra 1 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 1 mg prednizonu (Prednisonum)

Lodotra 2 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 2 mg prednizonu (Prednisonum)

Lodotra 5 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 5 mg prednizonu (Prednisonum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza

Lodotra 1 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 40,7 mg laktozy.

Lodotra 2 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 39,7 mg laktozy.

Lodotra 5 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 36,9 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lodotra 1 mg?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Lodotra 1 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość i nasilenie działań niepożądanych podanych poniżej zależy od dawkowania i czasu trwania leczenia. W zakresie zalecanych dawek dla produktu Lodotra (leczenie małymi dawkami kortykoidów od 1 mg do 10 mg na dobę), wymienione działania niepożądane występują rzadziej i są mniej nasilone niż po zastosowaniu dawek powyżej 10 mg.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w zależności od czasu trwania leczenia i dawkowania.

bardzo często (1/10), często (1/100 do < 1/10), niezbyt często (1/1 000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: umiarkowana leukocytoza, limfopenia, eozynopenia, policytemia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często: osłabienie odpowiedzi immunologicznej, maskowanie infekcji, nasilenie utajonych infekcji. Rzadko: Reakcje alergiczne

Zaburzenia endokrynologiczne:

Często: supresja kory nadnerczy i indukcja zespołu Cushinga (typowe objawy: okrągła księżycowata twarz, otyłość górnej części ciała i hiperwolemia)

Rzadko: zaburzenia wydzielania hormonów płciowych (brak menstruacji, impotencja), zaburzenia czynności tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: retencja sodu z obrzękiem, zwiększone wydalanie potasu (uwaga: arytmie), zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała, zmniejszona tolerancja glukozy, cukrzyca, hipercholesterolemia i hipertriglicerydemia

Nieznana: odwracalna nadtwardówkowa, nasierdziowa lub śródpiersiowa lipomatoza

Zaburzenia psychiczne:

Często: bezsenność.

Rzadko: depresja, drażliwość, euforia, zwiększona impulsywność, psychoza.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy.

Rzadko: guz rzekomy mózgu, objawy padaczki utajonej i zwiększona skłonność do napadów padaczkowych przy padaczce jawnej.

Zaburzenia oka:

Często: zaćma, szczególnie ze zmętnieniem tylnim, podtorebkowym, jaskra

Rzadko: nasilenie objawów związanych z owrzodzeniem rogówki, zwiększone ryzyko rozwoju infekcji wirusowych, grzybiczych i bakteryjnych oka.

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: nadciśnienie, zwiększone ryzyko arteriosklerozy i zakrzepicy, zapalenie naczyń (również jako objaw zespołu odstawienia po długoterminowych leczeniu)

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często (bez stosowanych jednocześnie NLPZ): owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego. Rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: rozstępy skórne, martwica, teleangiektazja, zwiększona kruchość naczyń, wybroczyny, krwawe podbiegnięcia.

Niezbyt często: nadmierne owłosienie, trądzik steroidowy, opóźnione leczenie ran skóry, podobne do trądzika różowatego (wargowe) zapalenie skóry, zmiany w pigmentacji skóry Rzadko: reakcje nadwrażliwości np.: wykwity polekowe.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: zanik mięśni i osłabienie mięśni, osteoporoza (zależna od dawki, może wystąpić nawet w trakcie krótkoterminowego leczenia)

Rzadko: martwica kości jałowa (głowy ramiennej i udowej)


Lodotra 1 mg – dawkowanie leku

Dawkowanie

Właściwa dawka zależy od ciężkości przebiegu stanu zapalnego oraz reakcji pacjenta. Zasadniczo, na początku leczenia zalecana jest dawka 10 mg prednizonu. W pewnych przypadkach może być wymagana większa dawka początkowa (tj. 15 lub 20 mg prednizonu). W zależności od objawów klinicznych i reakcji pacjenta, dawka początkowa może być stopniowo redukowana do mniejszej dawki podtrzymującej.

Podczas zmiany sposobu dawkowania ze standardowego (podanie glikokortykoidu rano) na podawanie produktu Lodotra przed zaśnięciem (około godziny 22.00), należy zachować tę samą dawkę (w mg w przeliczeniu na prednizon). Po zmianie sposobu dawkowania, dawka może zostać dostosowana, w zależności od obrazu klinicznego pacjenta.

W przypadku dawek, których podanie jest niemożliwe lub trudne do wykonania z zastosowaniem tej mocy produktu leczniczego, dostępne są również innej moce produktu. W przypadku długotrwałego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, należy dostosować pojedynczą dawkę prednizonu w zakresie do 10 mg na dobę, w zależności od ciężkości przebiegu choroby.

W zależności od wyniku leczenia, dawka może być stopniowo zmniejszana o 1 mg co 2 - 4 tygodnie, aż do osiągnięcia odpowiedniej dawki podtrzymującej.

Leczenie preparatem Lodotra należy zakończyć stopniowo zmniejszając dawkę o 1 mg co 2 - 4 tygodnie, monitorując w razie potrzeby parametry osi przysadkowo-nadnerczowej.

