Equoral interakcje ulotka kapsułki elastyczne 0,1 g 50 kaps. | 5 blist.po 10 kaps.

Trudno dostępny w aptekach

 

Equoral kapsułki elastyczne | 0,1 g | 50 kaps. | 5 blist.po 10 kaps.

od 0 , 00  do 268 , 53

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Ciclosporinum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Equoral cena

268,53

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Equoral?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Equoral

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EQUORAL 25 mg kapsułki elastyczne (żelatynowe)
EQUORAL 50 mg kapsułki elastyczne (żelatynowe)
EQUORAL 100 mg kapsułki elastyczne (żelatynowe)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg cyklosporyny (Ciclosporinum).
Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki elastyczne (żelatynowe).

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Przeszczepianie

Przeszczepianie narządów miąższowych

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, wątroby, serca, serca i
płuc, płuc lub trzustki.

Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.
Przeszczepianie szpiku

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku.
Zapobieganie lub leczenie choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi" (ang. GVHD).

Wskazania pozatransplantacyjne

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka

Czynne, zagrażające utratą wzroku zapalenie błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka
pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne jest nieskuteczne lub powoduje ciężkie
działania niepożądane.

Zapalenie błony naczyniowej oka w chorobie Behcet'a z nawracającymi zaostrzeniami i zajęciem
siatkówki.

Zespół nerczycowy

Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy u dorosłych i dzieci, wywołany przez choroby
kłębuszków nerkowych, takie jak: nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe
stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych.

Produkt leczniczy EQUORAL może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też
być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z
leczenia.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Łuszczyca

Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne
lub niewskazane.

Atopowe zapalenie skóry

Produkt leczniczy EQUORAL jest wskazany u pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u
których konieczne jest leczenie ogólne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Uwagi ogólne i zalecenia praktyczne

Podany zakres dawek ma służyć tylko jako ogólna wytyczna. Wymaga się rutynowego monitorowania
stężenia cyklosporyny we krwi, np. stosując do oznaczania cyklosporyny metodę
radioimmunologiczną z użyciem przeciwciał monoklonalnych. Otrzymane wyniki służą do określenia
rzeczywistej dawki, koniecznej do osiągnięcia wymaganych stężeń docelowych u poszczególnych
pacjentów.

Podawanie doustne

Dobowe dawki produktu leczniczego EQUORAL należy zawsze podawać w dwóch dawkach
podzielonych.

Kapsułki należy połykać w całości.

Ze względu na znaczące różnice we wchłanianiu i wydalaniu cyklosporyny oraz możliwość interakcji
farmakokinetycznych (patrz punkt 4.5 - Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji), dawkę
należy stopniowo dostosować zgodnie z odpowiedzią na leczenie i tolerancją leku indywidualnie u
każdego pacjenta.

U pacjentów po transplantacji, w celu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych i ryzyka
odrzucenia przeszczepu z powodu zbyt niskich stężeń, konieczne jest rutynowe monitorowanie
stężenia cyklosporyny we krwi. Do monitorowania stężenia cyklosporyny w pełnej krwi najlepiej
stosować swoiste przeciwciało monoklonalne (określające stężenie leku w postaci niezmienionej).
Można też zastosować metodę HPLC, za pomocą, której można oznaczyć również lek w postaci
niezmienionej. Jeżeli do pomiarów używa się osocza lub surowicy, to należy postępować według
standardowych procedur (czas i temperatura). Aby zapewnić dawkowanie powodujące odpowiednią
immunosupresję u biorców przeszczepów wątroby, w początkowym okresie monitorowania należy
stosować swoiste przeciwciało monoklonalne, albo wykonywać równoległe pomiary, stosując swoiste
i nieswoiste przeciwciało monoklonalne. Należy pamiętać, że stężenie cyklosporyny we krwi, osoczu
lub surowicy jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na stan kliniczny pacjenta. Dlatego
wyniki powinny służyć tylko jako wskazówka do ustalania dawkowania w zależności od innych
parametrów klinicznych i laboratoryjnych.

U pacjentów, u których cyklosporynę stosuje się ze wskazań pozatransplantacyjnych, monitorowanie
stężenia cyklosporyny ma ograniczone znaczenie. Monitorowanie może być przydatne jedynie w
przypadku nagłego nawrotu objawów, gdy należy określić możliwość wystąpienia bardzo małych
stężeń spowodowanych przez: niezastosowanie się do wskazówek dawkowania, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe lub interakcje farmakokinetyczne.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u dzieci jest ograniczone, jednakże dzieci w wieku
powyżej 1 roku otrzymywały cyklosporynę w zwykle stosowanych u dorosłych dawkach (na kg mc.)
bez szczególnych problemów. W kilku badaniach dzieci wymagały zastosowania większych dawek
cyklosporyny na kg masy ciała niż dorośli, i dawki te były tolerowane.

Ze względu na postać farmaceutyczną kapsułek nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia. U
dzieci w wieku od 1 do 3 lat zaleca się stosowanie produktu leczniczego EQUORAL w postaci płynu
doustnego.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone,
jednakże nie zgłaszano żadnych szczególnych problemów, gdy stosowano cyklosporynę w zalecanych
dawkach.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów przyjmujących
cyklosporynę, 17,5% stanowili chorzy w wieku, co najmniej 65 lat. U tych pacjentów obserwowano
większą skłonność do występowania nadciśnienia skurczowego w czasie trwania terapii, oraz do
wzrostu stężenia kreatyniny w surowicy do wartości ≥ 50% powyżej wartości wyjściowych po 3-4
miesiącach leczenia.

W badaniach klinicznych z cyklosporyną, podawaną pacjentom po przeszczepieniu oraz chorym z
łuszczycą, udział pacjentów w wieku, co najmniej 65 lat był zbyt mały, by stwierdzić, czy ich
odpowiedź na leczenie różni się od odpowiedzi pacjentów młodszych. W innych opisywanych
doświadczeniach klinicznych nie stwierdzono różnic pomiędzy pacjentami młodszymi, a chorymi w
podeszłym wieku. Należy zawsze zachować ostrożność dobierając dawkę leku dla osób starszych,
zazwyczaj zaczynając od dawek z dolnego zakresu terapeutycznego, ze względu na częstsze
występowanie zaburzeń czynności wątroby, nerek i serca, a także ze względu na występowanie chorób
współistniejących i konieczność przyjmowania innych leków.

