Docetaxel - Ebewe interakcje ulotka koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,01 g/ml 1 fiol. po 2 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Docetaxel - Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | 0,01 g/ml | 1 fiol. po 2 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Docetaxelum
Podmiot odpowiedzialny: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Docetaxel - Ebewe

Kiedy stosujemy lek Docetaxel - Ebewe?

Rak piersi

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z:

• operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych • operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych.

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dla pierwotnego leczenia wczesnego raka piersi (patrz punkt 5.1).

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej leków cytotoksycznych w tym wskazaniu.

Docetaxel-Ebewe w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wcześniej stosowanych leków cytotoksycznych. Wcześniejsze leczenie powinno zawierać antracyklinę lub lek alkilujący.

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z trastuzumabem jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy wcześniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu stosowanej wcześniej chemioterapii cytotoksycznej. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracyklinę.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Docetaxel-Ebewe jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Gruczolakorak żołądka

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia indukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.


Jaki jest skład leku Docetaxel - Ebewe?

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu.

Jedna fiolka 2 ml zawiera 20 mg docetakselu bezwodnego (10 mg/ml).

Jedna fiolka 8 ml zawiera 80 mg docetakselu bezwodnego (10 mg/ml).

Jedna fiolka 16 ml zawiera 160 mg docetakselu bezwodnego (10 mg/ml).

Substancja pomocnicza: każda fiolka zawierająca jedną dawkę koncentratu do sporządzania roztworu zawiera 27% (w/w) etanolu 96%.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Docetaxel - Ebewe?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Produktu Docetaxel-Ebewe nie wolno stosować u pacjentów z liczbą neutrofilów < 1500 komórek/mm3, oznaczoną przed rozpoczęciem podawania leku.

Produktu Docetaxel-Ebewe nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Produktu Docetaxel-Ebewe nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nie ma danych dotyczących tej grupy pacjentów (patrz punkty 4.2 oraz 4.4).

Obowiązują także przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, podawanych w leczeniu skojarzonym z produktem Docetaksel-Ebewe.


Docetaxel - Ebewe – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Reakcje niepożądane uznane za prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z podawaniem docetakselu zaobserwowane zostały u:

• 1312 i 121 pacjentów, którzy otrzymali odpowiednio 100 mg/m2 pc. i 75 mg/m2 pc. docetakselu w monoterapii.

• 258 pacjentów, którzy otrzymali docetaksel w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną.

• 406 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną.

• 92 pacjentów leczonych docetakselem w połączeniu z trastuzumabem.

• 255 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną.

• 332 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem (przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem).

• 744 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną i cyklofosfamidem (przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem).

• 300 pacjentów z gruczolakorakiem żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy) leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem).

• 174 i 251 pacjentów z rakiem głowy i szyi leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5- fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem).

Te reakcje niepożądane zostały opisane wg skali toksyczności NCI (ang. National Cancer Institute): stopień 3 = G3; stopień 3-4 = G3/4; stopień 4 = G4, oraz wg terminologii COSTART (ang. Coding Symbols for Thesaurus of Adverse Reaction Terms). Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane zostały przedstawione w kolejności zmniejszającego się nasilenia.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania docetakselu w monoterapii były: przemijająca i niekumulująca się neutropenia (z najmniejszą liczbą neutrofilów po średnio (mediana) 7 dniach i medianą czasu trwania ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3) wynoszącą 7 dni), niedokrwistość, łysienie, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka i osłabienie. Nasilenie działań niepożądanych docetakselu może być większe podczas jednoczesnego podawania z innymi chemioterapeutykami.

Przedstawiono zdarzenia niepożądane (wszystkich stopni), które w trakcie terapii skojarzonej z trastuzumabem wystąpiły u ≥10% pacjentów. Zwiększyła się częstość ciężkich działań niepożądanych (40% w porównaniu z 31%) i działań niepożądanych 4. stopnia (34% w porównaniu z 23%) w grupie pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone z trastuzumabem w porównaniu z grupą leczoną docetakselem w monoterapii.

W przypadku leczenia skojarzonego z kapecytabiną przedstawiono najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem (≥5%), odnotowane w III fazie badań klinicznych u pacjentów z rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia antracykliną (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego kapecytabiny). Następujące działania niepożądane są często obserwowane po stosowaniu docetakselu:

Zaburzenia układu nerwowego

Wystąpienie ciężkiej neurotoksyczności obwodowej powoduje konieczność zmniejszenia dawki leku (patrz punkty 4.2 i 4.4). Objawy czuciowe o nasileniu łagodnym do umiarkowanego występowały jako parestezje, dysestezje lub ból, włącznie z odczuciem pieczenia. Objawy neurologiczne typu zaburzeń ruchowych występowały głównie jako osłabienie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obserwowano przemijające odczyny skórne, których nasilenie uznano jako niewielkie do umiarkowanego. Reakcje te charakteryzowały się wysypką, w tym miejscowymi wykwitami skórnymi, głównie na stopach i rękach (w tym ciężki zespół dłoniowo-podeszwowy), jak również na ramionach, twarzy lub klatce piersiowej; zmianom tym często towarzyszył świąd. Wykwity występowały zwykle w ciągu tygodnia po podaniu infuzji z docetakselem. Rzadziej występowały ciężkie objawy, takie jak wykwity z następującym po nich złuszczaniem się skóry, które w sporadycznych przypadkach prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkty 4.2 i 4.4). Występowały ciężkie zmiany paznokci charakteryzujące się odbarwieniami lub przebarwieniami, czasem bólem oraz oddzielaniem się płytki paznokciowej od łożyska.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w miejscu podania infuzji dożylnej miały zazwyczaj łagodne nasilenie i występowały jako przebarwienie, zapalenie, zaczerwienienie lub wysuszenie skóry, zapalenie żyły lub wynaczynienie w miejscu podania i obrzęk żyły. Opisywano zatrzymanie płynów, w tym takie zdarzenia, jak: obrzęki obwodowe, rzadziej wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy, wodobrzusze i zwiększenie masy ciała. Obrzęki obwodowe zwykle zaczynają się od kończyn dolnych i mogą uogólniać się, powodując zwiększenie masy ciała o 3 kg lub więcej. Ciężkość i nasilenie objawów zatrzymania płynów kumulują się (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości występowały zwykle w kilka minut po rozpoczęciu infuzji docetakselu i miały zwykle nasilenie niewielkie do umiarkowanego. Najczęściej opisywanymi objawami były: zaczerwienienie, wysypka ze świądem lub bez świądu, ucisk w klatce piersiowej, ból pleców, duszność i gorączka polekowa lub dreszcze. Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzowały się niedociśnieniem tętniczym i (lub) skurczem oskrzeli lub uogólnioną wysypką/rumieniem (patrz punkt 4.4).

