Glucophage 850 mg interakcje ulotka tabletki powlekane 0,85 g 60 tabl.

Dostępny w większości aptek

 

Glucophage 850 mg tabletki powlekane | 0,85 g | 60 tabl.

od 0 , 00  do 13 , 53

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Metformini hydrochloridum
Producent: MERCK SANTÉ S.A.S.

Glucophage 850 mg cena

13,53Opis produktu Glucophage 850 mg

Wskazania

Leczenie cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

?  U dorosłych preparat Glucophage 850 mg tabletki powlekane można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

?  U młodzieży i dzieci powyżej 10 lat życia preparat Glucophage 850 mg tabletki powlekane może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminy chlorowodorkiem jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku ( Metformini hydrochloridum ), co odpowiada 662,9 mg metforminy.

Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

?  Nadwrażliwość na metforminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

?  Cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy.

?  Niewydolność nerek lub zaburzenia nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).

?  Ostre stany chorobowe wiążące się z ryzykiem niewydolności nerek: odwodnienie, ciężkie zakażenie,wstrząs, donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4).

?  Ostre lub przewlekłe choroby mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek: niewydolność serca

lub niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs

?  Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

?  Karmienie piersią.


Działania niepożądane

W czasie leczenia metforminy chlorowodorkiem mogą wystąpić niżej wymienione działania niepożądane.

Częstość ich występowania zdefiniowano następująco: bardzo często: ≥1/10; często: > 1/100, < 1/10; niezbyt często: > 1/1000, < 1/100; rzadko ≥1/10 000, < 1/1000; bardzo rzadko: < 1/10 000, nieznana częstość występowania (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) .

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często :zaburzenia smaku

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często : zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy chlorowodorku w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie posiłku lub po nim. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje skórne takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko : kwasica mleczanowa (patrz: punkt 4.4).

Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12i zmniejszenie jej stężenia w surowicy podczas długotrwałego leczenia metforminy chlorowodorkiem.

Jeśli u pacjenta stwierdza się niedokrwistość megaloblastyczną, należy wziąć pod uwagę taką etiologię.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Nie znana częstość : pojedyncze doniesienia onieprawidłowych wynikach badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu metforminy chlorowodorku.

Dane z publikacji, z obserwacji po wprowadzeniu leku na rynek oraz z kontrolowanych badań

klinicznych na ograniczonej populacji dziecięcej w wieku od 10 do 16 lat leczonej przez 1 rok wskazują, że działania niepożądane mają podobny charakter i nasilenie jak w populacji osób dorosłych.


Dawkowanie

Dorośli

W monoterapii i w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi :

Zazwyczaj dawka początkowa to jedna tabletka, 2 lub 3 razy na dobę w czasie lub po posiłku.

Po 10-15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku wynosi 3 g na dobę, przyjęta w 3 dawkach podzielonych.

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na metforminy chlorowodorek należy odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować metforminy chlorowodorek w wyżej podanych dawkach.

W skojarzeniu z insuliną :

Metforminy chlorowodorek i insulina mogą być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Metforminy chlorowodorek stosuje się zwykle w dawce początkowej jedna tabletka podawana 2 lub 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę metforminy chlorowodorku należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież :

W monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną

?  Glucophage 850 mg tabletki powlekane można stosować u dzieci w wieku powyżej 10 lat i u młodzieży.

?  Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę w czasie lub po posiłku.

Po 10-15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego. Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku wynosi 2 g na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.


Środki ostrożności

Kwasica mleczanowa :

Kwasica mleczanowa jest rzadko występującym ale groźnym (z wysoką śmiertelnością w razie braku natychmiastowego leczenia) powikłaniem metabolicznym mogącym powstać w wyniku kumulacji metforminy chlorowodorku. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u chorych leczonych metforminy chlorowodorkiem występowały przede wszystkim u osób ze znaczną niewydolnością nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej można i należy zmniejszyć poprzez dokładną ocenę również innych czynników ryzyka sprzyjających kwasicy mleczanowej, do których należą: źle kontrolowana glikemia, ketoza, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby i inne stany związane z niedotlenieniem.

Rozpoznanie

Należy wziąć pod uwagę ryzyko kwasicy mleczanowej w przypadku nietypowych objawów takich jak skurcze mięśni z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, jak ból brzucha czy ciężkie osłabienie.

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności kwasiczej, bólu brzucha, hipotermii a następnie śpiączki. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów we krwi powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do stężenia pirogronianów we krwi. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej metforminy chlorowodorek należy odstawić a pacjenta natychmiast umieścić w szpitalu (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek:

Ponieważ metforminy chlorowodorek jest wydalany przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w czasie leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy:

?  przynajmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

?  przynajmniej 2 do 4 razy w roku u pacjentów, u których stężenia kreatyniny są w górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku występuje często i jest bezobjawowe. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których czynność nerek może być zaburzona, np. na początku stosowania leków hipotensyjnych, moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod:

Ponieważ donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod podczas badań radiologicznych może być przyczyną niewydolności nerek, metforminy chlorowodorek należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenieniu czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona prawidłowa (patrz: punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne:

Metforminy chlorowodorek należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, przewodowymlub zewnątrzoponowym. Podawanie leku można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zabiegu lub wznowienia żywienia doustnego i tylko po stwierdzeniu, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieci i młodzież:

Przed rozpoczęciem leczenia metforminy chlorowodorkiem należy potwierdzić rozpoznanie cukrzycy typu 2.

