Crohnax interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,25 g 30 czop. | (6 blist. po 5 czop.)

Trudno dostępny w aptekach

 

Crohnax czopki doodbytnicze | 0,25 g | 30 czop. | (6 blist. po 5 czop.)

od 0 , 00  do 28 , 88

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Podmiot odpowiedzialny: FARMINA SP. Z O.O.

Crohnax cena

28,88Opis produktu Crohnax

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

CROHNAX 250 mg czopki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 czopek zawiera 250mg Mesalazinum (mesalazyny)
Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie zaostrzeń i zapobieganie nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami
zlokalizowanymi w odbytnicy.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W zaostrzeniach 500mg (2 czopki) dwa razy na dobę rano i wieczorem. W zapobieganiu nawrotom
250mg (1 czopek) dwa razy na dobę .

Czas trwania leczenia

Ostre stany wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wymagają zazwyczaj 8 do 12 tygodni leczenia.
Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania

Produkt leczniczy CROHNAX przeznaczony jest do podawania doodbytniczego.

4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników
preparatu,

- ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

- skłonność do krwawień.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem i w czasie trwania terapii, według oceny lekarza prowadzącego leczenie, zaleca
się wykonanie badania krwi (morfologia z rozmazem, parametry czynnościowe wątroby, takie jak
aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginowej, stężenie kreatyniny) i moczu (testy
paskowe i osad moczu).

Lek powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nerek oraz z

chorobami płuc zwłaszcza z astmą. Zaleca się obserwację wymienionych grup pacjentów w czasie stosowania leku. 

Leczenie pacjentów o znanej nadwrażliwości na sulfasalazynę powinno być prowadzone pod ścisłą
kontrolą lekarza. W przypadku wystąpienia ostrych objawów nietolerancji, takich jak skurcze, ostry
ból brzucha, gorączka, ciężkie bóle głowy lub wysypka, należy natychmiast odstawić lek.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa
i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono swoistych badań nad interakcjami produktu leczniczego CROHNAX z innymi
lekami. Produkt leczniczy CROHNAX może wchodzić w interakcje z wymienionymi poniżej
produktami leczniczymi, jednak większość z nich ma naturę teoretyczną:

- doustne leki przeciwzakrzepowe typu kumaryny: możliwość zwiększenia działania
przeciwzakrzepowego (zwiększone ryzyko krwawienia)

- glikokortykosteroidy: możliwość nasilenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego

- pochodne sulfonylomocznika: możliwość zwiększenia działania hipoglikemizującego

- metotreksat: możliwość nasilenia toksycznego działania metotreksatu

- probenecyd/sulfmpirazon: możliwość osłabienia działania

- spironolakton/ furosemid: możliwość osłabienia działania diuretycznego

- ryfampicyna: możliwość osłabienia działania tuberkulostatycznego

- azatiopryna/ 6- merkaptopuryna: możliwość nasilenia działania supresyjnego na szpik kostny.

4.6 Ciąża i laktacja

Obserwacje pochodzące z badań retrospektywnych sugerują, że mesalazyna jest pozbawiona działania
teratogennego i embriotoksycznego. Podawanie mesalazyny w okresie ciąży może być jednak
związane ze zwiększoną częstością porodów przedwczesnych i zmniejszoną masą urodzeniową
noworodków. U dzieci matek leczonych w okresie ciąży mesalazyną obserwowano w pojedyncze
przypadki niewydolności nerek i ostrej niewydolności nadnerczy.

Mesalazyna przechodzi przez barierę łożyskową. Po podaniu mesalazyny kobietom ciężarnym, w
postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stężenie mesalazyny w osoczu krwi płodu wynosiło około
połowę stężenia obserwowanego u matki - odpowiednio 0,25 mcgmol/1 u płodu i 0,5 mcgmol/1 u matki.
Małe stężenia mesalazyny wynoszące około 0,02 mg/L obserwowano również w mleku matek
karmiących.