Docetaksel 100 mg/m 2 pc. w monoterapii:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1 do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

G3/4 Zwiększenie stężenia bilirubiny

(< 5%);

G3/4 Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (< 4%); G3/4 Zwiększenie aktywności AspAT

(< 3%);

G3/4 Zwiększenie aktywności AlAT

 
   

(< 2%)

 

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4:

76,4%);

Niedokrwistość (G3/4:

8,9%); Gorączka neutropeniczna

Trombocytopenia (G4: 0,2%)

 

Zaburzenia układu nerwowego

Neuropatia czuciowa (G3: 4,1%); Neuropatia ruchowa (G3/4: 4%);

Zaburzenia smaku

(ciężkie: 0,07%)

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Duszność (ciężka: 2,7%)

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

Zapalenie jamy ustnej

(G3/4: 5,3%);

Biegunka (G3/4: 4%);

Nudności (G3/4: 4%);

Wymioty (G3/4: 3%)

Zaparcie (ciężkie:

0,2%);

Ból brzucha (ciężki:

1%);

Krwawienie z przewodu pokarmowego (ciężkie: 0,3%)

Zapalenie przełyku (ciężkie: 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie; Odczyny skórne (G3/4: 5,9%); Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie:

2,6%)

   

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (ciężkie: 1,4%)

Bóle stawów

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%; w tym posocznica i zapalenie płuc, prowadzące do zgonu w 1,7% przypadków)

Zakażenia związane z neutropenią G4 (G3/4: 4,6%)

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie; nadciśnienie; krwotok

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zatrzymanie płynów

(ciężkie: 6,5%); Astenia (ciężka: 11,2%); ból

Reakcje w miejscu podania infuzji;

Ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego (ciężki:

0,4%)

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 5,3%)

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego :

Rzadko: przypadki krwawienia związane z trombocytopenią stopnia 3/4.

Zaburzenia układu nerwowego:

U 35,3% pacjentów po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii objawy neurotoksyczności były odwracalne. Objawy te ustępowały samoistnie w ciągu 3 miesięcy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: jeden przypadek nieodwracalnego łysienia po zakończeniu badania. W 73% odczyny skórne ustępowały w ciągu 21 dni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Średnia (mediana) dawka skumulowana prowadząca do przerwania leczenia była większa niż

1000 mg/m2 pc., a mediana czasu do ustąpienia objawów zatrzymania płynów wynosiła 16,4 tygodnia (od 0 do 42 tygodni). Początek umiarkowanego i ciężkiego zatrzymania płynów występuje później u pacjentów, u których zastosowano premedykację (mediana dawki skumulowanej: 818,9 mg/m2 pc.) w porównaniu z pacjentami, u których nie zastosowano premedykacji (mediana dawki skumulowanej: 489,7 mg/m2 pc.); jednak zatrzymanie płynów występowało także u niektórych pacjentów podczas pierwszych cyklów chemioterapii.

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w monoterapii:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane ≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

G3/4 Zwiększenie stężenia bilirubiny (< 2%)

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca (bez ciężkich przypadków)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 54,2%);

Niedokrwistość (G3/4: 10,8%);

Trombocytopenia (G4: 1,7%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0,8%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2,5%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 3,3%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 1,7%);

Zaparcie

 

Wymioty (G3/4: 0,8%); Biegunka (G3/4: 1,7%)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Odczyny skórne (G3/4: 0,8%)

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie: 0,8%)

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5%)

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężkie przypadki:

12,4%);

Zatrzymanie płynów (ciężkie:

0,8%);

Ból

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (bez ciężkich przypadków)

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyną:

Klasyfikacja układów i narządów wg

MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

G3/4 Zwiększenie stężenia bilirubiny (< 2,5%);

G3/4 Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (< 2,5%)

G3/4 Zwiększenie aktywności AspAT

(< 1%);

G3/4 Zwiększenie aktywności AlAT

(< 1%)

Zaburzenia serca

 

Niewydolność serca;

Zaburzenia rytmu serca

(bez ciężkich przypadków)

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4:

91,7%);

Niedokrwistość (G3/4:

9,4%); Gorączka neutropeniczna; Trombocytopenia (G4:

0,8%)

   

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 0,4%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0,4%)

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (G3/4: 5%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 7,8%); Biegunka (G3/4:

6,2%);

Wymioty (G3/4: 5%);

Zaparcie

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie

   
 

paznokci (ciężkie: 0,4%); Odczyny skórne

(bez ciężkich przypadków)

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle mięśni

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 7,8%)

   

Zaburzenia naczyniowe

   

Niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka: 8,1%);

Zatrzymanie płynów

(ciężkie: 1,2%);

Ból

Reakcja w miejscu podania infuzji

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (G3/4: 1,2%)

 

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną:

Klasyfikacja układów i narządów wg

MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

G3/4 Zwiększenie stężenia bilirubiny

(2,1%);

G3/4 Zwiększenie aktywności AlAT

(1,3%)

G3/4 Zwiększenie aktywności AspAT

(0,5%);

G3/4 Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (0,3%)

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4:

51,5%);

Niedokrwistość (G3/4:

6,9%);

Trombocytopenia (G4: 0,5%)

Gorączka neutropeniczna

 

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 3,7%); Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2%)

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (G3/4:

9,6%);

Wymioty (G3/4:

7,6%);

Biegunka (G3/4:

6,4%);

Zapalenie jamy ustnej

(G3/4: 2%)

Zaparcie

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie

   
 

paznokci (ciężkie:

0,7%);

Odczyny skórne (G3/4:

0,2%)

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (ciężkie: 0,5%)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%)

