FluControl Symptom interakcje ulotka tabletki 0,3g+0,1g+0,05g 6 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

FluControl Symptom tabletki | 0,3g+0,1g+0,05g | 6 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum acetylsalicylicum, Ethenzamidum, C.
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania FluControl Symptom?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu FluControl Symptom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FluControl Symptom, 300 mg+100 mg+50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum),
100 mg o-Etoksybenzamidu (Ethenzamidum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu.
Stany gorączkowe, leczenie objawowe grypy i przeziębień.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek jednorazowo do 3 razy na dobę co 8 godzin.

Tabletki należy przyjmować po jedzeniu z dużą ilością płynu.

Produktu leczniczego nie należy stosować bez przerwy dłużej niż trzy dni.

4.3 Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

- w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

- w nadwrażliwości na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

- u pacjentów ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego, chorobą wrzodową żołądka i (lub)
dwunastnicy,

- ze względu na zawartość kwasu acetylosalicylowego nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu grypy i
ospy wietrznej oraz innych chorób przebiegających z gorączką (ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu
zespołu Reye'a),

- u pacjentów ze skazami krwotocznymi lub zaburzeniami krzepnięcia krwi,

- w astmie oskrzelowej z polipami nosa (wywołanej lub nasilonej przez kwas acetylosalicylowy),

- w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,

Przeciwwskazaniami do stosowania o-etoksybenzamidu są przede wszystkim:

- czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego, skazy
krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, uczulenia na salicylany, ciąża.

- ciężka niewydolność serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować ostrożnie w przypadku:

- chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny),

- krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego,

- przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować kwasu acetylosalicylowego co najmniej przez 5 dni),

- dny, skazy moczanowej,

- przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach
z przewodu pokarmowego,

- jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki
przeciwpłytkowe: tiklopidyna, indobufen),

- niewydolności nerek i wątroby,

- stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,

- nadciśnienia,

- niedokrwistości,

- niewydolności serca,

- niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości
hemolitycznej.

Spożywanie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na
przewód pokarmowy.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej
lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye'a, rzadko występującej, ciężkiej choroby
powoduj ącej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Osoby pij ące duże ilości kawy powinny ostrożnie stosować produkt ze względu na zawartość kofeiny.
W przypadku bólu głowy dłużej niż dwie doby należy skonsultować się z lekarzem. Produktu leczniczego
nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni ze względu na ryzyko uzależnienia.

Istniej ą dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować
zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po
zakończeniu terapii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Kwas acetylosalicylowy i o- Etoksybenzamid

Mogą nasilać hipoglikemizujące działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy
sulfonylomocznika oraz działanie leków przeciwzakrzepowych.
Mogą nasilać toksyczne działanie metotreksatu.
Osłabiaj ą działanie spironolaktonu.

Mogą osłabiać działanie stosowanych jednocześnie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np.
indometacyny) oraz leków powodujących wydalanie kwasu moczowego z organizmu.
Podawane z sulfonamidami skracaj ą okres ich działania.

Leki zwiotczające mięśnie wspomagają przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego.
Jednoczesne podawanie wodorowęglanu sodowego znacznie przyspiesza wydalanie salicylanów.
Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie niepożądane:

- kwasu walproinowego, wankomycyny, digoksyny,

- innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

- kortykosteroidów.

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas
acetylosalicylowy.

Kofeina

Podawanie produktu leczniczego z lekami sympatykomimetycznymi i hormonami tarczycy może nasilać
częstoskurcz.

Doustne leki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniaj ą, a barbiturany przyspieszaj ą katabolizm
kofeiny.

Sympatykomimetyki działające ośrodkowo zwiększaj ą ryzyko wystąpienia uzależnienia. Kofeina opóźnia
eliminację teofiliny.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z pochodnymi fluorochinolonu (np. ciprofloksacyna)
może spowodować kumulację kofeiny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy łatwo przenika przez łożysko. Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach,
gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.
Nie stosować produktu leczniczego w ciąży podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, gdyż mogą wystąpić
komplikacje u płodu lub w czasie porodu.

Produkt leczniczy przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować w okresie karmienia.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu FluControl Symptom na sprawność
psychofizyczną i nie ma dostępnych danych na ten temat. Natomiast dotychczasowe doświadczenia nie
wskazuj ą na niekorzystny wpływ produktu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego można zaobserwować działania niepożądane
wymienione poniżej.

Zaburzenia żołądka i jelit:

bóle brzucha, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego (od niewielkiego do
nasilonego), uczynnienie choroby wrzodowej, dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość.