Przeszczepianie

Przeszczepianie narządów miąższowych

Leczenie produktem EQUORAL można rozpocząć w 4 godziny do 12 godzin przed transplantacją,
dawką od 10 do 15 mg/kg mc. podaną w dwóch dawkach podzielonych. Dawka ta powinna być
stosowana przez 1 do 2 tygodni po operacji jako dawka dobowa. Następnie powinna być stopniowo
obniżana, odpowiednio do stężenia cyklosporyny we krwi, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej
około 2 do 6 mg/kg mc. na dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. U pacjentów po
przeszczepieniu nerki stosowanie dawek z dolnego zakresu poniżej 3 do 4 mg/kg mc., gdy stężenia
cyklosporyny we krwi były poniżej 50 do 100 ng/ml, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem
odrzucenia przeszczepu.

Jeżeli produkt leczniczy EQUORAL jest podawany razem z innymi lekami immunosupresyjnymi (np.
z kortykosteroidami lub jako składnik leczenia trzema lub czterema lekami), to mogą być stosowane
mniejsze dawki (np. 3 do 6 mg/kg mc. na dobę w początkowym okresie leczenia, podawane w dwóch
dawkach podzielonych).

Jeśli podawana jest cyklosporyna w postaci koncentratu do infuzji, zalecana dawka produktu
wynosi około 1/3 odpowiedniej dawki doustnej.
Następnie zaleca się doustne leczenie
podtrzymujące.

Przeszczepianie szpiku

Pierwszą dawkę należy podać w dniu poprzedzającym transplantację. W większości przypadków
zaleca się infuzję dożylną, a zalecana dawka wynosi 3 do 5 mg/kg mc./dobę. Tę dawkę leku podaje się
w infuzjach dożylnych w czasie do dwóch tygodni po transplantacji.

Następnie zaleca się doustne leczenie podtrzymujące produktem EQUORAL w dawce około 10 do
12,5 mg/kg mc./dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Dawkę należy dostosować zgodnie
ze stężeniem cyklosporyny we krwi. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować przez co najmniej 3
miesiące (najlepiej przez 6 miesięcy). Następnie należy stopniowo zmniejszać dawkę aż do
odstawienia leku w rok po transplantacji. Jeżeli w trakcie zmniejszania dawki obserwowana jest
choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi", należy zwiększyć dawkę do takiej, w przypadku, której
obserwowano skuteczność w leczeniu podtrzymującym.

Większe dawki produktu leczniczego EQUORAL lub dożylne podawanie cyklosporyny może być
kontynuowane w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które mogą zmniejszyć wchłanianie leku
po podaniu doustnym.

U niektórych pacjentów, po przerwaniu podawania cyklosporyny może wystąpić choroba „przeszczep
przeciw gospodarzowi" (GVHD). Zwykle ustępuje ona po ponownym podaniu cyklosporyny. W
leczeniu łagodnej, przewlekłej GVHD należy stosować małe dawki produktu leczniczego EQUORAL.

Choroby o podłożu autoimmunologicznym.

Zasady ogólne dawkowania w chorobach o podłożu autoimmunologicznym.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać (co najmniej 2 pomiary) stężenie kreatyniny w surowicy
krwi, a czynność nerek powinna być monitorowana regularnie podczas trwania leczenia w celu
dostosowania dawki leku (patrz punkt 4.4 - Dodatkowe ostrzeżenia w przypadku wskazań nie
dotyczących transplantacji).

Wyłączną drogą podawania cyklosporyny jest stosowanie doustne (nie wolno stosować postaci do
wlewów dożylnych), a dawka dobowa powinna być podana w dwóch dawkach podzielonych.

Z wyłączeniem pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej oka, i dzieci z zespołem nerczycowym, nie
należy nigdy stosować dawki większej niż 5 mg/kg mc.

Leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką leku, którą należy
dostosować indywidualnie.

U pacjentów, u których nie uda się osiągnąć odpowiedzi na leczenie lub, u których skuteczna dawka
nie ma określonego bezpieczeństwa stosowania, leczenie produktem EQUORAL należy przerwać.

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka

Do wywołania remisji zalecana jest początkowa dawka 5 mg/kg mc. na dobę, podawana doustnie w
dwóch dawkach podzielonych, aż do uzyskania remisji czynnego zapalenia błony naczyniowej oka i
poprawy ostrości widzenia. W opornych przypadkach dawkę można zwiększyć przez pewien czas do
7 mg/kg mc. na dobę.

Aby osiągnąć początkową remisję lub zapobiec zaostrzeniom stanów zapalnych gałki ocznej, można
dodatkowo podawać kortykosteroidy, np. prednizon w dawce 0,2 do 0,6 mg/kg mc. na dobę lub
równoważną dawkę odpowiednika, jeśli leczenie samym produktem EQUORAL nie jest
wystarczające. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie obserwuje się poprawy, leczenie produktem EQUORAL
należy przerwać.

W leczeniu podtrzymującym dawkę należy powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej.
W okresie remisji nie powinna być ona większa niż 5 mg/kg mc. na dobę.

Zespół nerczycowy

Aby wywołać remisję, zaleca się dawkę dobową 5 mg/kg mc. u dorosłych i 6 mg/kg mc. u dzieci,
podawaną doustnie w dwóch dawkach podzielonych, jeżeli mimo białkomoczu parametry czynności
nerek są prawidłowe. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny u dorosłych
200 ^moli/l, u dzieci 140 ^moli/l) dawka początkowa nie powinna być większa niż 2,5 mg/kg mc. na
dobę.

Jeżeli działanie produktu leczniczego EQUORAL podawanego jako jedyny lek nie jest zadowalające,
zaleca się dołączenie małych dawek doustnych kortykosteroidów, szczególnie u pacjentów opornych
na steroidy.

Jeżeli po 3 miesiącach leczenia nie obserwuje się poprawy, należy przerwać podawanie produktu
leczniczego EQUORAL.

Dawki należy dostosowywać indywidualnie, zależnie od ich skuteczności (wpływ na białkomocz) i
bezpieczeństwa stosowania (ocenianego w pierwszym rzędzie na podstawie stężenia kreatyniny w
surowicy). Jednakże nie powinny one być większe niż 5 mg/kg mc. na dobę u dorosłych, a 6 mg/kg

mc. na dobę u dzieci.