Dzieci i młodzież:

Produkt leczniczy Lodotra nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania:

Produkt Lodotra należy przyjmować przed snem (około godziny 22.00), z wieczornym posiłkiem lub po nim. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Jeżeli od wieczornego posiłku upłynęło więcej niż 2 - 3 godziny, należy przyjąć produkt Lodotra wraz z lekkim posiłkiem lub przekąską (np. kromką chleba z szynką lub z serem). Nie należy przyjmować produktu Lodotra na czczo, z uwagi na możliwość zmniejszenia biodostępności.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra są zbudowane tak, że uwalniają substancję czynną z opóźnieniem około 4- 6 godzin od przyjęcia. Proces uwalniania substancji czynnej oraz działanie farmakologiczne rozpoczynają się w nocy.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra składają się z zawierającego prednizon rdzenia oraz obojętnej otoczki. Opóźnione uwalnianie prednizonu jest uwarunkowane nienaruszoną warstwą otoczki tabletki. Dlatego też tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu nie można kruszyć, dzielić lub żuć.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy oraz marskością wątroby, stosunkowo małe dawki mogą okazać się wystarczające lub może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki.


Lodotra 1 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

Leczenie farmakologiczne prednizonem powinno być stosowane jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej warunków, powinno towarzyszyć mu odpowiednie leczenie przeciwzakaźne, jeżeli występują następujące czynniki:

- ostre infekcje wirusowe (półpasiec, opryszczka, ospa wietrzna, opryszczkowe zapalenie rogówki)

- HBsAg-dodatnie, przewlekłe, czynne zapalenie wątroby,

- okres 8 tygodni przed szczepieniem lub 2 tygodniu po szczepieniu żywymi szczepionkami,

- grzybice ogólnoustrojowe i zakażenia pasożytnicze (np. nicieniami),

- ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis),

- zapalenie węzłów chłonnych po szczepieniu BCG,

- ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne,

- gruźlica w wywiadzie (uwaga: możliwość nawrotu choroby!). W wyniku swoich właściwości immunosupresyjnych glikokortykoidy mogą indukować infekcję lub pogorszać jej przebieg. Należy dokładnie monitorować takich pacjentów np. poprzez próbę tuberkulinową. Pacjenci szczególnie zagrożeni powinni otrzymać leczenie tuberkulostatyczne.

Ponadto, leczenie farmakologiczne prednizonem powinno być stosowane jedynie wówczas, gdy jest ono koniecznie i powinno towarzyszyć mu, jeżeli wymagane, odpowiednie leczenie w następujących przypadkach:

- owrzodzenie przewodu pokarmowego,

- ciężka osteoporoza i osteomalacja,

- nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie,

- ciężka cukrzyca,

- zaburzenia psychiczne (również w wywiadzie pacjenta), - jaskra z wąskim i otwartym kątem, - owrzodzenia i uszkodzenia rogówki.

Z uwagi na ryzyko perforacji ściany jelita, prednizon należy stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i z jednoczesnym odpowiednim monitorowaniem w przypadku występowania:

- ciężkiego wrzodziejącego zapalenia okrężnicy zagrażającego perforacją,

- zapalenia uchyłka,

- enteroanastomozy (tuż po operacji).

Produkt Lodotra nie osiągnie żądanego stężenia we krwi, jeśli będzie przyjmowany na czczo. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności produktu zawsze należy go przyjmować z wieczornym posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Ponadto w przypadku 6-7% dawek produktu Lodotra, jak zaobserwowano we wszystkich badaniach farmakokinetycznych i 11% dawek co wynika z badań pojedynczych mogą wystąpić niskie stężenia w osoczu, nawet jeśli lek przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami. Należy to zawsze brać pod uwagę, jeśli produkt Lodotra jest nieskuteczny. W takim przypadku można rozważyć zamianę na konwencjonalną postać produktu leczniczego o szybkim uwalnianiu.

Z uwagi na opóźniony mechanizm uwalniania produktu Lodotra, nie należy zastępować go prednizonem w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu bez zmiany sposobu dawkowania.

W przypadku zamiany, zakończenia lub przerwania długoterminowego leczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka: nawrót czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów, ostra niewydolność nadnerczy (szczególnie w sytuacjach stresogennych, jak okresy zakażeń, wypadki, okresy zwiększonego wysiłku fizycznego), zespół po odstawieniu kortyzonu.

W przypadkach ostrych produktu Lodotra nie należy stosować zamiast prednizonu w tabletkach o szybkim uwalnianiu, z uwagi na właściwości farmakologiczne.

Podczas stosowania produktu Lodotra należy wziąć pod uwagę potencjalne zwiększenie zapotrzebowania na insulinę lub doustne preparaty przeciwcukrzycowe. Z tego powodu leczenie pacjentów z cukrzycą powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą.

Podczas leczenia produktem Lodotra należy regularnie sprawdzać ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.

Pacjenci z ostrą niewydolnością serca powinni być poddani ścisłej obserwacji z uwagi na ryzyko pogorszenia się stanu choroby.