W kontrolowanych badaniach klinicznych trwających rok nie stwierdzono wpływu metforminy chlorowodorku na wzrost i dojrzewanie, ale nie ma długoterminowych badań dotyczących tego zagadnienia. Dlatego zaleca się staranną obserwację dzieci leczonych metforminy chlorowodorkiem, szczególnie przedokresem dojrzewania, z uwzględnieniem wpływu metforminy chlorowodorku na wymienione parametry.

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat:

W kontrolowanych badaniach klinicznych wzięło udział jedynie 15 osób w wieku między 10 a 12 lat. Choć skuteczność i bezpieczeństwo metforminy chlorowodorku u tych dzieci nie różniły się od skuteczności i bezpieczeństwa leczenia u starszych dzieci i młodzieży, zaleca się szczególną ostrożność stosując ten lek u dzieci w wieku od 10 do 12 lat.

Inne ostrzeżenia

Wszyscy pacjenci powinni przestrzegać zalecenia diety cukrzycowej z regularnym przyjmowaniem węglowodanów w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto kontynuować dietę niskokaloryczną.

Należy regularnie wykonywać kontrolne badania laboratoryjne typowe dla cukrzycy.

Metforminy chlorowodorek nie wywołuje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność gdy jest stosowany w skojarzeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.


Przyjmowanie leku Glucophage 850 mg w czasie ciąży

Do chwili obecnej brak odpowiednich danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu metforminy chlorowodorku na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

W razie planowania ciąży jak i w czasie ciąży nie należy stosować metforminy chlorowodorku. Należy wówczas stosować insulinę, aby uzyskać stężenie glukozy we krwi jak najbliższe wartościom prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Metforminy chlorowodorek przenika do mleka samic szczura. Dane na ten temat u ludzi nie są dostępne. Decyzję o tym, czy odstawić metforminy chlorowodorek czy też przerwać karmienie piersią należy podjąć indywidualnie oceniając znaczenie stosowania leku u matki.


Zamienniki leku Glucophage 850 mg

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 1,64 zł.

Etform 850 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,85 g 60 tabl.

Etform 850

tabletki powlekane | 0,85 g | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


11,89 zł


Siofor 850 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,85 g 60 tabl.

Siofor 850

tabletki powlekane | 0,85 g | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,43 zł


Formetic interakcje ulotka tabletki powlekane 0,85 g 60 tabl.

Formetic

tabletki powlekane | 0,85 g | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,48 zł


Avamina interakcje ulotka tabletki powlekane 0,85 g 60 tabl.

Avamina

tabletki powlekane | 0,85 g | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,53 zł


Metformax 850 interakcje ulotka tabletki 0,85 g 60 tabl.

Metformax 850

tabletki | 0,85 g | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,67 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Alkohol

Interakcja
 istotna

Dotyczy leków
Glucophage 850 mg

Alkohol

Stosowanie metforminy i alkoholu może powodować wzrost ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej w ostrym zatruciu alkoholem, w szczególności w przypadku: - głodzenia lub niedożywienia, - niewydolności wątroby. Należy unikać picia alkoholu i zażywania leków zawierających alkohol.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w cukrzycy

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone dla osbób z cukrzycą wspomagające utrzymnie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dostępne w postaci zarówno dostnych leków przeciwcukrzycowych jak i insulin do wstrzyknięć.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak sobie radzić z upałami?

Porady

Jak sobie radzić z upałami?

Lato to czas wysokich temperatur niemal w całym kraju. Temperatury powyżej 30°C mogą być groźne dla naszego zdrowia, dlatego w trakcie upałów należy z...

dziecko dotykające piekarnika

Porady

Jak radzić sobie z oparzeniami?

Z oparzeniem możemy mieć do czynienie w niemal każdym miejscu. Sprawdź, jak je opatrzyć, by uniknąć zakażenia i przyspieszyć gojenie się rany!


Statystyki Glucophage 850 mg

Warto poinformować, że sprzedaż środków w zbiorze układ pokarmowy i metabolizm zmieniła się w ciągu ubiegłych lat o 1.6%. W stosunku do grupy układ pokarmowy i metabolizm największą sprzedaż zauważyliśmy w przytoczonych województwach: lubelskie, opolskie, pomorskie. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy układ pokarmowy i metabolizm, do których należy Glucophage 850 mg, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 176.76%.

Glucophage 850 mg - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Z pomocą zebranych przez nasz serwis danych jesteśmy w stanie napisać, że w miesiącach luty, listopad, grudzień przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Glucophage 850 mg. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez pacjentów w następujących miesiącach marzec, maj, wrzesień. 13.33% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Glucophage 850 mg?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Metformini hydrochloridum - 7.69% opakowań z grupy układ pokarmowy i metabolizm zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Glucophage 850 mg?

Większość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Glucophage 850 mg jest lekiem refundowanym?

Glucophage 850 mg jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Glucophage 850 mg wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Glucophage 850 mg jest lekiem na receptę?

Glucophage 850 mg jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie internetowej KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Glucophage 850 mg opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: