Fostimon interakcje ulotka proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 75 j.m./fiol. 1 fiol. | +1amp.rozp.

Trudno dostępny w aptekach

 

Fostimon proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 75 j.m./fiol. | 1 fiol. | +1amp.rozp.

od 0 , 00  do 70 , 75

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Urofollitropinum
Podmiot odpowiedzialny: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Fostimon cena

70,75

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Fostimon

Kiedy stosujemy lek Fostimon?

? Brak owulacji (włączając zespół policystycznych jajników, PCOS) u kobiet, które nie odpowiadały na

leczenie cytrynianem klomifenu.

? Stymulacja wieiopęcherzykowa u pacjentek poddawanych wspomaganiu rozrodu (ART.) jak np.

zapłodnienie in vitro (IVF), transfer gamety do jajowodu (GIFT) i transfer zygoty do jajowodu (ZIF T).


Jaki jest skład leku Fostimon?

Każda fiolka zawiera 75 j.m. urofolitropiny (Urofollitropinum), ludzkiego hormonu folikulotropowego,

FS1I.

1 ml przygotowań ego roztworu do wstrzykiwań zawiera 75 j.m. urofolitropiny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fostimon?

? Nadwrażliwość na FSH lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

? Powiększenie jajników lub torbiele jajnika nie związane z zespołem policystycznych jajników.

? Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

? Nowotwory jajników, macicy i piersi.

? Nowotwory podwzgórza lub przysadki mózgowej.

FOSTIMON jest przeciwwskazany, jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z

powodu:

? pierwotnej niewydolności jajników,

? wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży,

? guzów macicy uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży.


Fostimon – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, o których donosi się po badaniach klinicznych z produktem FOSTIMON wymienione są w poniższej tabeli. Większość działań niepożądanych miało przebieg łagodny do umiarkowanego.

Działania niepożądane zostały usystematyzowane według układów oraz częstości występowania:

bardzo częste > = 1/10;

częste > = 1/100 do < 1/10;

niezbyt częste > = 1/1000 do < 1/100;

rzadkie > = 1/10000 do < 1/1000

bardzo rzadkie < 10000, w tym pojedyncze przypadki

W obrębie każdego układu, działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania, od najczęstszych do najrzadziej występujących.

Inne działania niepożądane, które mogą być powiązane ze stosowaniem gonadotropin , np. FSH, opisane są w punkcie 4.4.

Klasyfikacja układów i narządów MecJBKA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt częste

Nadczynność tarczycy

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt częste

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Częste

Bóle głowy

Niezbyt częste

Letarg

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt częste

Duszność Krwawienia z nosa

zaburzenia żołądka i jelit

Częste

Zaparcia Wzdęcie brzucha

Niezbyt częste

Nudności

Bóle brzucha Niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste

Rumień świąd

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niezbyt częste

Zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

Częste

Zespól hiperstymulacji jajników

Niezbyt częste

Przerost piersi Ból piersi Uderzenia gorąca

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Częste

Ból

Niezbyt częste

Zmęczenie

Badania

Niezbyt częste

Przedłużony czas krwawienia

Reakcje w miejscu podania (ból, zaczerwienienie i krwiaki) obserwowano rzadko.

W rzadkich przypadkach, zakrzep tętniczy z zatorami powiązany był z leczeniem z zastosowaniem menotropin/ gonadotropin kosmówkowych.

Występowanie poronień w czasie leczenia gonadotropinami porównywalne jest z występowaniem poronień u kobiet z innymi zaburzeniami płodności. Zaobserwowano nieznacznie częstsze występowanie ciąży pozamacicznej i ciąży mnogiej.


Fostimon - dawkowanie leku

Leczenie z zastosowaniem produktu FOSTIMON powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu niepłodności.

Istnieje duża różnorodność reakcji jajników na zewnątrzpochodne gonadotropiny, dlatego niemożliwe jest ustalenie ogólnego schematu dawkowania. Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od reakcji jajników. Wymaga to badań USG oraz sprawdzania stężenia estradiolu.

Dawkowanie

* Brak owulacji (włączając PCOS): Celem leczenia produktem FOSTIMON jest doprowadzenie do rozwoju pojedynczego, dojrzałego pęcherzyka Ciraafa, z którego po podaniu gonadotropiny kosmówkowej (hCG - human Chorionic Gonadotrophine) zostanie uwolniona komórka jajowa.

FOSTIMON może być podawany raz na dobę. U pacjentek miesiączkujących leczenie powinno zacząć się w ciągu 7 pierwszych dni cyklu.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 75 do 150 j.m. FSH na dobę i jest zwiększana w razie konieczności o 37,5 j.m. (do 75 j.m.), w odstępach od 7 do 14 dni w celu osiągnięcia odpowiedniej , ale nie za dużej dawki.

Dawkowanie powinno być ustalane w zależności od indywidualnej reakcji pacjentki na leczenie, ocenionej w badaniu USG i (lub) oznaczaniem stężenia estradiolu.

Dawka dobowa powinna być utrzymana aż osiągnięte zostaną warunki przed jajec/kowaniem. Zazwyczaj 7 do 14 dni leczenia wystarczy do osiągnięcia tego stanu.