W leczeniu podtrzymującym dawkę należy powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej.
Reumatoidalne zapalenie stawów

Przez pierwsze sześć tygodni leczenia zaleca się dawkę 3 mg/kg mc. na dobę, doustnie w dwóch
dawkach podzielonych. Jeżeli efekt jest niewystarczający, dawkę można stopniowo zwiększać do
granic indywidualnej tolerancji, ale nie powyżej 5 mg/kg mc. na dobę. W celu osiągnięcia pełnej
skuteczności może być potrzebne stosowanie produktu leczniczego EQUORAL przez okres do 12
tygodni.

W leczeniu podtrzymującym dawkę należy dobrać indywidualnie, i stosować najmniejszą dawkę
skuteczną.

Produkt leczniczy EQUORAL można podawać jednocześnie z małymi dawkami kortykosteroidów i
(lub) niesteroidowych leków przeciwzapalnych. EQUORAL można również podawać w połączeniu z
małą dawką tygodniową metotreksatu u pacjentów, u których nie udaje się osiągnąć zadowalającej
poprawy po stosowaniu samego metotreksatu. Dawka początkowa produktu EQUORAL wynosi
wtedy 2,5 mg/kg mc./dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych. Należy wziąć pod uwagę
możliwość zwiększania dawki w zależności od tolerancji leku.

Łuszczyca

Z powodu różnorodnego przebiegu tej choroby, dawka musi być dobrana indywidualnie. W celu
wywołania remisji zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg/kg mc. na dobę, doustnie w dwóch
dawkach podzielonych. Jeżeli po miesiącu nie ma poprawy, dawkę można stopniowo zwiększać,
stosując dawki nie większe niż 5 mg/kg mc. na dobę. Leczenie należy przerwać, jeżeli stosując dawkę
5 mg/kg mc. na dobę nie można osiągnąć w ciągu 6 tygodni wystarczającej skuteczności, lub jeżeli
dawka skuteczna nie może być uważana za dawkę bezpieczną.

Początkowa dawka 5 mg/kg mc./dobę jest uzasadniona u pacjentów, których stan wymaga szybkiej
poprawy. Po osiągnięciu zadowalającej poprawy, można przerwać podawanie produktu leczniczego
EQUORAL, a w przypadku nawrotu choroby ponownie zastosować produkt w skutecznej poprzednio
dawce. U niektórych pacjentów może być konieczne kontynuowanie leczenia podtrzymującego.

W leczeniu podtrzymującym dawkę należy dobrać indywidualnie, aby ustalić najmniejszą, skuteczną.
Nie powinna ona być większa niż 5 mg/kg mc. na dobę.

Atopowe zapalenie skóry

Z powodu różnorodnego przebiegu tej choroby, dawka musi być dobrana indywidualnie. Zalecany
zakres dawek wynosi od 2,5 do 5 mg/kg mc. na dobę, podawane doustnie w dwóch dawkach
podzielonych. Jeżeli dawka początkowa 2,5 mg/kg mc. na dobę nie pozwala osiągnąć zadowalającej
poprawy w ciągu 2 tygodni leczenia, można j ą szybko zwiększyć do maksymalnie 5 mg/kg/dobę. W
bardzo ciężkich przypadkach, uzyskanie szybkiego i odpowiedniego opanowania choroby jest bardziej
prawdopodobne po podaniu dawki początkowej 5 mg/kg mc. na dobę.

Po osiągnięciu zadowalającej poprawy, dawkę należy stopniowo zmniejszać, i jeżeli to możliwe,
przerwać podawanie produktu leczniczego EQUORAL. W przypadku nawrotu choroby można
wprowadzić ponowne leczenie produktem EQUORAL.

Doświadczenie w długotrwałym leczeniu choroby atopowej skóry jest ograniczone, zaleca się aby w
pojedynczym cyklu leczenia nie stosować produktu EQUORAL dłużej niż 8 tygodni.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklosporynę lub którykolwiek składnik produktu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy EQUORAL może być przepisywany tylko przez lekarzy mających doświadczenie w
leczeniu immunosupresyjnym, którzy mogą zapewnić właściwą obserwację podczas leczenia,
włącznie z regularnym pełnym badaniem lekarskim, pomiarem ciśnienia tętniczego krwi i kontrolą
parametrów laboratoryjnych, na podstawie których określa się bezpieczeństwo stosowania leku.

Pacjenci po transplantacji powinni być w okresie leczenia cyklosporyną prowadzeni przez ośrodki
mające możliwość wykonania odpowiednich badań laboratoryjnych, oraz zapewnienia odpowiedniej
interwencji medycznej. Lekarz odpowiedzialny za leczenie podtrzymujące powinien otrzymać pełną
informację potrzebną do obserwacji pooperacyjnej.

Tak jak inne leki immunosupresyjne, cyklosporyna zwiększa ryzyko rozwoju chłoniaków i innych
nowotworów złośliwych, szczególnie nowotworów skóry. Wydaje się, że zwiększenie ryzyka jest
związane ze stopniem i czasem trwania immunosupresji, a nie z zastosowaniem konkretnego leku.
Dlatego zaleca się ostrożność w czasie stosowania wielolekowych schematów leczenia
immunosupresyjnego. Mogą one prowadzić do rozwoju chorób limfoproliferacyjnych i nowotworów
narządów miąższowych. W niektórych przypadkach zakończyły się one śmiercią.

Tak jak inne leki immunosupresyjne, cyklosporyna zwiększa ryzyko rozwoju różnych zakażeń
bakteryjnych, grzybiczych, pasożytniczych i wirusowych. Często są one wywoływane przez
drobnoustroje oportunistyczne. Ponieważ zakażenia te mogą prowadzić do zgonu pacjenta, należy
zastosować skuteczne metody zapobiegawcze i lecznicze. Dotyczy to szczególnie pacjentów, u
których stosuje się długotrwale wielolekową immunosupresję.

Częstym i potencjalnie ciężkim powikłaniem w pierwszych kilku tygodniach leczenia produktem
EQUORAL może być podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. Wymienione zmiany
czynnościowe są zależne od dawki i przemijające. Ustępują zwykle po zmniejszeniu dawki. W czasie
długotrwałego leczenia, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zmiany strukturalne w nerkach (np.
zwłóknienie śródmiąższowe), które u biorców przeszczepów nerkowych należy odróżniać od zmian
wywoływanych przez przewlekłą reakcję odrzucania. EQUORAL może także powodować zależne od
dawki i przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, a niekiedy też zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych. Należy dokładnie monitorować parametry określające czynność
nerek i wątroby. Nieprawidłowe ich wartości mogą spowodować konieczność zmniejszenia dawki.

