Cortare interakcje ulotka aerozol wziewny, roztwór 0,25 mg/daw. 1 poj. po 200 daw.

Trudno dostępny w aptekach

 

Cortare aerozol wziewny, roztwór | 0,25 mg/daw. | 1 poj. po 200 daw.

od 0 , 00  do 49 , 34

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Beclometasoni dipropionas
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Cortare cena

49,34Opis produktu Cortare

Wskazania

- preparat CORTARE jest wskazany do leczenia pacjentów z astmą, wymagających stosowania większych dawek (powyżej 800-1000 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu

- preparat jest wskazany także u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować maksymalną dawką podtrzymującą leku rozszerzającego oskrzela i małymi dawkami (poniżej 800 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu. Niektórzy pacjenci z ciężką astmą wymagają podawania doustnych kortykosteroidów oprócz małych dawek (poniżej 800 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu. U wielu z tych pacjentów po rozpoczęciu leczenia preparatem CORTARE może znacznie zmniejszyć się (lub ustać całkowicie) zapotrzebowanie na dodatkowo stosowane kortykosteroidy doustne.Skład

Jedna dawka inhalacyjna zawiera 250 μg dipropionianu beklometazonu (Beclometasoni dipropionas)

Substancja pomocnicza: etanol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- U pacjentów z gruźlicą płuc (aktywną lub nieaktywną).

- Preparat CORTARE nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmatycznych.


Działania niepożądane

Mogą występować ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z kortykosteroidami wziewnymi, szczególnie przy dużych dawkach stosowanych przez długi czas.

Zaobserwowane działania niepożądane zaklasyfikowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania:

- Bardzo często ≥1/10

- Często ≥1/100 do < 1/10

- Niezbyt często ≥1/1000 do < 1/100

- Rzadko ≥1/10000 do < 1/1000

- Bardzo rzadko < 1/10000

- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane bardzo częste i częste określono na podstawie danych pochodzących z prób klinicznych. Dane dotyczące objawów niepożądanych rzadkich i bardzo rzadkich uzyskano z niezależnych doniesień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często: zarażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Występowanie tego zarażenia jest częstsze przy dawkach przekraczających 400 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zarażenie.

Pacjentom tym zaleca się płukanie ust wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zarażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi środkami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia preparatem CORTARE.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy Bardzo rzadko: obrzęk naczynioworuchowy

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja, zaburzenia zachowania (zazwyczaj u dzieci)

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaćma, jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: chrypka, podrażnienie gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli

W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania inhalatora i skonsultować się z lekarzem. Należy wprowadzić inną metodę leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: blednięcie skóry


Dawkowanie

W celu opanowania objawów astmy należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.

Dawkowanie

Dorośli:

Pacjenci powinni otrzymać dawkę początkową dipropionianu beklometazonu odpowiednią do stopnia ciężkości choroby. Gdy stan pacjenta jest stabilny, dawkę można zmienić lub zmniejszyć do minimalnej dawki skutecznej według indywidualnej reakcji pacjenta.

Pacjentom wymagającym podawania dużych dawek wziewnych steroidów należy podawać dawkę początkową wynoszącą 1000 mikrogramów na dobę. Zwykła dawka podtrzymująca to dwie inhalacje (500 mikrogramów) dwa razy na dobę, lub jedna inhalacja (250 mikrogramów) cztery razy na dobę. Jeśli to konieczne, dawkowanie można zwiększyć do dwóch inhalacji (500 mikrogramów) trzy lub cztery razy na dobę według reakcji pacjenta.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

Preparat CORTARE nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Osoby z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z niewydolnością wątroby:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Sposób podawania Inhalacja doustna.


Środki ostrożności

Pacjenta należy poinstruować, jak właściwie użytkować inhalator, aby podany lek dotarł do płuc ? miejsca działania. Pacjenta trzeba także poinformować o tym, że preparat należy stosować regularnie w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczniczego. Należy również poinformować, że CORTARE powinien być stosowany regularnie, nawet w przypadku braku objawów astmy.

U pacjenta leczonego małymi dawkami dipropionianu beklometazonu (poniżej 800 mikrogramów na dobę) można zmienić leczenie na terapię preparatem CORTARE, aerozol wziewny, roztwór 250 g/dawkę inhalacyjną. Zwiększone zapotrzebowanie na leki rozszerzające oskrzela, szczególnie krótko działające wziewne leki pobudzające receptory β2-aderenergiczne (β2-mimetyki) wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Jeśli pacjent informuje, że krótko działające leki rozszerzające oskrzela są coraz mniej skuteczne, lub potrzebna jest większa ilość inhalacji niż dotychczas, pacjenta należy poddać ponownej ocenie klinicznej i rozważyć intensywniejsze leczenie środkami przeciwzapalnymi (np. większe dawki wziewnych kortykosteroidów lub cykl leczenia kortykosteroidami doustnymi). Ciężkie zaostrzenie astmy należy leczyć w sposób ogólnie przyjęty. Zaostrzenie astmy wywołane przez infekcję należy leczyć antybiotykami i zwiększoną dawką wziewnego dipropionianu beklometazonu i, jeśli to konieczne, doustnymi kortykosteroidami lub β2-mimetykami.