Istnieją dowody, że zaburzenia snu występują częściej w przypadku produktu Lodotra niż w przypadku preparatów konwencjonalnych o szybkim uwalnianiu, przyjmowanych rano. Jeśli wystąpi bezsenność, która nie przemija z czasem, wskazana jest zmiana na leczenie konwencjonalnym preparatem o szybkim uwalnianiu.

Leczenie produktem leczniczym Lodotra może maskować oznaki i objawy istniejących lub rozwijających się infekcji, co może utrudniać diagnozę.

Nawet w przypadku małych dawek, długotrwałe leczenie preparatem Lodotra zwiększa ryzyko infekcji. Infekcje te mogą być również wywołane przez mikroorganizmy, które rzadko powodują zakażenia w normalnych warunkach (tzw. zakażenia oportunistyczne).

Przebieg niektórych chorób wirusowych (ospa wietrzna, odra) może być poważniejszy u pacjentów leczonych glikokortykoidami. Pacjenci o obniżonej odporności, którzy nie przechodzili zakażenia wirusem ospy wietrznej lub odry, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Jeżeli w czasie leczenia preparatem Lodotra pacjenci tacy mają kontakt z osobami zakażonymi ospą wietrzną lub odrą, należy w razie konieczności wdrożyć leczenie profilaktyczne.

Szczepienia szczepionkami inaktywowanymi są w zasadzie możliwe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odpowiedź immunologiczna i w rezultacie szansa na powodzenie szczepienia może być zmniejszona podczas stosowania większych dawek glikokortykoidów.

W przypadku długotrwałego leczenia produktem Lodotra, wskazane są regularne kontrole lekarskie (włączając badanie okulistyczne w trzymiesięcznych odstępach). Jeżeli podawane są stosunkowo duże dawki produktu, należy zapewnić podawanie odpowiedniej ilości suplementów potasu oraz ograniczyć spożycie sodu. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Lodotra wystąpią konkretne sytuacje stresowe związane z wysokim obciążeniem dla organizmu (wypadek, operacja itd.), konieczne może być czasowe zwiększenie dawki.

W zależności od czasu trwania leczenia oraz stosowanego dawkowania, można oczekiwać negatywnego wpływu na metabolizm wapnia. Dlatego też zaleca się profilaktykę osteoporozy, szczególnie w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka (m.in. predyspozycja rodzinna, podeszły wiek, stan po menopauzie, niewystarczające spożycie białka i wapnia, nadmierne palenie, nadmierne spożywanie alkoholu jak również mała aktywność fizyczna). Profilaktyka opiera się na dostarczaniu wapnia i witaminy D w wystarczającej ilości oraz na aktywności fizycznej. W przypadku stwierdzonej wcześniej osteoporozy należy rozważyć możliwość dodatkowego leczenia.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Podczas stosowania dużych dawek prednizolonu przez dłuższy okres czasu (30 mg/dobę przez co najmniej 4 tygodnie), zaobserwowano odwracalne zaburzenia spermatogenezy utrzymujące się przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia produktem leczniczym.


Przyjmowanie leku Lodotra 1 mg w czasie ciąży

Ciąża

W czasie ciąży produkt Lodotra może być stosowany jedynie wówczas, gdy korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki potrzebne do odpowiedniej kontroli przebiegu choroby.

Badania na zwierzętach wykazały, że podawanie farmakologicznych dawek glikokortykoidów w okresie ciąży może zwiększać ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego u płodu, chorób układu krążenia i(lub) choroby metabolicznej u dorosłych oraz może mieć wpływ na gęstość receptorów glikokortykoidowych i wychwyt neuroprzekaźników lub rozwój neurobehawioralny.

W badaniach na zwierzętach prednizon powodował rozszczep podniebienia (patrz punkt 5.3). Trwa dyskusja dotycząca prawdopodobieństwa zwiększonego ryzyka rozszczepu wargi i podniebienia u płodu ludzkiego w następstwie stosowania glikokortykoidów w pierwszym trymestrze.

Jeżeli glikokortykosteroidy stosowane są pod koniec ciąży, istnieje ryzyko atrofii kory nadnerczy u płodu, wymagające leczenia substytucyjnego u noworodków, które musi być redukowane stopniowo.

Karmienie piersią

Glikokortykosteroidy w małych ilościach przechodzą do mleka matki (do 0,23% pojedynczej dawki). Dla dawek do 10 mg na dobę, ilość przyjęta z mlekiem jest mniejsza od granicy wykrywalności. Dotychczas nie odnotowano szkodliwego wpływu na niemowlęta. Nie mniej jednak, glikokortykosteroidy mogą być stosowane tylko wówczas, gdy korzyści dla matki i dziecka przewyższają zagrożenia.

Ponieważ stosunek stężeń w mleku/osoczu zwiększa się wraz z dawkami powyżej 10 mg/dobę (np. 25% stężenia w surowicy znajduje się w mleku matki przy dawce 80 mg prednizonu na dobę), zaleca się w takich przypadkach przerwanie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Lodotra 1 mg

Inne

Lukrecja może wywołać hamowanie metabolizmu glikokortykosteroidów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.