Zaburzenia ucha i błędnika:
szum w uszach, przejściowa głuchota.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
białkomocz, nefropatia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
ostra niewydolność wątroby.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

zmniejszenie krzepliwości krwi, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów
z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
pokrzywka, rumień.

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje alergiczne, indukowanie astmy, pocenie się.

Zaburzenia serca:
niemiarowość rytmu serca.

Bardzo rzadkim, ale ciężkim powikłaniem u dzieci jest zespół Reye'a (zakażenie dróg oddechowych,
wymioty, objawy ze strony O.U.N., stłuszczenie wątroby). Przypisuje się go podawaniu kwasu
acetylosalicylowego w toku zakażeń wirusowych.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
4.9 Przedawkowanie
Objawy zatrucia:

Objawy nietolerancji, spowodowanej podrażnieniem błony śluzowej żołądka nasilaj ą się przy stężeniu 20
mg/dl (uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego, szum w uszach,
przejściowa głuchota, zawroty głowy, nudności i wymioty pochodzenia ośrodkowego). Przy stężeniu 30
mg/dl występuje nadmierna pobudliwość, przy 50 mg/dl zasadowica oddechowa, tężyczka,
hiperwentylacja. Jeśli stężenie zwiększy się do 60 mg/dl, zasadowica ustępuje miejsca kwasicy
metabolicznej. Dalsze zwiększanie stężenia kwasu acetylosalicylowego powoduje gorączkę, drgawki,
śpiączkę, zapaść, niewydolność nerek, zakłócenia mechanizmu prawidłowego krzepnięcia krwi. Jeśli
stosuje się duże dawki kwasu acetylosalicylowego, konieczne jest bardzo częste oznaczanie stężenia
kwasu salicylowego w krwi, aby nie przekroczyć poziomu 35-40 mg/dl.

W zatruciu wykonuje się płukanie żołądka, następnie podaje się 50-100 ml 70% roztworu sorbitolu. Jeżeli
podczas płukania żołądka stwierdzi się krwawienie, to należy podać 30 mg witaminy K domięśniowo lub
dożylnie. W zatruciu ciężkim stosuje się wymuszoną diurezę alkaliczną: 1) założyć cewnik pacjentowi,
jeśli jest nieprzytomny; 2) wyrównać odwodnienie i wstrząs; 3) podać 100 ml 10% mannitolu w 400 ml
0,9% roztworu NaCl; 4) diureza powinna wystąpić po 2 h; 5) jeśli diureza nie wystąpi, to powtórzyć
podanie mannitolu jak

w p. 3); 6) jeśli diureza wystąpi, to po 2 h podać litr 0,9% roztworu NaCl w ciągu 2 h, a następnie 500 ml
5% roztworu wodnego glukozy także w ciągu 2 h; 7) podać 60 mg furosemidu; 8) podawać co godz. 500
ml 1/6 molarnego roztworu mleczanu sodowego na przemian z 5% roztworem glukozy w 0,9% roztworze
NaCl i oznaczać stężenie K w surowicy. W razie potrzeby podać 1 g KCl na 500 ml dla uzyskania
stężenia 4 mg/l. Następnie oznacza się pH moczu po każdej zmianie butli. Jeżeli pH przekroczy 8, to
zamiast mleczanu podaje się 0,9% roztwór NaCl. Pacjenta obserwuje się bez przerwy i jeśli różnica
między ilością wydalonego moczu

a ilością podawanego płynu zacznie przekraczać 1 litr, to należy podać dożylnie furosemid. Na ogół w
wyniku takiego postępowania chory wydala w ciągu 24 h 12-18 litrów moczu. W bardzo ciężkich
przypadkach stosuje się hemodializę pozaustrojową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Kod ATC: N 02 BA 51

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy (ASA) jest inhibitorem enzymu cyklooksygenazy, aktywującego jeden ze
szlaków przemiany kwasu arachidonowego (COX), który może istnieć w dwu odmianach: jako zawsze

obecna w komórce COX-1 oraz pojawiająca się tylko po indukcji czynnikami zapalnymi COX-1 i COX-2
występują w różnych typach komórek. Zadaniem COX-1 jest utrzymanie homeostazy w układzie krążenia
oraz ochrona śluzówki żołądka.

Rola COX-2 polega na wywoływaniu lub podtrzymywaniu odczynu zapalnego. ASA jest selektywnym
inhibitorem COX-1 zwłaszcza w płytkach krwi, dzięki czemu już bardzo małe dawki od 30 mg skutecznie
hamują syntezę tromboksanu A2 (TXA2) - bardzo silnego biologicznie czynnika agregacyjnego i
kurczącego naczynia krwionośne. W znacznie mniejszym stopniu ASA hamuje COX-1 w śródbłonku
naczyń, gdzie jego działanie byłoby niekorzystne ze względu na hamowanie syntez prostacykliny (PGI2)
- najsilniejszego biologicznie czynnika antyagregacyjnego.

