Dostępny w większości aptek

 

Diuver tabletki | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.al.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Torasemidum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Diuver?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Diuver

Kiedy stosujemy lek Diuver?

• nadciśnienie pierwotne;

• obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego, obrzęki pochodzenia nerkowego.


Jaki jest skład leku Diuver?

Jedna tabletka zawiera 5 mg torasemidu (Torasemidum).

Tabletki 5 mg zawierają 58,44 mg laktozy jednowodnej w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Diuver?

• nadwraŜliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub którykolwiek składnik leku,

• zaburzenia czynności nerek z bezmoczem;

• śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe;

• niedociśnienie tętnicze;

• nadwraŜliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub którykolwiek składnik leku;

• zaburzenia akcji serca;

• ciąŜa i laktacja.


Diuver – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia metabolizmu i odŜywiania

Podobnie jak w przypadku innych leków moczopędnych, w zaleŜności od wielkości stosowanej dawki i czasu leczenia pojawić się mogą zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zwłaszcza przy stosowaniu diety niskosodowej. MoŜe wystąpić hipokaliemia, zwłaszcza przy diecie ubogiej w potas, przy towarzyszących wymiotach, biegunce, stosowaniu duŜej ilości środków przeczyszczających, a takŜe w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

Przy znacznej diurezie, szczególnie na początku leczenia, a takŜe u pacjentów w podeszłym wieku mogą pojawić się objawy utraty elektrolitów i płynów, takie jak bóle i zawroty głowy, spadki ciśnienia, osłabienie, senność, stany splątania, utrata apetytu, kurcze mięśniowe. MoŜe okazać się konieczna zmiana dawki leku.

Torasemid moŜe powodować zwiększenie stęŜenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów w osoczu.

Mogą zaostrzyć się objawy kwasicy metabolicznej.

Zaburzenia naczyniowe

W pojedynczych przypadkach dochodziło do powikłań zakrzepowych i zaburzeń krąŜenia, spowodowanych zagęszczeniem krwi.

Zaburzenia Ŝądka i jelit

Mogą wystąpić zaburzenia Ŝołądkowo-jelitowe, a w pojedynczych przypadkach - zapalenie trzustki.

Suchość błon śluzowych jamy ustnej

Zaburzenia nerki i dróg moczowych

U pacjentów z zaburzeniami w odpływie moczu, moŜe dochodzić do jego nagłego zatrzymania.

MoŜe pojawić się zwiększenie stęŜenia mocznika i kreatyniny w osoczu krwi.

Zaburzenia wątroby i dróg Ŝółciowych

Torasemid moŜe powodować zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych np. gammaGT (gamma-glutamylotransferaza).

Badania diagnostyczne

Donoszono o pojedynczych przypadkach zmniejszenia liczby czerwonych i białych krwinek, a takŜe płytek krwi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W pojedynczych przypadkach moŜe dochodzić do reakcji alergicznych, takich jak świąd, wysypka i nadwraŜliwość na światło.

Zaburzenia układu nerwowego

Mogą pojawić się pojedyncze przypadki zaburzeń widzenia i słuchu (szumy uszne, utrata słuchu).

Rzadko donoszono o parestezjach kończyn.


Diuver - dawkowanie leku

Dawkowanie Dorośli:

Nadciśnienie pierwotne

Zaleca się stosować dawkę 2,5 mg doustnie 1 raz na dobę. JeŜeli istnieje taka potrzeba, dawkę moŜna zwiększyć do 5 mg 1 raz na dobę. Przeprowadzone badania sugerują, Ŝe dawki większe od 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniŜenia ciśnienia krwi. Maksymalny efekt terapeutyczny osiągany jest po około 12 tygodniowym leczeniu.

Obrzęki

Zwykle stosuje się 5 mg doustnie 1 raz na dobę. JeŜeli konieczne, dawkę moŜna zwiększyć stopniowo do 20 mg 1 raz na dobę. W indywidualnych, wyjątkowych przypadkach stosowano 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczeń klinicznych stosowania torasemidu w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

Podczas leczenia torasemidem, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod specjalną kontrolą ze względu na ryzyko zwiększenia stęŜenia torasemidu we krwi.


Diuver – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia torasemidem naleŜy przywrócić równowagę wodno-elektrolitową

(hipokaliemia, hiponatremia, hipowolemia) i usunąć przyczynę zaburzenia w oddawaniu moczu. Podczas długotrwałego leczenia torasemidem zaleca się regularną kontrolę gospodarki wodnoelektrolitowej, stęŜenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi.

Zaleca się dokładną kontrolę pacjentów ze skłonnością do zwiększonego stęŜenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemii) i skazy moczanowej.

NaleŜy kontrolować metabolizm węglowodanów u pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą.

Produkt zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Diuver w czasie ciąży

Brak danych z badań klinicznych dotyczących działania torasemidu na zarodek i płód u ludzi. W badaniach na szczurach nie wykazano działania teratogennego. Po podawaniu duŜych dawek cięŜarnym królikom, obserwowano wady rozwojowe płodów.

Brak danych dotyczących wydzielania leku do mleka matki.

Torasemid jest przeciwwskazany w okresie ciąŜy i karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki moczopędne

    W tej kategorii znajdziesz leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przeciwdziałaniu i leczeniu obrzęków.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.