U pacjentów po przeszczepieniu należy wdrożyć rutynowe monitorowanie stężenia cyklosporyny
(patrz punkt 4.2 Uwagi ogólne i praktyczne zalecenia)

W czasie leczenia produktem EQUORAL należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. W
przypadku rozwoju nadciśnienia tętniczego należy zastosować odpowiednie leczenie obniżające
ciśnienie. Najlepiej stosować te produkty lecznicze, w przypadku których nie obserwowano interakcji
z cyklosporyną.

Przed leczeniem, oraz po zakończeniu pierwszego miesiąca leczenia wskazane jest oznaczenie
stężenia lipidów, ponieważ donoszono, że cyklosporyna może w rzadkich przypadkach powodować
przemijające, nieznaczne zwiększenie ich stężenia we krwi. W razie stwierdzenia zwiększenia stężenia
lipidów, należy rozważyć ograniczenie spożycia tłuszczów i, jeżeli to wskazane, zmniejszenie dawki
cyklosporyny.

Cyklosporyna zwiększa ryzyko wystąpienie hiperkaliemii, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek. Należy również zachować ostrożność, podając cyklosporynę z lekami
oszczędzającymi potas (np. niektórymi lekami moczopędnymi, lekami z grupy inhibitorów
konwertazy angiotensyny, lekami z grupy antagonistów angiotensyny II) i lekami zawierającymi
potas, oraz u pacjentów stosujących dietę o dużej zawartości potasu. W takich przypadkach zaleca się
badanie stężenia potasu w osoczu.

Cyklosporyna zwiększa klirens magnezu. Może to prowadzić do hipomagnezemii, szczególnie w
okresie okołotransplantacyjnym. Dlatego w tym okresie zaleca się badanie stężenia magnezu w

surowicy, szczególnie w przypadku wystąpienia objawów neurologicznych. Jeśli będzie to konieczne
należy podać magnez.

Ostrożnie należy leczyć pacjentów z wysokim stężeniem kwasu moczowego we krwi.

Podczas leczenia cyklosporyną skuteczność szczepień może być obniżona; nie należy podawać
chorym żywych szczepionek atenuowanych.

Jak w przypadku stosowania innych leków immunosupresyjnych, ze względu na potencjalne ryzyko
wystąpienia złośliwych zmian skórnych, należy ograniczyć narażenie na światło słoneczne i promienie
ultrafioletowe, przez noszenie odpowiedniej odzieży i stosowanie filtrów słonecznych o wysokim
wskaźniku czynnika ochronnego przed słońcem.

Przed rozpoczęciem terapii produktem EQUORAL należy doprowadzić do wygojenia się aktywnych
zmian opryszczkowych. Jeśli jednak pojawią się one w trakcie leczenia, nie stanowi to wskazania do
przerwania terapii, chyba, że infekcja jest poważna.

Zakażenia skóry, wywołane przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) nie są
bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia cyklosporyną, jednakże powinny być leczone za
pomocą odpowiedniego preparatu przeciwbakteryjnego. Należy unikać stosowania doustnej
erytromycyny, która zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe środki ostrożności we wskazaniach pozatransplantacyjnych

(patrz również punkt 4.2 - Dawkowanie i sposób podawania)

Nie należy podawać produktu leczniczego EQUORAL pacjentom z zaburzeniem czynności nerek
(wyjątkiem są pacjenci z zespołem nerczycowym z dopuszczalnym stopniem uszkodzenia nerek),
niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, trudnymi do opanowania zakażeniami, oraz wszelkimi
nowotworami złośliwymi.

Monitorowanie czynności nerek

Produkt leczniczy EQUORAL może zaburzać czynność nerek, dlatego przed leczeniem należy
najpierw ustalić wyjściowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi w oparciu o co najmniej dwa
pomiary. Następnie przez 3 pierwsze miesiące terapii należy co 2 tygodnie oznaczać stężenie
kreatyniny w surowicy (uwaga: u pacjentów z zespołem nerczycowym z dopuszczalnym stopniem
niewydolności nerek wymagane jest bardzo staranne, cotygodniowe monitorowanie stężenia
kreatyniny).

Potem, jeżeli stężenie kreatyniny utrzymuje się w dopuszczalnych granicach (patrz następny akapit) i
pozostaje stabilne, można wydłużyć odstępy pomiędzy oznaczeniami. Jednakże u pacjentów z
reumatoidalnym zapaleniem stawów odstępy te nie powinny być dłuższe od 4 tygodni; jeżeli dawka
cyklosporyny jest zwiększana lub dodawany jest niesteroidowy lek przeciwzapalny, albo zwiększane
jest jego dawkowanie, potrzebne są częstsze pomiary. Podczas leczenia łuszczycy, jeśli dawka
cyklosporyny nie przekracza 2,5 mg/kg mc./dobę, odstępy pomiędzy oznaczeniami stężenia
kreatyniny można wydłużyć do maksymalnie 8 tygodni. U pacjentów otrzymujących wyższe dawki
odstępy nie powinny być dłuższe od 4 tygodni.

Ustalanie dawki na podstawie stężenia kreatyniny

Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy wzrasta o ponad 30% w stosunku do wartości wyjściowych i
utrzymuje się na tym poziomie podczas więcej niż jednego oznaczenia, dawka cyklosporyny musi
zostać zredukowana o 25% do 50%. Jeśli zwiększenie stężenia kreatyniny przekracza 50%, dawka
cyklosporyny musi ulec zmniejszeniu o co najmniej 50%. Zalecenia te obowiązują nawet wtedy, jeżeli
wyniki oznaczeń u danego pacjenta wciąż jeszcze mieszczą się w granicach normy laboratoryjnej. U
pacjentów, u których zmniejszenie dawki cyklosporyny nie spowoduje zmniejszenia stężenia
kreatyniny, leczenie produktem EQUORAL należy przerwać.

Biopsja nerki u pacjentów z zespołem nerczycowym

U niektórych pacjentów zaburzenie czynności nerek spowodowane cyklosporyną może być trudne do

wychwycenia z powodu dysfunkcji tych narządów spowodowanej samym zespołem nerczycowym. To
wyjaśnia, dlaczego w niektórych przypadkach obserwowano zmiany strukturalne w nerkach bez
towarzyszącego zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy. W związku z tym u pacjentów, u
których stosowano cyklosporynę przez ponad rok, należy rozważyć biopsję nerki.

Nadciśnienie tętnicze podczas leczenia cyklosporyną

Jeśli u pacjenta dochodzi do rozwoju nadciśnienia, którego nie udaje się kontrolować za pomocą
odpowiedniego leczenia obniżającego ciśnienie krwi, zaleca się zmniejszenie dawki produktu
leczniczego EQUORAL lub przerwanie terapii.