   

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie (G3/4: 0,7%)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie (ciężkie:

9,9%);

Zatrzymanie płynów

(ciężkie: 0,7%);

Gorączka (G3/4: 1,2%)

Reakcje w miejscu podania infuzji; Ból

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 2,5%)

   

Docetaksel 100 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z trastuzumabem:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane ≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

 

Zaburzenia serca

 

Niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 32%); Gorączka neutropeniczna (w tym neutropenia związana z gorączką i stosowaniem antybiotyków) lub neutropenia z posocznicą

 

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje;

Ból głowy;

Zaburzenia smaku;

Niedoczulica

 

Zaburzenia oka

Nasilenie łzawienia; Zapalenie spojówek

 

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa;

Ból gardła i krtani;

Zapalenie nosogardzieli;

Duszność;

Kaszel;

Wodnisty wyciek z nosa

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności; Biegunka;

Wymioty;

Zaparcie;

Zapalenie jamy ustnej;

Niestrawność;

Ból brzucha

 

Zaburzenia skóry i tkanki

Łysienie;

 

podskórnej

Rumień;

Wysypka;

Zmiany w obrębie paznokci

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni;

Bóle stawów,

Bóle kończyn,

Bóle kości,

Bóle pleców

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

 

Zaburzenia naczyniowe

Obrzęk chłonny

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia;

Obrzęki obwodowe; Gorączka;

Zmęczenie;

Zapalenie błon śluzowych; Ból;

Objawy grypopodobne;

Bóle w klatce piersiowej;

Dreszcze

Letarg

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność

 

Zaburzenia serca:

Zgłaszano objawy niewydolności serca u 2,2% pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem w porównaniu z 0% pacjentów otrzymujących sam docetaksel. W grupie pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem 64% otrzymywało wcześniej antracyklinę jako leczenie adjuwantowe w porównaniu z 55% w grupie otrzymującej tylko docetaksel.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: Toksyczność hematologiczna była zwiększona u pacjentów otrzymujących trastuzumab i docetaksel w porównaniu z grupą otrzymującą docetaksel w monoterapii (neutropenia stopnia 3/4 – 32% w porównaniu z 22%, wg kryteriów NCI-CTC). Należy zwrócić uwagę, że dane te są prawdopodobnie niedoszacowane z uwagi na fakt, że docetaksel podawany w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc. powodował neutropenię u 97% pacjentów, u 76% w stopniu 4., w oparciu o nadir liczby komórek krwi. W grupie pacjentów leczonych trastuzumabem i docetakselem zaobserwowano więcej przypadków neutropenii z gorączką/neutropenii z posocznicą niż w grupie pacjentów leczonych tylko docetakselem (23% w porównaniu z 17%).

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z kapecytabiną:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane ≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

Zmniejszenie masy ciała;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 63%); Niedokrwistość (G3/4: 10%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku (G3/4:

< 1%);

Parestezje (G3/4: < 1%)

Zawroty głowy;

Ból głowy (G3/4: < 1%);

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Zwiększone łzawienie

 

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Ból gardła i krtani (G3/4: 2%)

Duszność (G3/4: 1%);

Kaszel (G3/4: < 1%);

Krwawienie z nosa (G3/4: < 1%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 18%);

Ból nadbrzusza;

Suchość w jamie ustnej

 

Biegunka (G3/4: 14%);

Nudności (G3/4: 6%); Wymioty (G3/4: 4%); Zaparcie (G3/4:

1%);

Ból brzucha (G3/4: 2%);

Niestrawność

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zespół dłoniowo-podeszwowy

(G3/4: 24%);

Łysienie (G3/4: 6%);

Zmiany w obrębie paznokci

(G3/4: 2%)

Zapalenie skóry;

Wysypka rumieniowata (G3/4:

< 1%);

Odbarwienie paznokci; Oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska (G3/4: 1%)

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 2%); Bóle stawów (G3/4: 1%)

Ból kończyny (G3/4: < 1%); Ból pleców (G3/4: 1%);

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt (G3/4: 1%); Zmniejszenie apetytu

Odwodnienie (G3/4: 2%);

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Grzybica jamy ustnej (G3/4:

< 1%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (G3/4: 3%);

Gorączka (G3/4: 1%);

Zmęczenie/osłabienie (G3/4: 5%);

Obrzęk obwodowy (G3/4: 1%);

Letarg;

Ból

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane ≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do < 10% pacjentów

Zaburzenia serca

 

Osłabienie czynności lewej komory serca (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 32%); Niedokrwistość (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia (G3/4: 0,6%); Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 1,2%); Zaburzenia smaku (G3/4: 0%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

 

Zwiększone łzawienie (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Krwawienie z nosa (G3/4: 0%);

Duszność (G3/4: 0,6%); Kaszel (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 2,4%);

Biegunka (G3/4: 1,2%);

Zapalenie jamy ustnej/zapalenie gardła (G3/4: 0,9%); Wymioty (G3/4: 1,2%)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie paznokci

(bez ciężkich przypadków)

Wysypka ze złuszczaniem się (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów (G3/4: 0,3%); Bóle mięśni (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt (G3/4: 0,6%)

 

Zakażenia i zarażenia

Zakażenia (G3/4: 3,3%)

 

pasożytnicze

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie (G3/4: 3,9%); Zatrzymanie płynów (ciężkie:

0,6%)

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (G3/4: 0,6%)

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem:

Klasyfikacja układów i narządów wg

MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała (G3/4: 0,3%)

   

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca

(G3/4: 0,1%); Zastoinowa niewydolność serca

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4:

4,3%);

Neutropenia (G3/4:

65,5%);

Trombocytopenia

(G3/4: 2,0%); Gorączka neutropeniczna

   

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku

(G3/4: 0, 7%);

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0%);

Zaburzenia korowe

(G3/4: 0,3%); Zaburzenia móżdżkowe (G3/4:

0,1%)

Omdlenie (G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia łzawienia

(G3/4: 0,1%);

Zapalenie spojówek

(G3/4: 0,3%)

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Kaszel (G3/4: 0%)

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (G3/4:

5,1%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 7,1%); Wymioty (G3/4:

4,3%);

Biegunka (G3/4:

3,2%);

Zaparcie (G3/4: 0,4%)

Ból brzucha (G3/4: 0,5%)

Zapalenie jelita grubego/jelita cienkiego/perforacja jelita grubego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Działanie toksyczne na skórę (G3/4: 0,7%); Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 0,4%)

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4:

0,8%);

Bóle stawów (G3/4:

0,4%)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt (G3/4: 2,2%)

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4:

3,2%);

Zakażenie w przebiegu neutropenii. Nie odnotowano zgonów z powodu zakażeń.

