INFLUVAC interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 0,045 mg HA/0,5ml 1 amp.-strz. po 0.5 ml | z igłą

Brak informacji o dostępności produktu

 

INFLUVAC zawiesina do wstrzykiwań | 0,045 mg HA/0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | z igłą

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Vaccinum influenz.inactiv.ex cortic.antig.
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania INFLUVAC?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu INFLUVAC

Kiedy stosujemy lek INFLUVAC?

Profilaktyka grypy, zwłaszcza u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych.

Influvac jest wskazany dla osób dorosłych i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia. Influvac powinien być stosowany zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.


Jaki jest skład leku INFLUVAC?

Antygeny powierzchniowe wirusa grypy (hemagiutynina i neuraminidaza) odpowiadające następującym szczepom*:

A/California/7/2009 (HlNl)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-181)

15 mikrogramów HA**

A/Victoria/361/2011 (H3N2)-podobny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) pochodzący z A/Texas/50/2012

15 mikrogramów HA**

B/Massachusetts/2/2012-pochodny, zastosowany szczep (NYMC BX-51B)

15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml

* namnażane w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemagiutynina

Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na sezon 2013/2014.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz rozdział 6.1.

Influvac może zawierać pozostałości jaj kurzych (takie jak albumina jaja kurzego, białka kurze), formaldehydu, bromku trimetylocetyloaminowego, polisorbatu 80 lub gentamycyny, które są stosowane w czasie procesu wytwarzania (patrz rozdział 4.3).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku INFLUVAC?

Nadwrażliwość na substancje czynne, jakąkolwiek substancję pomocniczą oraz na jakikolwiek składnik mogący występować w ilościach śladowych, taki jak pozostałości jaja kurzego (albumina jaja kurzego, białka kurze), formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80 lub gentamycynę.

U pacjentów z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją szczepienie należy przełożyć.


INFLUVAC – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE OBSERWOWANE W TRAKCIE BADAŃ KLINICZNYCH: Bezpieczeństwo trójwalentnych inaktywowanych szczepionek przeciw grypie jest ocenione w otwartych, niekontrolowanych badaniach klinicznych wykonywanych zgodnie z wymaganiem corocznej aktualizacji wiedzy na ich temat, obejmujących co najmniej 50 osób dorosłych w wieku 18-60 lat i co najmniej 50 osób starszych w wieku 61 lat lub starszych. Ocenę bezpieczeństwa wykonywano w ciągu pierwszych 3 dni po wykonaniu szczepienia.

W trakcie badań klinicznych obserwowano działania niepożądane z następującą częstotliwością: bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100, < 1/10); niezbyt częste (≥1/1 000, < 1/100).

Lista działań niepożądanych umieszczona w tabeli:

Klasyfikacja narządowa

Bardzo często ≥1/10

Często ≥1/100, < 1/10

Niezbyt często ≥1/1 000, < 1/100

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

potliwość*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśni i stawów*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia. Reakcje miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, zasinienie, stwardnienie*

* Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu 1-2 dni bez konieczności podjęcia leczenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE OBSERWOWANE PO WPROWADZENIU PRODUKTU NA RYNEK

Obok działań niepożądanych obserwowanych w trakcie badań klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu na rynek:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

przejściowa trombocytopenia, przejściowe uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje alergiczne, w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu nerwowego:

nerwobóle, parestezje, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu i zespół Gullian-Barre.

Zaburzenia naczyniowe:

zapalenie naczyń krwionośnych połączone w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

uogólnione reakcje skórne, włącznie ze świądem, pokrzywką lub nieswoistą wysypką.


INFLUVAC - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli: 0,5 ml.

Dzieci i młodzież

Dzieci od 36 miesiąca życia: 0,5 ml.

Dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 35 miesiąca życia: dane kliniczne są ograniczone. Można podać dawkę 0,25 ml lub 0,5 ml. Zastosowana dawka powinna być zgodna z narodowymi zaleceniami.

Zalecane jest, aby dzieci, które wcześniej nie były szczepione przeciw grypie miały podaną drugą dawkę w odstępie przynajmniej 4 tygodni.

Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki Influvac u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz rozdział 6.6.


INFLUVAC – jakie środki ostrożności należy zachować?

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinien być zapewniony nadzór i odpowiednia pomoc, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Szczepionki Influvac nie należy w żadnym wypadku podawać donaczyniowo.

Odpowiedź ze strony układu immunologicznego u pacjentów z wrodzoną lub nabytą immunosupresją może być niewystarczająca.

Wpływ na wyniki badań serologicznych: patrz punkt 4.5.


Przyjmowanie leku INFLUVAC w czasie ciąży

Ciąża

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być stosowane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla drugiego i trzeciego trymestru ciąży, w porównaniu z pierwszym trymestrem, jednak dane dotyczące stosowania szczepionek przeciw grypie pochodzące z całego świata nie wskazują na to, aby szczepionka wywierała jakiekolwiek niepożądane objawy u płodu lub u matki.

Karmienie piersią

Szczepionka Influvac może być stosowana podczas karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Szczepionki

    W tej kategorii znajdziesz szczepionki stymulujące układ odpornościowy do walki i zapobiegania chorobom wywołanym przez różnego pochodzenia patogeny.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.