Postępowanie w celu szybkiego wykrywania zaburzeń limfoproliferacyjnych i złośliwych guzów
litych

Podobnie, jak w przypadku innych leków immunosupresyjnych, podczas terapii cyklosporyną należy
brać pod uwagę zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń limfoproliferacyjnych i złośliwych guzów
litych, szczególnie skóry. Aby je wcześnie wykryć, pacjenci długotrwale leczeni produktem
EQUORAL winni być starannie obserwowani. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek zmiany
przednowotworowe lub nowotworowe, leczenie powinno być przerwane.

Zmiany skórne u pacjentów z łuszczycą

U pacjentów z łuszczycą leczonych cyklosporyną, podobnie jak u pacjentów leczonych
konwencjonalnie, donoszono o rozwoju raka skóry. Przed rozpoczęciem leczenia produktem
EQUORAL zmiany skórne, nietypowe dla łuszczycy i nasuwające podejrzenie, że są zmianami
przednowotworowymi lub nowotworowymi winny być poddawane biopsji. Pacjenci ze zmianami
przednowotworowymi lub nowotworowymi mogą być leczeni cyklosporyną tylko wtedy, jeśli zmiany
te zostaną odpowiednio wyleczone, i jeśli nie ma innej możliwości skutecznej terapii łuszczycy.

Ekspozycja na ultrafiolet

Ze względu na potencjalne ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych skóry, pacjenci leczeni
produktem EQUORAL, szczególnie z powodu łuszczycy lub atopowego zapalenia skóry powinni
zostać przestrzeżeni przed nadmierną ekspozycją na słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia i nie
powinni jednocześnie być leczeni przy pomocy naświetlania promieniowaniem UVB bądź poddawani
fotochemioterapii PUVA.

Zakażenia skóry u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym EQUORAL należy doprowadzić do wygojenia się
aktywnych zmian opryszczkowych. Jeśli jednak pojawią się one w trakcie leczenia, nie stanowi to
wskazania do przerwania terapii, chyba, że infekcja jest poważna.
Zakażenia skóry, wywołane przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) nie są
bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia cyklosporyną, jednakże powinny być leczone za
pomocą odpowiedniego preparatu przeciwbakteryjnego. Należy unikać doustnej erytromycyny, która
zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi (por. punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje
interakcji), a jeśli nie jest to możliwe, zaleca się staranne monitorowanie stężenia cyklosporyny we
krwi, czynności nerek, oraz obserwację w kierunku objawów niepożądanych cyklosporyny.

Łagodne, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych jest zwykle związane z nagłym rzutem
atopowego zapalenia skóry, i zanika spontanicznie albo na skutek ogólnej poprawy stanu pacjenta.
Powiększenie węzłów chłonnych, które występuje w trakcie leczenia cyklosporyną, powinno być stale
kontrolowane. Jeżeli powiększenie węzłów chłonnych utrzymuje się mimo poprawy stanu pacjenta,
należy wykonać biopsję w celu wykluczenia obecności chłoniaka.

Zastosowania w pediatrii ze wskazań pozatransplantacyjnych

Z wyjątkiem leczenia zespołu nerczycowego, brak wystarczających doświadczeń ze stosowaniem
produktu leczniczego EQUORAL u dzieci; jego stosowanie poniżej 16 r.ż. ze wskazań innych niż
przeszczepianie, oraz zespół nerczycowy, nie może być zalecane.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Liczne związki maj ą zdolność do zwiększania lub zmniejszania stężenia cyklosporyny w osoczu lub
pełnej krwi, zwykle przez zahamowanie lub indukcję enzymów biorących udział w metabolizmie
cyklosporyny, w szczególności enzymów cytochromu P450.

Interakcje z żywnością

Pożywienie może wpływać na absorpcję i tym samym zmniejszać lub zwiększać stężenia
cyklosporyny. W niektórych przypadkach pożywienie nie wpływa na absorpcję. Aby zapewnić taką
samą absorpcję, zalecane jest podawanie leku w taki sam sposób w stosunku do posiłku (tzn. przed, w
trakcie lub po) podczas całego cyklu leczenia cyklosporyną. Pokarmy bogate w tłuszcze mogą
aktywować lipazy wątrobowe, prowadząc do zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi.

Flawonoidy zawarte w soku grejpfrutowym mają wpływ na cytochrom P 450 3A. W związku z tym, w
okresie przynajmniej 1 godziny przed i po podaniu produktu leczniczego EQUORAL nie zaleca się
picia soku grejpfrutowego. Spożywanie napojów z dużą zawartością alkoholu może prowadzić do
zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerek.

Interakcje z innymi lekami

Cyklosporyna wykazuje interakcje z licznymi lekami. Poniżej wymieniono te leki, z którymi
interakcje są wystarczająco udokumentowane i uważane za istotne z klinicznego punktu widzenia.

Leki, które powodują zmniejszenie stężenia cyklosporyny

Barbiturany, karbamazepina, fenytoina, nafcylina, sulfadymidyna podawana dożylnie, ryfampicyna,
oktreotyd, probukol, orlistat, ziele dziurawca (Hypericum perforatum), tyklopidyna, sulfinpyrazon,
terbinafina.

Leki, które powodują zwiększenie stężenia cyklosporyny

Antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna), ketokonazol,
flukonazol, itrakonazol, diltiazem, nikardypina, werapamil, metoklopramid, doustne środki
antykoncepcyjne, danazol, metyloprednizolon (duże dawki), alopurynol, amiodaron, kwas cholowy i
jego pochodne, leki z grupy inhibitorów proteazy HIV, imatynib.

Inne istotne interakcje

Należy zachować ostrożność w czasie równoczesnego stosowania cyklosporyny z innymi lekami
mającymi działanie nefrotoksyczne. Należą do nich antybiotyki z grupy aminoglikozydów (w tym
gentamycyna i tobramycyna), amfoterycyna B, cyprofloksacyna, wankomycyna, trimetoprym
(+sulfametoksazol), niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym diklofenak, naproksen, sulindak),
melfalan, antagoniści receptora histaminowego H2 (cymetydyna, ranitydyna).

Należy unikać jednoczesnego stosowania takrolimusu z uwagi na zwiększenie ryzyka
nefrotoksyczności.