   

Zaburzenia naczyniowe

Rozszerzenie naczyń (G3/4: 0,9%)

Niedociśnienie (G3/4: 0%)

Zapalenie żył (G3/4: 0%);

Obrzęk limfatyczny

(G3/4: 0%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (G3/4: 11%); Gorączka (G3/4:

1,2%);

Obrzęk obwodowy

(G3/4: 0,4%)

   

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,1%)

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Brak miesiączki

   

Zaburzenia serca

Opisano również zastoinową niewydolność serca (2,3% po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 70 miesięcy). W każdym ramieniu badania jeden leczony pacjent zmarł z powodu niewydolności serca.

Zaburzenia układu nerwowego

U 9 z 73 pacjentów z neuropatią czuciową występującą pod koniec chemioterapii zaburzenia te utrzymywały się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia, którego mediana wynosiła 55 miesięcy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

U 22 z 687 pacjentów z łysieniem na końcu chemioterapii łysienie utrzymywało się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia, którego mediana wynosiła 55 miesięcy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

U 18 z 112 pacjentów z obrzękiem obwodowym na końcu chemioterapii obrzęk obwodowy utrzymywał się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia, którego mediana wynosiła 55 miesięcy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

U 133 z 233 pacjentek z brakiem miesiączki na końcu chemioterapii, brak miesiączki utrzymywał się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia, którego mediana wynosiła 55 miesięcy.

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w gruczolakoraku żołądka:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane ≥10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1% do < 10% pacjentów

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 1,0%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4: 20,9%);

Neutropenia (G3/4: 83,2%);

Trombocytopenia (G3/4: 8,8%);

Gorączka neutropeniczna

 

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 8,7%)

Zawroty głowy (G3/4: 2,3%);

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 1,3%)

Zaburzenia oka

 

Zwiększenie łzawienia (G3/4: 0%)

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Upośledzenie słuchu (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (G3/4: 19,7%); Nudności (G3/4: 16%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4:

23,7%);

Wymioty (G3/4: 14,3%)

Zaparcie (G3/4: 1,0 %);

Ból żołądka i jelit (G3/4: 1,0%); Zapalenie przełyku/dysfagia/bolesne przełykanie (G3/4: 0,7%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%)

Wysypka ze świądem (G3/4:

0,7%);

Zmiany w obrębie paznokci

(G3/4: 0,7%);

Złuszczanie się skóry (G3/4: 0%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt (G3/4: 11,7%)

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia z neutropenią; Zakażenia (G3/4: 11,7%)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 19,0%);

Gorączka (G3/4: 2,3%);

Zatrzymanie płynów

(ciężkie/zagrażające życiu: 1%)

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,7%)

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 17,2% oraz 13,5% pacjentów, niezależnie od stosowania G-CSF. G-CSF stosowano w celu wtórnej profilaktyki u 19,3% pacjentów (10,7% cyklu). Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 12,1% i 3,4% pacjentów, otrzymujących profilaktycznie G-CSF oraz u 15,6% i 12,9% pacjentów nieotrzymujących profilaktycznie G-CSF (patrz punkt 4.2).

Docetaksel 75 mg/m 2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (w raku głowy i szyi):

Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

Klasyfikacja układów i narządów wg

MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

> 10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1 do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie masy

ciała

 

Zaburzenia serca

 

Niedokrwienie mięśnia sercowego (G3/4: 1,7%)

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4:

76,3%);

Niedokrwistość (G3/4:

9,2); Trombocytopenia

(G3/4: 5,2%)

Gorączka neutropeniczna

 

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku/zaburzenia węchu;

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0,6%)

Zawroty głowy

 

Zaburzenia oka

 

Zwiększone łzawienie; Zapalenie spojówek

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Upośledzenie słuchu

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (G3/4:

0,6%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 4,0%); Biegunka (G3/4:

2,9%);

Wymioty (G3/4: 0,6%)

Zaparcie; zapalenie przełyku/dysfagia/ból podczas połykania

(G3/4: 0,6%);

Ból brzucha;

Niestrawność; Krwawienie z przewodu pokarmowego (G3/4:

0,6%)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 10,9%)

Wysypka ze świądem;

Suchość skóry;

Złuszczanie się skóry

(G3/4: 0,6%)

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle mięśni (G3/4: 0,6%)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt (G3/4: 0,6%)

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie (G3/4:

6,3%); Zakażenie z neutropenią

   

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

 

Ból z powodu raka (G3/4: 0,6%)

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Zaburzenia żylne (G3/4: 0,6%)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 3,4%); Gorączka (G3/4:

0,6%);

Zatrzymanie płynów;

Obrzęk

   

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (bez ciężkich przypadków)

 

Chemioterapia indukcyjna a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

Klasyfikacja układów i narządów wg

MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane

> 10% pacjentów

Częste działania niepożądane ≥1 do

< 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane

≥0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała

 

Zwiększenie masy

ciała

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 2,0%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4:

83,5%);

Niedokrwistość (G3/4:

12,4);

Trombocytopenia

(G3/4: 4,0%);

Neutropenia z gorączką

   

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku/zaburzenia węchu (G3/4: 0,4%); Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 1,2%)

Zawroty głowy (G3/4:

2,0%);

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0,4%)

 

Zaburzenia oka

 

Zwiększone łzawienie

Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Upośledzenie słuchu (G3/4: 1,2%)

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (G3/4:

13,9%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 20,7%); Wymioty (G3/4:

8,4%);

Biegunka (G3/4:

6,8%); Zapalenie przełyku/dysfagia/ból podczas połykania

(G3/4: 12,0%);

Zaparcie (G3/4: 0,4%)

Niestrawność (G3/4:

0,8%);