Według klasyfikacji FDA mesalazyna należy do kategorii B stosowania w ciąży.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy CROHNAX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Częste > 1< 10%

- uczucie zmęczenia, osłabienia, złe samopoczucie

- zawroty głowy
Rzadkie > 0,OKO,1%

- zaburzenia żołądka i jelit takie jak ból brzucha, nudności i wymioty.
Bardzo rzadkie < 0,01%

- zaburzenia nerek i dróg moczowych takie jak ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek oraz
niewydolność nerek,

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania takie jak reakcje skórne, gorączka polekowa, skurcz
oskrzeli, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, reakcje ze strony układu oddechowego,

- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych takie jak toksyczne uszkodzenie wątroby i ostre zapalenie
trzustki,

- zaburzenia układu oddechowego takie jak śródmiąższowe zapalenie płuc,

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak wyłysienie, 

- zaburzenia krwi i układu chłonnego takie jak niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza,
pancytopenia, neutropenia, leukopenia i trombocytopenia.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Nie jest znane swoiste antidotum. W razie
potrzeby należy rozważyć zastosowanie wymuszonej diurezy poprzez dożylny wlew elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
KOD ATC: A 07 EC02

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

CROHNAX wykazuje działanie przeciwzapalne. Mechanizm działania nie jest w pełni poznany. Może
wiązać się z wychwytem wolnych rodników, hamowaniem syntezy prostaglandyn i/lub zmniejszeniem
chemotaksji neutrofili oraz hamowaniem produkcji nadtlenków.
Po podaniu doodbytniczym czopki działają głównie miejscowo na błonę śluzową.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy CROHNAX charakteryzuje się działaniem miejscowym, stąd podstawowe
znaczenie ma obecność produktu leczniczego w jelicie grubym.

Uwalnianie

Na podstawie badań farmakokinetycznych przeprowadzonych z użyciem czopków zawierających
500 mg znakowanej technetem mesalazyny stwierdzić można, że po podaniu doodbytniczym
maksymalne rozprzestrzenienie się czopków po ich upłynnieniu pod wpływem temperatury ciała
następuje po 2- 3 godzinach po aplikacji. Zakres działania czopków obejmuje odbytnicę i połączenie
odbytnicy z esicą.

Wchłanianie

W badaniach, w których oceniano wchłanianie mesalazyny po podaniu do jelita grubego (zarówno do
jego proksymalnej i dystalnej części) wykazano, że lek wchłania się z jelita grubego w mniejszym
stopniu niż z jelita cienkiego. Stopień wchłaniania zależy w dużej mierze od dawki, postaci leku oraz
pH. Wyższe stężenia mesalazyny i acetylomesalazyny - głównego metabolitu mesalazyny w osoczu
obserwowano po podaniu leku w postaci roztworów o odczynie obojętnym, niż po podaniu roztworów
w odczynie kwaśnym. Po podaniu doodbytniczym wchłonięciu ulega średnio 10- 30% dawki.

Dystrybucja

Wiązanie leku z białkami osocza określono na około 43% dla mesalazyny i 78 % dla
acetylomesalazyny. U zdrowych ochotników objętość dystrybucji mesalazyny po jednorazowym
podaniu leku drogą dożylną dawce 0,5 grama, jak i w postaci tabletek o zawartości leku 2,4 grama
wynosiła 18-25 litrów. Większą objętość dystrybucji, wynoszącą 25-55 litrów, obserwowano po
podaniu leku w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

AUC mesalazyny podawanej w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu określono na 4,37
mg/Lh.

Nie obserwowano kumulacji mesalazyny po podaniu leku w formie wlewów doodbytniczych, przy
przedłużonym podawaniu (10 ~ 15 dni) w dawce od 1 do 4 gramów.

Brak danych wskazujących na kumulację mesalazyny w płynach ustrojowych i tkankach płodu i
matek przyjmujących lek w okresie ciąży.

Metabolizm

Mesalazyna prawie w całości ulega metabolizmowi w ścianie jelit i w wątrobie do nieaktywnej
acetylomesalazyny.

Wydalanie

Zarówno lek macierzysty, jak i acetylomesalazyna wydalane są przede wszystkim drogą nerek.
Klirens nerkowy mesalazyny jest 2-3 razy większy niż filtracja kłębuszkowa, co wskazuje na istotną
rolę wydalania cewkowego.

Po doodbytniczym podaniu mesalazyny w roztworze obojętnym do proksymalnych części jelita
grubego, wydalanie nerkowe w ciągu 48 godzin wynosiło odpowiednio 25% i 33% podanej dawki
leku dla mesalazyny i acetylomesalazyny.

Śladowe ilości niezmetabolizowanej mesalazyny obecne są w żółci. W większej ilości obecne są
natomiast acetylomesalazyna i metabolity w formie sprzężonej z glukuronianami.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym,
genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie
ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz stały.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności
3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/PE w tekturowym pudełku.
30 czopków (6 blistrów po 5 sztuk).

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FARMINA Sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10740

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004r,

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008-12-12


Zamienniki leku Crohnax

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik.

Asamax 250 interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,25 g 30 czop.

Asamax 250

czopki doodbytnicze | 0,25 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

44,76 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.