Jednoczesne podawanie nifedypiny z cyklosporyną może powodować nasilenie przerostu dziąseł w
porównaniu z przerostem obserwowanym po podaniu samej cyklosporyny.

Jednoczesne podawanie diklofenaku i cyklosporyny powoduje istotne statystycznie zwiększenie
biodostępności diklofenaku. Prawdopodobnym następstwem może być przemijające zaburzenie
czynności nerek. Wzrost biodostępności diklofenaku jest najprawdopodobniej spowodowany
zmniejszeniem dużego efektu pierwszego przejścia. Jeśli wraz z cyklosporyną podaje się
niesteroidowe leki przeciwzapalne o małym efekcie pierwszego przejścia (np. kwas
acetylosalicylowy), to nie należy spodziewać się zwiększenia ich biodostępności.

Cyklosporyna może zmniejszać klirens digoksyny, kolchicyny, prednizolonu i inhibitorów reduktazy

HMG-CoA (statyn).

U kilku pacjentów przyjmujących digoksynę wkrótce po rozpoczęciu terapii cyklosporyną
obserwowano ciężkie działania toksyczne preparatów naparstnicy. Znane są także doniesienia o
możliwym nasileniu przez cyklosporynę toksycznych działań kolchicyny, takich jak miopatia i
neuropatia, zwłaszcza u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Niezbędna jest ścisła obserwacja
kliniczna pacjentów przyjmujących jednocześnie digoksynę lub kolchicynę wraz z cyklosporyną,
pozwalająca na wczesne wykrycie toksycznego działania digoksyny lub kolchicyny i w konsekwencji
obniżenie dawki leku lub przerwanie terapii.

Zarówno w piśmiennictwie, jak i w badaniach po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o
przypadkach toksycznego działania cyklosporyny na mięśnie, takich jak bóle i osłabienie mięśni,
zapalenie mięśni oraz rozpad mięśni prążkowanych podczas jednoczesnego stosowania cyklosporyny
z lowastatyną, symwastatyną, atorwastatyną, prawastatyną i, rzadko, fluwastatyną. Podczas terapii
skojarzonej z cyklosporyną dawkowanie tych statyn należy zmniejszyć, zgodnie z zaleceniami
wytwórcy. Terapię statynami należy czasowo zawiesić lub całkowicie przerwać u pacjentów, u
których wystąpią przedmiotowe lub podmiotowe objawy miopatii, oraz u chorych z czynnikami
ryzyka ciężkiego uszkodzenia nerek, w tym niewydolności nerek w wyniku rozpadu mięśni
prążkowanych.

W badaniach z zastosowaniem ewerolimusu lub syrolimusu w skojarzeniu z pełnymi dawkami
cyklosporyny obserwowano podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy. Efekt ten zazwyczaj
przemijał po zmniejszeniu dawki cyklosporyny. Ewerolimus i syrolimus wywieraj ą nieznaczny wpływ
na farmakokinetykę cyklosporyny. Jednoczesne podawanie cyklosporyny powoduje istotny wzrost
stężenia ewerolimusu i syrolimusu we krwi.

Zalecenia

Jeżeli w czasie leczenia cyklosporyną konieczne jest podanie preparatu, który wykazuje interakcje z
cyklosporyną, należy stosować się do poniższych zaleceń:

W czasie równoczesnego stosowania leków, które mogą wykazywać synergistyczne działanie
nefrotoksyczne
należy ściśle kontrolować czynność nerek (w szczególności stężenie kreatyniny w
surowicy). Jeśli dojdzie do uszkodzenia czynności nerek, dawkę leku podawanego jednocześnie z
cyklosporyną należy zmniejszyć, lub rozważyć zastosowanie innego leczenia.

U biorców przeszczepów odnotowano pojedyncze doniesienia o znacznych, jednak odwracalnych
zaburzeniach czynności nerek (wraz z odpowiednim wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy krwi)
po jednoczesnym podaniu pochodnych kwasu fibrynowego (np. bezafibratu, fenofibratu). Z tego
względu należy ściśle monitorować czynność nerek u tych chorych. W razie wystąpienia istotnych
zaburzeń czynności nerek, należy przerwać jednoczesne podawanie innych leków.

Leki, które zmniejszają lub zwiększają klirens cyklosporyny: u pacjentów po zabiegu transplantacji
należy często mierzyć stężenie cyklosporyny i - jeśli jest to konieczne - odpowiednio dostosować jej
dawkę. Dotyczy to szczególnie okresu wprowadzania lub zaprzestawania podawania dodatkowego
leku. U pozostałych pacjentów monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi jest kwestionowane. W
tej grupie związek między stężeniem cyklosporyny we krwi a działaniem klinicznym nie jest tak
dobrze udokumentowany. Jeśli podawany jest lek, który zwiększa stężenie cyklosporyny, to ocenianie
czynności nerek oraz dokładne monitorowanie działań niepożądanych związanych z podawaniem
cyklosporyny może być właściwsze, niż pomiar stężenia cyklosporyny we krwi.

Należy unikać równoczesnego podawania nifedypiny u pacjentów, u których jako działanie
niepożądane cyklosporyny występuje przerost dziąseł.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, które są metabolizowane w znacznej części podczas pierwszego
przejścia przez wątrobę (np. diklofenak) powinny być podawane w mniejszych dawkach, niż
stosowane u pacjentów nieprzyjmujących cyklosporyny.

Jeśli równocześnie z cyklosporyną stosuje się digoksynę, kolchicynę lub inhibitory reduktazy HMG-
CoA (statyny), wymagana jest ścisła kontrola w celu wczesnego wykrycia działań toksycznych tych
leków. W przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć dawkę ww. leków, lub zaprzestać ich
podawania.

4.6 Ciąża i laktacja
Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję szczurów i królików (patrz punkt

5.3 - Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u kobiet w ciąży jest nadal ograniczone. U ciężarnych
kobiet-biorców przeszczepów leczonych lekami immunosupresyjnymi wzrasta ryzyko
przedwczesnego porodu.

Dostępne są ograniczone dane pochodzące od dzieci narażonych na działanie cyklosporyny in utero, z
obserwacji trwającej maksymalnie do wieku około 7 lat. U tych dzieci czynność nerek i ciśnienie krwi
były prawidłowe.

Brak jednak odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży, i dlatego
produktu leczniczego EQUORAL nie należy stosować w ciąży, chyba, że potencjalne korzyści dla
matki przewyższaj ą potencjalne ryzyko dla płodu.