Ból brzucha (G3/4:

1,2%); Krwawienie z przewodu pokarmowego (G3/4: 0,4%)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%); Wysypka ze świądem

Suchość skóry;

Złuszczanie się skóry

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle mięśni (G3/4: 0,4%)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 12,0%)

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie (G3/4: 3,6%)

Zakażenie z neutropenią

 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

 

Ból z powodu raka (G3/4: 1,2%)

 

Zaburzenia naczyniowe

   

Zaburzenia żylne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 4,0%); Gorączka (G3/4:

3,6%);

Zatrzymanie płynów

(G3/4: 1,2%);

Obrzęk (G3/4: 1,2%)

   

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Zaburzenia serca

Zgłaszano rzadkie przypadki zawału mięśnia sercowego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego. Zgłaszano występowanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC), często w połączeniu z posocznicą lub niewydolnością wielonarządową.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas podawania docetakselu obserwowano rzadkie przypadki drgawek lub przemijającej utraty świadomości. Reakcje te niekiedy pojawiają się podczas podawania infuzji dożylnej produktu leczniczego.

Zaburzenia oka

Opisywano bardzo rzadkie przypadki przemijających zaburzeń widzenia (błyski, mroczki), które zwykle występowały podczas infuzji produktu leczniczego i związane były z reakcjami nadwrażliwości. Te działania niepożądane były przemijające i ustępowały po zaprzestaniu infuzji. Rzadko obserwowano przypadki łzawienia z zapaleniem spojówek lub bez zapalenia spojówek, spowodowane niedrożnością przewodu łzowego.

Zaburzenia ucha i błędnika

Zgłaszano rzadkie przypadki działania ototoksycznego, upośledzenia słuchu i (lub) utraty słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zgłaszano rzadkie przypadki ostrego zespołu zaburzeń oddychania, śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia płuc. U pacjentów przyjmujących równocześnie radioterapię zgłaszano rzadkie przypadki popromiennego zapalenia płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zgłaszano rzadkie przypadki odwodnienia w następstwie zaburzeń żołądka i jelit, perforacji żołądka lub jelit, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, zapalenia jelita grubego lub zapalenia jelit w przebiegu neutropenii. Zgłaszano rzadkie przypadki zapalenia i niedrożności jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko po podaniu docetakselu występował skórny toczeń rumieniowaty i wysypki pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. W niektórych przypadkach na wystąpienie tych działań niepożądanych mogą mieć wpływ inne czynniki towarzyszące. Opisywano występowanie zmian przypominających twardzinę, poprzedzonych obwodowym obrzękiem chłonnym, podczas stosowania docetakselu.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Opisano bardzo rzadkie przypadki ostrej białaczki szpikowej i zespołu mielodysplazji, związane ze stosowaniem docetakselu w skojarzeniu z innymi środkami chemioterapeutycznymi i (lub) radioterapią.

Zaburzenia naczyniowe

Zgłaszano rzadkie przypadki żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko zgłaszano zjawisko nawrotu objawów popromiennych (ang. radiation recall phenomena). Zatrzymaniu płynów nie towarzyszyły ostre epizody skąpomoczu lub obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko zgłaszano odwodnienie i obrzęk płuc.

Zaburzenia układu immunologicznego

Były opisywane przypadki wstrząsu anafilaktycznego, czasami zakończone zgonem.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby, niekiedy prowadzące do zgonu, głównie u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby.


Docetaxel - Ebewe - dawkowanie leku

Docetaksel należy stosować wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych i należy go podawać tylko pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej (patrz punkt 6.6).

Zalecana dawka

W przypadku raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka żołądka oraz raka głowy i szyi, jeśli nie ma przeciwwskazań, może być zastosowana premedykacja składająca się z doustnego kortykosteroidu, takiego jak deksametazon w dawce 16 mg/dobę (np. 8 mg dwa razy na dobę) przez 3 dni, zaczynając na 1 dzień przed rozpoczęciem podawania produktu Docetaxel-Ebewe (patrz punkt 4.4). W celu zmniejszenia ryzyka objawów toksyczności hematologicznej można profilaktycznie podać G-CSF.

W przypadku raka gruczołu krokowego, jeśli równocześnie podawane są prednizon i prednizolon, zalecanym schematem premedykacji jest doustnie podawany deksametazon w dawce 8 mg na 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed infuzją produktu Docetaxel-Ebewe (patrz punkt 4.4).

Docetaxel-Ebewe podaje się w postaci jednogodzinnej infuzji raz na trzy tygodnie. Patrz punkt 6.6, w którym podano dalsze szczegóły dotyczące przygotowania roztworu do infuzji.

Należy zachować ostrożność podczas podawania infuzji, aby uniknąć wynaczynienia.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniającym operacyjnego raka piersi z przerzutami i bez przerzutów do węzłów chłonnych zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe wynosi 75 mg/m2 pc., podawana 1 godzinę po doksorubicynie w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc., co 3 tygodnie, przez 6 cyklów (patrz także „Dostosowanie dawki w trakcie leczenia”).

W leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe w monoterapii wynosi 100 mg/m2 pc.. W leczeniu pierwszego rzutu produkt Docetaxel-Ebewe w dawce 75 mg/m2 pc. stosuje się w skojarzeniu z doksorubicyną (50 mg/m2 pc.).

Zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe w połączeniu z trastuzumabem wynosi 100 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, przy czym trastuzumab podawany jest co tydzień. W badaniu głównym pierwsza infuzja docetakselu była podawana następnego dnia po pierwszej dawce trastuzumabu. Kolejne dawki docetakselu podawano natychmiast po zakończeniu infuzji trastuzumabu, jeśli podana poprzednio dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana. Dawka i sposób podawania trastuzumabu, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego trastuzumabu.

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe wynosi 75 mg/m2 pc. co trzy tygodnie jednocześnie z kapecytabiną w dawce 1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę (w ciągu 30 minut po jedzeniu) przez 2 tygodnie, po czym następuje 1 tydzień przerwy. Obliczenie dawki kapecytabiny w przeliczeniu na powierzchnię ciała, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy dotychczas nie byli poddawani chemioterapii, zalecany schemat dawkowania to Docetaxel-Ebewe w dawce 75 mg/m2 pc., a następnie natychmiast cisplatyna w dawce 75 mg/m2 pc. przez 30-60 minut. U pacjentów po niepowodzeniu wcześniej stosowanej chemioterapii produktami platyny zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe w monoterapii wynosi 75 mg/m2 pc.

