Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Fenardin kapsułki twarde | 0,267 g | 30 kaps. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 27 , 19

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Fenofibratum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Fenardin cena

27,19

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Fenardin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Fenardin

Kiedy stosujemy lek Fenardin?

Fenardin 267 mg jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefamakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach: - Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.Jaki jest skład leku Fenardin?

Każda kapsułka zawiera 267 mg fenofibratu (Fenofibratum) Substancje pomocnicze – patrz pkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fenardin?

− Nadwrażliwość na fenofibrat lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

− Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min). − Ciąża i karmienie piersią (patrz pkt. 4.6) − Dzieci poniżej 12 roku życia.

− Marskość żółciowa wątroby.

− Choroba pęcherzyka żółciowego.

− Znane reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne występujące w trakcie leczenia fibratami lub ketoprofenem.


Fenardin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wystąpienie niektórych objawów działań niepożądanych może być powodem do zaprzestania leczenia produktem Fenardin.

Częstość występowania objawów niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

bardzo często

(≥1/10);

często

(od ≥1/100 do < 1/10);

niezbyt często

(od ≥1/1000 do < 1/100);

rzadko

(od ≥1/10 000 do < 1/1000);

bardzo rzadko

(< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych

danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Częste (> 1/100, < 1/10): zaburzenia trawienne, zaburzenia żołądkowo - jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia).

Niezbyt często (≥1/1000, < 1/100) zapalenie trzustki*.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste (> 1/100, < 1/10): wysypka, świąd, pokrzywka lub reakcje nadwrażliwości na światło czasami w połączeniu z rumieniem, powstawaniem pęcherzyków lub zmian guzkowych. Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): łysienie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo częste (> 1/10): umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy; Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zapalenie wątroby, kamica żółciowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): rozległe bóle mięśniowe, zapalenie mięśni, skurcze mięśni i osłabienie. Bardzo rzadkie (< 1/10000): rozpad mięśni prążkowanych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): impotencja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste (> 1/100, < 1/10): zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi, z czym wiąże się zwiększone ryzyko miażdżycy; zwiększenie stężenia homocysteiny może być znacznie zredukowane za pomocą suplementacji kwasu foliowego.

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zmniejszenie stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste (> 1/100, < 1/10): bóle głowy.

Zaburzenia ogólne:

Częste (> 1/100, < 1/10): zmęczenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częste (> 1/100, < 1/10): zawroty głowy.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki (< 1/10000) śródmiąższowych chorób płuc.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste (≥1/1000, < 1/100):incydenty zakrzepowo-zatorowe (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich)*.

*W badaniu FIELD (kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym) przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2 obserwowano znamienny statystycznie wzrost częstości zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% vs 0,5%; p = 0,031). W tym samym badaniu zgłoszono znamienny statystycznie wzrost częstości przypadków zatorowości płucnej (0,7% w grupie placebo vs 1.1% w grupie fenofibratu; p = 0,022) oraz nieistotny statystycznie wzrost częstości zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów] vs fenofibrat 1,4% [67/4895 pacjentów]; p = 0,074).


Fenardin – dawkowanie leku

Dorośli

W przypadku ciężkiej hipertrójglicerydemii lub hiperlipidemii mieszanej, stosowaną dawką początkową jest jedna kapsułka raz na dobę.

Produkt Fenardin zawsze powinien być stosowany z jedzeniem, ponieważ lek po przyjęciu na pusty żołądek wchłania się gorzej.

Dieta ustalona przed rozpoczęciem leczenia powinna być kontynuowana.

Dzieci

Taka dawka nie jest zalecana dla dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek, zalecana jest dawka zwykle stosowana u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. W tej grupie pacjentów zalecane jest przyjmowanie dawek zawierających mniejsze ilości substancji czynnej (kapsułka zawierająca 67 mg mikronizowanego fenofibratu lub kapsułka zawierająca 100 mg niemikronizowanego fenofibratu).