Laktacja

Cyklosporyna przenika do mleka matki. Kobiety leczone produktem EQUORAL nie powinny karmić
niemowląt piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Nie ma danych dotyczących wpływu produktu leczniczego EQUORAL na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Liczne działania niepożądane związane ze stosowaniem cyklosporyny są zależne od dawki i reaguj ą
na jej zmniejszenie. Ogólne spektrum działań niepożądanych obserwowanych po podaniu
cyklosporyny z powodu różnych wskazań jest zasadniczo takie samo. Jednakże występują różnice w
częstości ich występowania i nasilenia. U pacjentów po zabiegach transplantacji w wyniku
zastosowania dużej dawki początkowej i długotrwałego leczenia podtrzymującego, działania
niepożądane są częstsze i zwykle cięższe niż u pacjentów leczonych cyklosporyną z powodu innych
wskazań. Skala częstości:

- bardzo często > 10%

- często > 1% - < 10%

- niezbyt często > 0,1% - < 1%

- rzadko > 0,01% - < 0,1%

- bardzo rzadko < 0,01%.

Nerki

Bardzo często

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4)

Układ krążenia

Bardzo często

Nadciśnienie tętnicze

Układ nerwowy

Bardzo często

Drżenie, bóle głowy

Często

Parestezje

Niezbyt często

Objawy encefalopatii, takie jak drgawki, splątanie, dezorientacja,
zmniejszona reaktywność, pobudzenie, bezsenność, zaburzenia widzenia,
ślepota korowa, śpiączka, niedowład, ataksja móżdżkowa

Rzadko

Polineuropatia obwodowa

Bardzo rzadko

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, w tym obrzęk tarczy nerwu
wzrokowego z możliwym upośledzeniem widzenia w następstwie
podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, nie spowodowanego
obecnością guza

Układ pokarmowy i
wątroba

Często

Jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, przerost dziąseł,
zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia
metaboliczne

Bardzo często

Hiperlipidemia

Często

Hiperurykemia, hiperkaliemia, hipomagnezemia

Rzadko

Hiperglikemia

Układ mięśniowo-
szkieletowy

Często

Kurcze mięśni, mialgia

Rzadko

Osłabienie mięśni, miopatia

Reakcje hematologiczne

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Niedokrwistość, małopłytkowość

Mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, zespół hemolityczno-
mocznicowy

Reakcje skórne
Często

Nadmierne owłosienie

Niezbyt często

Wysypki alergiczne

Reakcje

ogólnoustrojowe

Często

Zmęczenie

Niezbyt często

Obrzęki, przyrost masy ciała

Reakcje

wewnątrzwydzielnicze

Rzadko

Zaburzenia miesiączkowania, ginekomastia

4.9 Przedawkowanie

Wartość LD50 dla cyklosporyny podanej doustnie wynosi 2329 mg/kg u myszy, 1480 mg/kg u
szczurów i > 1000 mg/kg u królików. Wartość LD50 dla cyklosporyny podanej dożylnie wynosi 148
mg/kg u myszy, 104 mg/kg u szczurów i 46 mg/kg u królików.

Brak doświadczenia dotyczącego ostrego przedawkowania produktu leczniczego EQUORAL. Może
wystąpić osłabienie czynności nerek, które powinno ustąpić po przerwaniu podawania leku. W razie

konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące. W ciągu kilku pierwszych
godzin od przedawkowania można sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka.
Cyklosporyna nie może być usunięta w istotnym stopniu przez dializowanie, ani przez hemoperfuzję
na węglu drzewnym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Selektywne leki immunosupresyjne
Kod ATC: L 04 AD 01

Cyklosporyna (zwana także cyklosporyną A) jest cyklicznym polipeptydem złożonym z 11
aminokwasów, o silnym działaniu immunosupresyjnym. U zwierząt doświadczalnych przedłuża
utrzymywanie się alogenicznych przeszczepów skóry, serca, nerek, trzustki, szpiku, jelita cienkiego i
płuc. Z badań wynika, że cyklosporyna hamuje rozwój odczynów odporności komórkowej, w tym
reakcji na aloprzeszczep, opóźnionej nadwrażliwości skórnej, doświadczalnego alergicznego zapalenia
mózgu i rdzenia, zapalenia stawów wywołanego przez adiuwant Freund'a, reakcji przeszczep przeciw
gospodarzowi (GVHD), a także hamuje wytwarzanie przeciwciał zależne od limfocytów T. Na
poziomie komórkowym hamuje wytwarzanie i uwalnianie limfokin, w tym interleukiny 2 (czynnika
wzrostu limfocytów T, TCGF). Wydaje się, że cyklosporyna blokuje limfocyty w stanie spoczynku w
fazie G0 lub G1 cyklu komórkowego i hamuje stymulowane przez antygen uwalnianie limfokin przez
pobudzone limfocyty T.

Przeszczepianie narządów i szpiku u ludzi wykonywano z powodzeniem stosując cyklosporynę w celu
zapobiegania i leczenia reakcji odrzucenia oraz GVHD. Korzystny efekt leczenia cyklosporyną
wykazano także w różnych stanach chorobowych, o których wiadomo lub uważa się, że są
pochodzenia autoimmunologicznego.

Z wszystkich dostępnych danych wynika, że cyklosporyna działa swoiście i odwracalnie na limfocyty.
W odróżnieniu od leków cytostatycznych nie tłumi czynności krwiotwórczej, i nie wpływa na
czynność fagocytów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy EQUORAL jest doustnym preparatem cyklosporyny, który w środowisku wodnym
tworzy zawiesinę cząsteczek podobną do żelu. Produkt ten charakteryzuje większa biodostępność oraz
mniejsza zmienność farmakokinetyki niż starsze postaci cyklosporyny. Ponadto w czasie leczenia
podtrzymującego nie dochodzi do istotnych wahań stężenia cyklosporyny we krwi.

Cyklosporyna zostaje rozmieszczona w tkankach głównie poza krwią. We krwi, 33-47% znajduje się
w osoczu, 4-9% w limfocytach, 5-12% w granulocytach i 41-58% w krwinkach czerwonych. W
osoczu około 90% cyklosporyny jest związane z białkami, głównie z lipoproteinami.

Cyklosporyna jest w znacznym stopniu metabolizowana do ok. 15 metabolitów. Nie ma jednej,
głównej drogi metabolicznej.