Rak gruczołu krokowego

Zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe wynosi 75 mg/m2 pc. Równocześnie podaje się doustnie 5 mg prednizonu lub prednizolonu dwa razy na dobę (patrz punkt 5.1).

Gruczolakorak żołądka

Zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe wynosi 75 mg/m2 pc., w godzinnej infuzji. Następnie podaje się cisplatynę w dawce 75 mg/m2 pc. w infuzji trwającej od 1 do 3 godzin (oba leki podaje się wyłącznie w 1. dobie). Następnie przez 5 dni podaje się 5-fluorouracyl w dawce 750 mg/m2 pc. w postaci ciągłej infuzji trwającej 24 godziny. Pierwszą dawkę podaje się po zakończeniu infuzji cisplatyny. Cykle terapii powtarza się co trzy tygodnie. Pacjenci muszą otrzymywać premedykację lekami przeciwwymiotnymi i muszą być odpowiednio nawodnieni przed podaniem cisplatyny. Należy profilaktycznie podawać G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na krew i układ krwiotwórczy (patrz także „Dostosowanie dawki w trakcie leczenia”).

Rak głowy i szyi

Pacjentom należy podawać leki przeciwwymiotne, jako premedykację. Konieczne jest także odpowiednie nawodnienie przed i po podaniu cisplatyny. Można profilaktycznie podawać G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na krew i układ krwiotwórczy. Wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych TAX 323 i TAX 324 w ramieniu docetakselu otrzymywali profilaktycznie antybiotyki.

• Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

W leczeniu indukcyjnym nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (ang. squamous cell carcinoma of the head and neck, SCCHN) zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. w infuzji trwającej 1 godzinę, a następnie przez 1 godzinę podaje się cisplatynę w dawce 75 mg/m2 pc. w pierwszej dobie cyklu terapii. Następnie przez pięć dni podaje się 5-fluorouracyl w postaci ciągłej infuzji, w dawce 750 mg/m2 pc. na dobę. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie przez 4 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać radioterapię.

• Chemioterapia indukcyjna, a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

W leczeniu indukcyjnym miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (guz nienadający się do wycięcia, małe prawdopodobieństwo wyleczenia operacyjnego, próba zachowania narządu) zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. w infuzji trwającej

1 godzinę w pierwszej dobie, a następnie podaje się cisplatynę w dawce 100 mg/m2 pc. w infuzji trwającej od 30 minut do 3 godzin. Następnie od 1. do 4. doby podaje się 5-fluorouracyl w postaci ciągłej infuzji, w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie przez 3 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać chemioradioterapię.

Modyfikacje dawek cisplatyny oraz 5-fluorouracylu przedstawiono w odpowiednich Charakterystykach Produktu Leczniczego.

Dostosowanie dawki w trakcie leczenia

.

U pacjentów, u których podczas leczenia docetakselem wystąpiła gorączka neutropeniczna, z liczbą neutrofilów < 500 komórek/mm3 przez okres dłuższy niż jeden tydzień i wystąpiły ciężkie lub masywne odczyny skórne lub objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, dawkę produktu DocetaxelEbewe należy zmniejszyć ze 100 mg/m2 pc. do 75 mg/m2 pc. i (lub) z 75 mg/m2 pc. do 60 mg/m2 pc. Jeżeli mimo zmniejszenia dawki do 60 mg/m2 pc. objawy powyższe utrzymują się, leczenie należy przerwać.

Leczenie uzupełniające w raku piersi

W badaniu głównym pacjentom otrzymującym leczenie uzupełniające w raku piersi, u których wystąpiła neutropenia powikłana (w tym przedłużająca się neutropenia, gorączka neutropeniczna lub zakażenie), zalecane było profilaktyczne podawanie G-CSF (np. od dnia 4. do 11.) we wszystkich kolejnych cyklach. Pacjenci, u których utrzymywała się ta reakcja, dalej otrzymywali G-CSF, a dawkę docetakselu zmniejszono do 60 mg/m2 pc.

W praktyce klinicznej neutropenia może pojawić się wcześniej. Dlatego należy rozważyć podanie G-CSF, które jest obecnie zalecane pacjentom z ryzykiem neutropenii. U pacjentów, u których wystąpiło zapalenie jamy ustnej stopnia 3. lub 4., dawkę leku należy zmniejszyć do 60 mg/m2 pc.

W skojarzeniu z cisplatyną

U pacjentów, którym podano początkową dawkę produktu Docetaxel-Ebewe 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i u których najmniejsza liczba płytek krwi oznaczona podczas poprzedniego cyklu chemioterapii wynosiła < 25 000 komórek/mm3 lub u pacjentów, u których wystąpiła gorączka neutropeniczna, lub u pacjentów z ciężką toksycznością niehematologiczną, w kolejnych cyklach dawkę należy zmniejszyć do 65 mg/m2 pc. Dostosowanie dawki cisplatyny, patrz odpowiednia Charakterystyka Produktu Leczniczego.

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

• Modyfikacja dawki kapecytabiny - patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego kapecytabiny.

• U pacjentów, u których wystąpił po raz pierwszy 2. stopień toksyczności utrzymujący się w czasie następnego cyklu leczenia produktem Docetaxel-Ebewe i kapecytabiną, leczenie należy opóźnić do momentu powrotu do stopnia 0-1, a następnie kontynuować pełną dawką początkową.

• U pacjentów, u których podczas któregokolwiek cyklu leczenia ponownie wystąpił 2. stopień toksyczności lub po raz pierwszy 3. stopień toksyczności, leczenie należy opóźnić do powrotu do stopnia 0-1, a następnie kontynuować leczenie produktem Docetaxel-Ebewe w dawce 55 mg/m2 pc.

• W przypadku wystąpienia po raz kolejny któregokolwiek stopnia toksyczności lub w przypadku wystąpienia 4. stopnia toksyczności, podawanie produktu Docetaxel-Ebewe należy przerwać. Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego trastuzumabu.