Klirens kreatyniny (ml/min) Dawki 20 ml/min < klirens kreatyniny< 60 ml/min 2 kapsułki á 67 mg mikronizowanego fenofibratu

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych klinicznych dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dawka 267 mg produktu Fenardin, 267 mg, kapsułki twarde jest biorównoważna dawce 267 mg fenofibratu mikronizowanego.


Fenardin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaburzenia czynności nerek

W zaburzeniach czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki fenofibratu w zależności od klirensu kreatyniny (patrz pkt 4.2). Zmniejszenie dawki należy rozważyć u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek.

Aminotransferazy

U niektórych pacjentów może wystąpić umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, lecz rzadko wymaga ono zmiany leczenia. Zaleca się jednak monitorowanie aktywności aminotransferaz w surowicy, co trzy miesiące przez pierwsze dwanaście miesięcy leczenia. Leczenie należy przerwać w przypadku, gdy poziom ALAT lub ASPAT przekroczy ponad 3-krotnie górną granicę normy lub jest większy niż 100 jednostek międzynarodowych.

Zapalenie trzustki

U pacjentów przyjmujących fenofibrat opisywano zapalenie trzustki. Może ono świadczyć o braku skuteczności u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią jak również może być bezpośrednim działaniem leku bądź też zjawiskiem wtórnym związanym z tworzeniem się kamieni lub osadu w drogach żółciowych z następczą niedrożnością przewodu żółciowego wspólnego.

Miopatia

Pacjenci z czynnikami predysponującymi do rozpadu mięśni prążkowanych takimi, jak zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i nadużywanie alkoholu, mogą być narażeni na wystąpienie rozpadu mięśni prążkowanych.

Istnieją doniesienia na temat toksycznego działania na mięśnie, w tym bardzo rzadkich przypadków rozpadu mięśni prążkowanych, podczas stosowania fibratów i innych środków obniżających stężenie lipidów. Częstość występowania tego zaburzenia jest większa u pacjentów z hipoalbuminemią oraz niewydolnością nerek w wywiadzie. Toksyczne działanie na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów z rozsianymi bólami mięśni, zapaleniem mięśni, skurczami mięśni oraz osłabieniem lub znacznym podwyższeniem CPK (poziom 5-krotnie przekraczający górną granicę normy). W takich przypadkach leczenie z zastosowaniem fenofibratu należy przerwać.

Ryzyko toksycznego działania na mięśnie może być podwyższone, jeżeli lek jest podawany równocześnie z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza w przypadkach istniejącej wcześniej choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone z zastosowaniem fenofibratu i statyny należy stosować tylko u pacjentów z ciężką złożoną dyslipidemią oraz istotnym ryzykiem chorób układu krążenia, bez chorób mięśni w wywiadzie. Podczas takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność, a pacjentów uważnie monitorować pod kątem wystąpienia toksycznego działania na mięśnie.

W przypadku pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogen należy upewnić się, czy hiperlipidemia ma charakter pierwotny, czy wtórny (możliwość zwiększenia stężenia lipidów na skutek doustnego przyjmowania estrogenu).


Przyjmowanie leku Fenardin w czasie ciąży

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne obserwowano w dawkach odpowiadających zakresowi toksyczności dla matki (patrz pkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Fenofibrat nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i (lub) jego metabolitów do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego produkt Fenardin nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Fenardin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,41 zł.

Grofibrat M interakcje ulotka kapsułki twarde 0,267 g 30 kaps.

Grofibrat M

kapsułki twarde | 0,267 g | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,78 zł


Biofibrat interakcje ulotka kapsułki twarde 0,267 g 30 kaps.

Biofibrat

kapsułki twarde | 0,267 g | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,09 zł


Lipanthyl 267 M interakcje ulotka kapsułki 0,267 g 30 kaps.

Lipanthyl 267 M

kapsułki | 0,267 g | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

31,38 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.