Istnieje duża zmienność w dostępnych danych dotyczących okresu półtrwania cyklosporyny w fazie
eliminacji, w zależności od zastosowanej metody oznaczania i badanej populacji. Okres półtrwania w
fazie eliminacji mieści się w zakresie od 6,3 godz. u zdrowych ochotników do 20,4 godz. u pacjentów
z ciężką niewydolnością wątroby. Eliminacja następuje głównie z żółcią, a jedynie 6% dawki podanej
doustnie wydala się z moczem; tylko 0,1% wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Cyklosporyna nie wykazywała działania mutagennego lub teratogennego w odpowiednich,
standardowych układach testów po podaniu doustnym (szczurom w dawce do 17 mg/kg mc. i
królikom w dawce do 30 mg/kg mc. na dobę doustnie). Na poziomie dawek toksycznych (u szczurów
30 mg/kg mc., a u królików 100 mg/kg mc. na dobę doustnie), cyklosporyna miała działanie toksyczne
na zarodek i płód, co miało wyraz w zwiększonej śmiertelności potomstwa w okresie przed- i
pourodzeniowym, obniżonej masie ciała płodów oraz związanymi z tym faktem opóźnieniami rozwoju
kośćca.

W dwóch opublikowanych badaniach naukowych, króliki narażone na działanie cyklosporyny in utero
(10 mg/kg mc. na dobę podskórnie) wykazywały zmniejszoną liczbę nefronów, hipertrofię nerek,
układowe nadciśnienie i postępującą niewydolność nerek do wieku 35 tygodni.

U płodów ciężarnych samic szczura, które otrzymywały 12 mg/kg mc. na dobę cyklosporyny dożylnie
(dwukrotność zalecanej dawki dożylnej u ludzi) obserwowano zwiększoną częstość występowania
ubytku przegrody międzykomorowej.

Wyników tych nie uzyskano u innych gatunków, a ich znaczenie dla ludzi nie jest znane.

Badania działania rakotwórczego wykonano na samcach i samicach szczurów i myszy. W 78-
tygodniowym badaniu u myszy, w dawkach 1, 4 i 16 mg/kg/dobę, wykazano istotną statystycznie
tendencję występowania chłoniaków limfocytowych u samic, a u samców otrzymujących pośrednią
dawkę liczba przypadków nowotworów komórek wątrobowych istotnie przekroczyła wartość
kontrolną. W 24-miesięcznym badaniu wykonanym na szczurach z zastosowaniem dawek 0,5; 2 i 8
mg/kg/dobę częstość występowania gruczolaków komórek wysp trzustkowych (Langerhansa) była
istotnie większa po podaniu najniższej dawki niż wartości kontrolne. Częstość występowania
nowotworów komórek wątrobowych i gruczolaków komórek wysp trzustkowych nie była zależna od
dawki.

Nie wykazano zaburzeń płodności w badaniach na szczurach.

Nie wykazano działania mutagennego i genotoksycznego cyklosporyny w teście Ames'a, teście V79-
hgprt, w teście mikrojąderkowym u myszy i chomików chińskich, w teście aberracji
chromosomowych w szpiku chomików chińskich, w badaniu dominującej letalności u myszy, w teście
naprawy DNA w spermie narażonych na cyklosporynę myszy. W badaniu wymiany siostrzanych
chromatyd w ludzkich limfocytach in vitro (ang. sister chromatid exchange - SCE) wykazano, że w
dużych stężeniach cyklosporyna indukuje SCE.

Wzrost częstości występowania nowotworów złośliwych jest znanym powikłaniem immunosupresji u
biorców przeszczepów narządów. Najczęściej występującymi nowotworami są chłoniak nieziarniczy i
nowotwory złośliwe skóry. Ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego w czasie leczenia cyklosporyną
jest wyższe niż w populacji zdrowych osób, ale zbliżone do tego, które występuje u pacjentów
leczonych innymi lekami immunosupresyjnymi. Istniej ą doniesienia, że zmniejszenie lub przerwanie
immunosupresji może spowodować ustąpienie zmian chorobowych.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kapsułka: etanol bezwodny, estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n =
3), estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 10), makrogologlicerolu
stearynian uwodorniony, D,L-(alfa) tokoferol.

Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu, glicerol 85%, sorbitol niekrystalizujący, żelatyna, tlenek żelaza,
glicyna.

6.2 Niezgodności

Nie są znane.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Kapsułki należy pozostawić w opakowaniu blistrowym, do czasu użycia. Po otwarciu opakowania
blistrowego odczuwa się charakterystyczny zapach. Jest to prawidłowe i nie oznacza, że kapsułki nie
nadają się do użytku.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

EQUORAL kapsułki:

• 50 kapsułek w blistrach z folii aluminiowej (5 blistrów z folii AL/AL po 10 kapsułek) w
kartonowym pudełku.

6.6 Instrukcje dotyczące stosowania

EQUORAL kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, zawsze w ten sam sposób w stosunku
do posiłku (przed, w trakcie lub po).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EQUORAL 25 mg - Pozwolenie Nr 9464
EQUORAL 50 mg - Pozwolenie Nr 9465
EQUORAL 100 mg - Pozwolenie Nr 9466

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

EQUORAL 25 mg : 23.07.2002 r.; 26.06.2007 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.
EQUORAL 50 mg: 23.07.2002 r.; 26.06.2007 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.
EQUORAL 100 mg: 23.07.2002 r.; 26.06.2007 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

EQUORAL 25 mg : 23.07.2002 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.
EQUORAL 50 mg: 23.07.2002 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.
EQUORAL 100 mg: 23.07.2002 r.; 10.07.2008 r.; 23.03.2009 r.


Zamienniki leku Equoral

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,07 zł.

Cyclaid interakcje ulotka kapsułki miękkie 0,1 g 50 kaps.

Cyclaid

kapsułki miękkie | 0,1 g | 50 kaps.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

268,46 zł


Sandimmun Neoral interakcje ulotka kapsułki elastyczne 0,1 g 50 kaps.

Sandimmun Neoral

kapsułki elastyczne | 0,1 g | 50 kaps.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

280,98 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Equoral

Cytrusy

Związkizawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm cyklosporyny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Equoral

Inne

Sól kuchenna łączona z lekim może powodować (szczególnie u osób po 65 r.ż.) zaburzenia ukrwienia i funkcji nerek, prowadząc do uszkodzenia tego narządu. Należy ograniczyć spożycie soli i produktów solonych w nadmiernej ilości.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki immunosupresyjne

    W tej kategorii znajdziesz leki immunosupresyjne czyli takie, które hamują działanie układu odpornościowego ich działanie wykorzystywane jest m.in. w czasie przygotowań do przeszczepu lub po nim, ich stosowanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6810531

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.