Leczenie skojarzone z cisplatyną i 5-fluorouracylem

Jeśli mimo podawania G-CSF wystąpi neutropenia z gorączką, przedłużająca się neutropenia albo zakażenie z neutropenią, dawkę produktu Docetaxel-Ebewe należy zmniejszyć z 75 do 60 mg/m2 pc. Jeśli wystąpią kolejne epizody neutropenii z powikłaniami, dawkę produktu Docetaxel-Ebewe należy ponownie zmniejszyć z 60 do 45 mg/m2 pc. W razie stwierdzenia małopłytkowości 4. stopnia, dawkę produktu Docetaxel-Ebewe należy zmniejszyć z 75 do 60 mg/m2 pc. W następnych cyklach pacjentom nie należy podawać produktu Docetaxel-Ebewe do czasu osiągnięcia liczby neutrofilów > 1500 komórek/mm3, a płytek > 100 000 komórek/mm3. Leczenie należy zakończyć w razie utrzymywania się działania toksycznego na układ krwiotwórczy. (Patrz punkt 4.4).

Zalecane modyfikacje dawki w przypadku wystąpienia objawów toksyczności u pacjentów otrzymujących produkt Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (5-FU):

Objawy toksyczności

Dostosowanie dawki

Biegunka 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszyć dawkę 5-FU o 20%.

Drugi epizod: zmniejszyć dawkę produktu Docetaxel-Ebewe o 20%.

Biegunka 4. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszyć dawki produktu Docetaxel-Ebewe i 5-FU o 20%.

Drugi epizod: przerwać terapię.

Zapalenie jamy ustnej/zapalenie błony śluzowej 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszyć dawkę 5-FU o 20%.

Drugi epizod: przerwać jedynie podawanie 5-FU we wszystkich kolejnych cyklach.

Trzeci epizod: zmniejszyć dawkę produktu Docetaxel-Ebewe o 20%.

Zapalenie jamy ustnej/zapalenie błony śluzowej 4. stopnia

Pierwszy epizod: przerwać jedynie podawanie 5-FU we wszystkich kolejnych cyklach.

Drugi epizod: zmniejszyć dawkę produktu Docetaxel-Ebewe o 20%.

Informacje na temat dostosowania dawki cisplatyny i 5-fluorouracylu przedstawiono w odpowiednich Charakterystykach Produktu Leczniczego.

W głównych badaniach klinicznych w terapii SCCHN u pacjentów z neutropenią z powikłaniami (w tym długo utrzymującą się neutropenią z gorączką neutropeniczną lub zakażeniem) zalecano stosowanie G-CSF we wszystkich kolejnych cyklach w celu uzyskania najlepszego działania ochronnego (np. w dobach 6. - 15.).

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Na podstawie danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. stosowanego w monoterapii u pacjentów, u których zwiększyła się aktywność aminotransferaz

(AlAT i (lub) AspAT) w surowicy powyżej

1,5-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN) i aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy powyżej 2,5-krotnej wartości GGN, zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2). U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy > GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej

> 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniejszania dawki leku i docetakselu nie należy stosować, jeśli nie jest to ściśle wskazane.

W głównym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka zwiększenie aktywności AlAT i (lub) AspAT > 1,5 x GGN z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej > 2,5 x GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny > GGN stanowiło kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów, a docetakselu nie należy podawać, chyba że jest to ściśle wskazane. Nie ma danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Ten produkt leczniczy zawiera 27% obj. etanolu (alkoholu). Należy to brać pod uwagę podczas stosowania u chorych z grup dużego ryzyka, np. u pacjentów z chorobą wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak dostępnych danych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek leczonych docetakselem.

Dzieci i młodzież

Docetaxel-Ebewe nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu niewystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Analiza populacyjnych danych farmakokinetycznych wskazuje, że nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w wieku 60 lat i starszych leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 75% dawki zalecanej (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego kapecytabiny).


Docetaxel - Ebewe – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku raka piersi i niedrobnokomórkowego raka płuc premedykacja składająca się

z kortykosteroidów (jeśli nie są przeciwwskazane) np. deksametazonu w dawce 16 mg/dobę (np. 8 mg 2 razy na dobę) podawanego doustnie przez 3 dni, zaczynając od 1. dnia poprzedzającego podanie docetakselu, może zmniejszyć częstość i nasilenie zatrzymania płynów w organizmie oraz nasilenie reakcji nadwrażliwości. W przypadku raka gruczołu krokowego premedykację stanowi doustne podanie 8 mg deksametazonu na 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed infuzją docetakselu (patrz punkt 4.2).

być krótszy u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych chemioterapią. Podczas leczenia docetakselem zaleca się częste wykonywanie badania morfologii krwi. Nie należy stosować kolejnego cyklu leczenia docetakselem, dopóki liczba neutrofilów nie osiągnie wartości ≥1500 komórek/mm3 (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3 przez siedem dni lub dłużej) podczas leczenia docetakselem zalecane jest zmniejszenie dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub rozpoczęcie odpowiedniego leczenia objawowego (patrz punkt 4.2).

Gorączka neutropeniczna i zakażenie z neutropenią występowały rzadziej u pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (TCF), jeśli otrzymywali oni zapobiegawczo G-CSF. Pacjenci leczeni TCF powinni otrzymywać profilaktycznie G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neutropeniczna, przedłużająca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią). Pacjenci otrzymujący schemat leczenia TCF powinni być ściśle monitorowani (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Reakcje nadwrażliwości

Należy starannie obserwować, czy u pacjenta nie występują reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza w trakcie pierwszej lub drugiej infuzji dożylnej. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić w ciągu kilku minut po rozpoczęciu infuzji docetakselu. Z tego powodu lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednim wyposażeniem zapewniającym możliwość leczenia niedociśnienia tętniczego lub skurczu oskrzeli. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości o niewielkim nasileniu, takie jak zaczerwienienie lub miejscowe odczyny skórne, nie jest konieczne przerwanie leczenia docetakselem. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów, takich jak ciężkie niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli lub uogólniona wysypka lub rumień, należy natychmiast przerwać podawanie docetakselu i zastosować odpowiednie leczenie. Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości, nie należy ponownie podawać docetakselu.