Podawanie produktu FOSTIMON należy przerwać w tym momencie i można indukować owulację po przez podanie gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Jeśli liczba odpowiadających pęcherzyków jest zbyt duża lub stężenie estradiolu rośnie zbyt szybko, np. zwiększa się w ciągu doby dwukrotnie przez dwa lub trzy dni, dawka dobowa produktu FOSTIMON powinna zostać zmniejszona. Stwierdzenie w fazie przed owulacyjnej większej liczby pęcherzyków o średnicy od 14 mm zwiększa ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej. W takim przypadku nie należy podawać hCG i unikać zapłodnienia w celu zapobiegania ciąży mnogiej. Pacjentka powinna stosować mechaniczne metody antykoncepcji lub unikać odbywania stosunków aż do wystąpienia następnej miesiączki (patrz punkt 4.4). Leczenie należy ponownie rozpocząć w następnym cyklu od mniejszej dawki niż w poprzednim cyklu.

Maksymalna dawka dobowa FSH zazwyczaj nie przekracza 225 j.m..

Jeśli pacjentka nie reaguje odpowiednio po 4 tygodniach leczenia, należy przerwać leczenie i rozpocząć je w następnym cyklu od większej dawki początkowej.

W momencie uzyskania odpowiedzi na leczenie, po 24 do 48 godzinach od ostatniego wstrzyknięcia FOSTIMON, należy dokonać pojedynczego wstrzyknięcia od 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Pacjentka powinna odbyć stosunek w dniu wstrzyknięcia hCG oraz w dniu następnym.

Można alternatywnie dokonać zapłodnienia domacicznego.

? Stymulacja wieiopęcherzykowa u pacjentek poddawanych wspomaganiu rozrodu (ART) Obniżenie progu przysadkowego w celu usunięcia wzrostu endogennego LH i kontroli tonicznego poziomu LH jest teraz zwykle uzyskiwane przez podanie skojarzone hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH). W zwykle stosowanym postępowaniu, podawanie produktu FOSTIMON rozpoczyna się około dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a obydwa kursy należy kontynuować aż do uzyskania odpowiednio rozwiniętego pęcherzyka. Na przykład po dwóch tygodniach stosowania produktu obniżającego próg

przysadkowy, dawka 150.....- 22,5 j.m. podawana jest przez siedem dni; następnie dawka jest dostosowana do

odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Postępowanie alternatywne w celu uzyskania jajeczkowania mnogiego polega na podaniu 150 do 225 j.m. FSH na dobę poczynając od drugiego lub trzeciego dnia cyklu. Leczenie kontynuowane jest aż do uzyskania rozwiniętych pęcherzyków (ocenione w badaniu stężenia estradiolu i (lub) badaniu USG) z dawką dostosowaną do reakcji pacjentki (zazwyczaj dawka nie większa niż 450 j.m. na dobę). Odpowiedni rozwój pęcherzyków następuje zazwyczaj około dziesiątego dnia leczenia (od 5 do 20 dnia).

W momencie uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie, po 24 do 48 godzinach od ostatniego wstrzyknięcia produktu FOSTIMON należy dokonać pojedynczego wstrzyknięcia od 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG w celu spowodowania ostatecznego powstania dojrzałego pęcherzyka. Pojawienie się komórki jajowej następuje 34-35 godzin później.

Sposób podawania

FOSTIMON należy podawać domięśniowo lub podskórnie.

Proszek powinien być rozpuszczony bezpośrednio przed wstrzyknięciem za pomocą dołączonego

rozpuszczalnika.

Aby uniknąć bolesnego wstrzykiwania i zminimalizowania wycieku z miejsca wstrzyknięcia, FOSTIMON powinien być podawany w powolnym wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym. Miejsca wstrzykiwania podskórnego powinny być zmieniane w celu uniknięcia lipoatrofii. Wstrzyknięcia podskórne mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjentki pod warunkiem, że będą dokładnie przestrzegać instrukcji i zaleceń lekarza.


Fostimon – jakie środki ostrożności należy zachować?

Samodzielne wstrzyknięcia preparatu FOSTIMON mogą wykonywać tylko pacjentki do tego przygotowane, przeszkolone przez lekarza i odpowiednio poinformowane. Przed samodzielnym wstrzyknięciem podskórnym pacjentka powinna samodzielnie przygotować roztwór do wstrzykiwań. Pierwsze samodzielne wstrzyknięcie produktu FOSTIMON powinno być zrobione pod kontrolą lekarską.

Szczególnie u pacjentek z nadwrażliwością na gonadotropiny mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne. U tych pacjentek pierwsze wstrzyknięcie FOSTIMON powinno być dokonane przez lekarza w warunkach umożliwiających ewentualną resuscytację.

Przed rozpoczęciem leczenia, należy zdiagnozować przyczyny niepłodności pary oraz ustalić przypuszczalne przeciwwskazania ciąży. Szczególnie należy wykluczyć niedoczynność tarczycy, niewydolność kory nadnerczy, hiperprolaktynemię oraz nowotwory przysadki lub podwzgórza. Należy zastosować odpowiednie leczenie.