Działanie leku na płytki krwi jest nieodwracalne co oznacza, że tracą one swoją aktywność przez cały
okres przebywania w układzie krążenia (8-10 dni), natomiast na śródbłonek naczyń jest krótkotrwałe i
odwracalne.

o- Etoksybenzamid

Lek o działaniu przeciwbólowym i słabym przeciwgorączkowym; w dużych dawkach działa

przeciwzapalnie i zwiotczająco na mięśnie.

Kofeina

Alkaloid o działaniu pobudzającym O.U.N. Hamuje fosfodiesterazę. Nasila działanie przeciwbólowe
salicylanów. Może pobudzać ośrodek oddechowy, zwiększając częstość i głębokość oddechów. Działa
stymulująco na ośrodek naczynioruchowy. Dodatnie działanie inotropowe na miesień sercowy jest
kompensowane działaniem rozszerzającym naczynia na obwodzie, tak że ciśnienie tętnicze może nie
ulegać istotnym zmianom. Działa diuretycznie. Przenika przez barierę krew- mózg.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Kwas acetylosalicylowy w środowisku kwaśnym występuje w postaci niezjonizowanej, która łatwo
wchłania się z żołądka i częściowo z górnego odcinka jelita cienkiego.
Okres półtrwania leku t 05 = 1-2 h.

Lek wiąże się w 50 - 80% z białkami krwi. Jest metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu
salicylurowego i sprzęgany z kwasem glukuronowym.
Przenika przez barierę łożyskową i do mleka.

Lek wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów, a około 10% w postaci niezmienionej.
o-Etoksybenzamid

Podany doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie, maksymalne stężenie we krwi występuje po
30-60 min. Okres półtrwania wynosi 1-2 h. W wątrobie jest metabolizowany, głównym metabolitem jest
amid kwasu salicylowego. Mniej więcej 25% jest wydalane z moczem w postaci związku sprzężonego z
salicylamidem.

Kofeina

Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga przed
upływem 1 h. Jest metabolizowana w wątrobie.
Okres połowicznej eliminacji wynosi 3-5 h.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Kwas acetylosalicylowy

Dawka śmiertelna kwasu acetylosalicylowego u ludzi jest określana na około 25-35 g. W badaniach na

zwierzętach wykazano teratogenne działanie salicylanów.

o-Etoksybenzamid

W badaniach przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że o-etoksybenzamid może działać jako
promotor karcinogenezy. Wyniki badań przeprowadzonych na myszach wskazują, że długotrwałe
stosowanie wysokich dawek o-etoksybenzamidu może zwiększać częstość pojawiania się guzów wątroby.
Stwierdzono, że działanie karcinogenne zależy od zastosowanej dawki o-etoksybenzamidu.
Dawka LD50 oznaczona na myszach wynosi 1345 mg/kg, a na szczurach 2630 mg/kg.

U zwierząt doświadczalnych (myszy płci męskiej, szczepu B6C3F1), u których spontanicznie występują
guzy wątroby, obserwowano po stosowaniu przez 96 tygodni o-etoksybenzamidu dodawanego do
pokarmu

w stężeniach 0.4% i 1.2 %, zwiększoną częstość występowania guzów wątroby w porównaniu z grupą
kontrolną. U ludzi nie obserwowano działania karcinogennego.

Kofeina

Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 10 g, nie mniej jednak odnotowano zatrucia śmiertelne po
dawkach 500 mg doustnie, 3,2 g po podaniu dożylnym. Badania działania rakotwórczego nie wykazały
szkodliwego działania kofeiny. W badaniach na zwierzętach stwierdzono działanie teratogenne kofeiny.
Podawana ciężarnym zwierzętom laboratoryjnym w dawkach odpowiadających 12-24 filiżanek kawy lub
w jednorazowych dawkach 50-100 mg/kg mc. wywoływała deformacje szkieletu lub opóźnienie jego
rozwoju.

Doustna LD50 dla szczura wynosi 192 mg/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana

Kwas stearynowy

Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Al/PVC zawierający 6 lub 10 tabletek umieszczony w pudełku tekturowym wraz z ulotką dla
pacjenta.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
ul. Szkolna 31
95-054 Ksawerów

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9428

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.07.2002 r., 09.03.2007 r., 24.09.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.