Reakcje skórne

Obserwowano występowanie miejscowego rumienia kończyn (dłoni i podeszew stóp) z obrzękiem i następującym po nim złuszczaniem skóry. Stwierdzano ciężkie reakcje w postaci wykwitów skórnych, a następnie złuszczania się, które prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkt 4.2).

Zatrzymanie płynów

Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów, takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy i wodobrzusze.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT i (lub) AspAT) powyżej 1,5 x GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej powyżej 2,5 x GGN, zwiększa się ryzyko ciężkich reakcji niepożądanych, takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropeniczna, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie. Dlatego u pacjentów, u których występuje zwiększenie wartości wyników testów czynności wątroby, zalecana dawka produktu Docetaxel-Ebewe wynosi 75 mg/m2 pc., a parametry czynności wątroby należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia docetakselem oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy powyżej GGN i (lub) aktywnością AlAT i AspAT > 3,5 x GGN oraz zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej > 6 x GGN nie zaleca się zmniejszania dawki leku, a docetakselu nie należy stosować, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W głównym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka zwiększenie aktywności AlAT i (lub) AspAT > 1,5 x GGN ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej > 2,5 x GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny > GGN stanowiło kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu z wyjątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Nie ma danych dotyczących stosowania produktu docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Układ nerwowy

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń obwodowego układu nerwowego konieczne jest zmniejszenie dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Kardiotoksyczność

U pacjentów otrzymujących docetaksel w połączeniu z trastuzumabem, szczególnie po zastosowaniu chemioterapii zawierającej antracyklinę (doksorubicyna lub epirubicyna), obserwowano niewydolność serca. Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4.8).

Pacjentów będących kandydatami do leczenia skojarzonego docetakselem z trastuzumabem należy poddać podstawowej ocenie kardiologicznej. U pacjentów leczonych takim schematem należy oceniać następnie w trakcie leczenia czynność serca (np. co trzy miesiące) tak, aby wykryć ewentualnie rozwijające się zaburzenia czynności serca. Więcej szczegółów, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego trastuzumabu.

Inne

W trakcie leczenia i w ciągu co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu stosowania docetakselu zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (patrz punkt 4.6). Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące stosowania w leczeniu uzupełniającym raka piersi

Powikłana neutropenia

U pacjentów, u których wystąpiła powikłana neutropenia (przedłużająca się neutropenia, gorączka neutropeniczna lub zakażenie) należy rozważyć podanie G-CSF i zmniejszenie dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Reakcje żołądkowo-jelitowe

Wczesne objawy, takie jak ból brzucha i tkliwość, gorączka, biegunka z neutropenią lub bez neutropenii, mogą być wczesnymi objawami ciężkiej toksyczności żołądkowo-jelitowej. Dlatego należy je monitorować i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Zastoinowa niewydolność serca

Pacjentów należy monitorować w zakresie objawów zastoinowej niewydolności serca podczas leczenia i w okresie obserwacji po leczeniu.

Białaczka

W grupie pacjentów leczonych schematem docetaksel z doksorubicyną i cyklofosfamidem (TAC) należy wykonywać kontrolne testy hematologiczne w związku z ryzykiem opóźnionej mielodysplazji lub białaczki szpikowej.

Pacjenci z liczbą zajętych węzłów 4 lub powyżej

Współczynnik korzyści do ryzyka u pacjentów z liczbą zajętych węzłów 4 lub powyżej, leczonych schematem TAC, nie został całkowicie określony w analizie pośredniej (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania docetakselu w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem u pacjentów w wieku > 70 lat.

W badaniu nad leczeniem raka gruczołu krokowego, wśród 333 pacjentów otrzymujących docetaksel co trzy tygodnie 209 pacjentów było w wieku 65 lat lub powyżej i 68 pacjentów w wieku powyżej 75 lat. U pacjentów leczonych docetakselem co trzy tygodnie przypadki zmian w obrębie paznokci występowały z częstością o ≥10% większą u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej niż u pacjentów młodszych. Przypadki gorączki, biegunki, jadłowstrętu i obrzęków obwodowych występowały z częstością o ≥10% większą u pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej niż u pacjentów w wieku poniżej 65 lat.

Spośród 300 pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem z powodu raka żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy) 74 pacjentów miało 65 lat lub więcej,

a 4 pacjentów 75 lat lub więcej. Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych była większa wśród pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi. Następujące zdarzenia niepożądane (wszystkich stopni) występowały o co najmniej10% częściej u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych w porównaniu z młodszymi pacjentami: letarg, zapalenie jamy ustnej, neutropenia z zakażeniem. Należy ściśle monitorować pacjentów w podeszłym wieku, leczonych schematem TCF.

Specjalne ostrzeżenie

Ten produkt leczniczy zawiera 27% obj. etanolu (alkoholu), tzn. 160 mg (średnia dawka) zawiera 4100 mg alkoholu, co odpowiada mniej niż 100 ml piwa.

Ta ilość jest szkodliwa dla pacjentów z alkoholizmem. Należy ją brać pod uwagę u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, u dzieci i chorych z grup dużego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub innymi chorobami obejmującymi ośrodkowy układ nerwowy (np. padaczką).

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.


Przyjmowanie leku Docetaxel - Ebewe w czasie ciąży

Nie ma danych dotyczących stosowania docetakselu u kobiet w ciąży. Stwierdzono, że u królików i szczurów docetaksel działa toksycznie na zarodki i płody oraz zmniejsza płodność szczurów. Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, docetaksel stosowany u kobiet w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu. Dlatego docetakselu nie wolno stosować w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące docetaksel należy poinformować o konieczności zapobiegania ciąży i zobowiązać do natychmiastowego poinformowania lekarza prowadzącego leczenie o zajściu w ciążę. Docetaksel jest substancją lipofilną, lecz nie wiadomo, czy przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko działań niepożądanych u dziecka należy przerwać karmienie piersią w czasie leczenia docetakselem.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Docetaxel - Ebewe

Cytrusy

Wzrost stężenia docetakselu we krwi, a tym samym ryzyka supresji szpiku i neuropatii obwodowej.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.