Ciąża mnoga

U pacjentek poddawanych procedurom ART, ryzyko ciąży mnogiej związane jest głównie z liczbą przemieszczonych zarodków. U pacjentek przechodzących leczenie w celu wywołania owulacji,

występowanie ciąży mnogiej jest częstsze w porównaniu z zapłodnieniem naturalnym. Większość ciąży mnogich to ciąże bliźniacze. W celu zminimalizowania ryzyka ciąży mnogiej, zalecany jest dokładny monitoring reakcji jajników na leczenie.

Niechciana hiperstymulacja jajników

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie należy przeprowadzać regularną ultrasonograficzną ocenę rozwoju pęcherzyków oraz oznaczać stężenia estradiolu. Abstrahując od rozwoju dużej liczby pęcherzyków, stężenie estradiolu może wzrosnąć w szybkim tempie, np. o więcej niż dwa razy na dobę przez dwa lub trzy kolejne dni i może osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom. Diagnoza hiperstymulacji jajników może być potwierdzona przez badanie USG. Jeśli faktycznie diagnoza ta zostanie potwierdzona, (niejako część kontrolowanej hiperstymulacji jajników w sztucznym zapłodnieniu), należy przerwać podawanie produktu

FOSTIMON. W tym przypadku należy unikać zajścia w ciążę oraz nic należy podawać hCG, ponieważ może to spowodować oprócz wielokrotnej owulacji, zespół hiperstymulacji jajników (OF1SS). Klinicznymi objawami i oznakami łagodnego zespołu hiperstymulacji jajników są bóle brzucha, nudności, biegunka oraz łagodne do umiarkowanego powiększenie jajników i torbiele jajników. W rzadkich przypadkach ciężki zespół hiperstymulacji jajników może zagrażać życiu. Stan ten charakteryzuje się dużymi torbielami jajników (bliskimi pęknięcia), wodobrzuszem, częstym wysiękiem opłucnowym i przybraniem na wadze. W rzadkich przypadkach, może wystąpić żylny lub tętniczy zakrzep z zatorami, (patrz punkt 4.8).

Poronienie

Częstość występowania poronień samoistnych jest wyższa u pacjentek leczonych FSH niż u całości

populacji, ale porównywalna z częstością występowania poronień u kobiet z innymi zaburzeniami płodności.

Ciąża pozamaciczna

Ponieważ u bezpłodnych kobiet poddawanych sztucznemu zapłodnieniu, a szczególnie IVF, często występują nieprawidłowości jajowodów, częstość występowania ciąży pozamacicznej wzrasta. Dlatego bardzo ważne jest wczesne ultrasonograficzne potwierdzenie, że ciąża jest umiejscowiona prawidłowo -wewnątrzmacicznie.

Nowotwory układu rozrodczego

Istnieją doniesienia o nowotworach jajników oraz układu rozrodczego, zarówno łagodnych jak i złośliwych, u kobiet, które stosowały wiele razy leczenie przeciw bezpłodności. Nie jest jeszcze dowiedzione, że leczenie z, zastosowaniem gonadotropin zwiększa ryzyko tych nowotworów u bezpłodnych kobiet.

Wrodzone wady rozwojowe

Występowanie wrodzonych wad rozwojowych może być nieznacznie częstsze po ART niż po naturalnym zapłodnieniu. Jest to prawdopodobnie spowodowane różnicami w cechach charakterystycznych dla obydwojga rodziców (np. wiek matki, cechy spermy) i ciążą mnogą.

Przypadki zakrzepów z zatorami

IJ kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepów z zatorami, jak wywiad rodzinny, znaczna otyłość (WMC > 30 kg/m2) lub skłonność do zakrzepicy, może występować zwiększone ryzyko żylnego lub tętniczego zakrzepu z zatorami podczas leczenia z zastosowaniem gonadotropin. U tych kobiet należy porównać korzyści i ryzyko podawania gonadotropin.

Choroby zakaźne

W związku z podawaniem produktów leczniczych przygotowywanych z moczu ludzkiego, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przekazywania czynników zakaźnych. Ryzyko takie dotyczy również nieznanych wirusów i patogenów.

Ryzyko takie jest ograniczone dzięki zastosowaniu procesu ekstrakcji (oczyszczania), który powoduje inaktywację (usuwanie) wirusów. Metody te zostały opracowane poprzez użycie modeli wirusów, a w szczególności HIV, Herpesvirus i Papillomcwirus.

Badania kliniczne nad folitropiną potwierdzają brak przekazywania wirusów w czasie podawania gonadotropin uzyskanych z moczu ludzkiego.


Przyjmowanie leku Fostimon w czasie ciąży

Ciąża

FOSTIMON nie jest: zalecany w okresie ciąży i laktacji.

Nie ma doniesień o ryzyku d/.ialań teratogennych podczas kontrolowanej stymulacji jajników gonadotropinami uzyskanymi z moczu. Do tej pory nie ma innych istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wskazują działania teratogennego.

Laktacja

W czasie laktacji wydzielanie prolaktyny może spowodować osłabienie odpowiedzi na stymulację jajników.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.