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne leku. Wpływ ten jest podobny do wpływu kortykosteroidów podawanych doustnie. Możliwe działanie to zespół Cushinga, objawy ?cushingoidalne?, hamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby podawana dawka była najmniejszą możliwą dawką wystarczającą do opanowania objawów astmy. Zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi kortykosteroidami. Jeśli nastąpi zahamowanie wzrostu, należy zweryfikować terapię, zmniejszając dawki wziewnych kortykosteroidów do najmniejszej dawki skutecznej. Należy także rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie większych niż dawki zalecane, może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku stresu lub planowania zabiegu chirurgicznego należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidu ogólnie.

Pacjenci, u których leczenie objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela jest niewystarczające:

Preparat CORTARE u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali kortykosteroidów lub przyjmowali je sporadycznie, należy stosować w sposób podany powyżej. Poprawa czynności oddechowej jest obserwowana w ciągu tygodnia. U części pacjentów, którzy nie reagują na leczenie w okresie początkowym, zazwyczaj stwierdza się obfitą wydzielinę śluzową w oskrzelach, co uniemożliwia przenikanie leku do miejsca działania. W takim wypadku należy podawać kortykosteroidy ogólnie w relatywnie dużej dawce przez krótki okres, w celu zmniejszenia wytwarzania śluzu i eliminacji innych procesów zapalnych w płucach. Prowadzenie leczenia podtrzymującego preparatem CORTARE zwykle pozwala utrzymać osiągniętą poprawę i stopniowo odstawić doustnie podawane kortykosteroidy. W przypadku zaostrzenia astmy spowodowanej przez infekcję, należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię, i zwiększyć dawkę wziewnie stosowanego dipropionianu beklometazonu, oraz jeśli to konieczne, podać doustnie kortykosteroid działający ogólnie. Wskazane może być także zastosowanie agonistów receptorów β2-aderenergicznych.

Pacjenci leczeni kortykosteroidami podawanymi doustnie:

Odstawienie doustnie podawanych kortykosteroidów i rozpoczęcie podawania preparatu CORTARE wymaga szczególnej ostrożności ponieważ czynność nadnerczy zaburzona przez długotrwałe podawanie steroidów powraca powoli do normy. W przypadku stosowania przez pacjenta steroidów działających ogólnie, przed rozpoczęciem podawania preparatu CORTARE pacjent powinien znajdować się w stanie stabilnym. Po tygodniu należy rozpocząć stopniowe odstawianie ogólnie podawanego steroidu, zmniejszając dawkę dobową prednizolonu o 1 mg (lub ilość równoważną w przypadku innych steroidów) i nie częściej niż w tygodniowych odstępach. U pacjentów leczonych steroidami podawanymi ogólnie przez dłuższy okres, lub otrzymujących duże dawki steroidów mogą wystąpić objawy hamowania czynności nadnerczy. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy, a dawkę ogólnie stosowanych steroidów należy zmniejszać ostrożnie. W trakcie fazy odstawiania leku część pacjentów odczuwa pogorszenie się samopoczucia pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej. Takich pacjentów należy uspokoić, zachęcić do wytrwałego leczenia z użyciem inhalatora i kontynuować odstawianie ogólnie podawanego steroidu, chyba, że wystąpią kliniczne objawy niewydolności nadnerczy. Większość pacjentów można przestawić na leczenie preparatem CORTARE, utrzymując dobrą czynność oddechową, ale należy zwracać szczególną uwagę na stan chorego w ciągu pierwszych miesięcy po zmianie leczenia, do momentu, gdy powróci pełna czynność układu przysadkowo-nadnerczowego, zapewniającego prawidłową reakcję organizmu na uraz, zabieg operacyjny lub infekcję.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nadnerczy powinni mieć przy sobie kartkę z ostrzeżeniem, że wymagają uzupełnienia niedoborów steroidów w przypadku stresu, np. zabiegu operacyjnego, infekcji dróg oddechowych lub nasilających się napadów astmatycznych; podawane w takiej sytuacji steroidy można odstawić dopiero po ustąpieniu sytuacji stresowej. Pacjenci ci powinni także w sytuacjach nagłych otrzymywać doustnie kortykosteroidy, na przykład w przypadku nasilających się napadów astmy, jako wyniku infekcji dróg oddechowych. W tym przypadku należy także zwiększyć dawkę dipropionianu beklometazonu, a następnie zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu steroidów podawanych doustnie.

W trakcie zmiany leczenia steroidem stosowanym ogólnie na terapię preparatem CORTARE mogą ujawnić się alergie takie, jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, maskowane wcześniej przez lek stosowany ogólnie. Alergie te należy leczyć objawowo preparatami przeciwhistaminowymi i (lub) miejscowymi.

Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem CORTARE.

Preparat CORTARE zawiera w niewielkiej ilości etanol (około 7% całkowitej objętości pojemnika).


Przyjmowanie leku Cortare w czasie ciąży

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dipropionianu beklometazonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Preparat CORTARE może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży.

Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

Brak informacji na temat stosowania zarówno HFA-134a, jak i dipropionianu beklometazonu z gazem nośnikowym HFA-134a u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. U samic ciężarnych lub karmiących, poddanych działaniu HFA-134a w dużych stężeniach nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Badania, w których podawano 1,1,1,2- tetrafluoroetan (HFA-134a) w preparacie aerozolowym ciężarnym oraz karmiącym szczurom i królikom nie wykazały jakichkolwiek szczególnych zagrożeń.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż dipropionian beklometazonu przenika do mleka. Jednakże biorąc pod uwagę względnie niewielkie dawki podawane wziewnie, stężenie tej substancji w mleku jest raczej niskie. U matek karmiących piersią należy rozważyć korzyści i ryzyko dla matki i dziecka.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: