Casodex interakcje ulotka tabletki powlekane 0,05 g 28 tabl. | blister

Brak informacji o dostępności produktu

 

Casodex tabletki powlekane | 0,05 g | 28 tabl. | blister

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Bicalutamidum
Podmiot odpowiedzialny: ASTRAZENECA AB

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Casodex

Kiedy stosujemy lek Casodex?

• Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną.

Casodex - działanie leku

Niesteroidowy antyandrogen, pozbawiony innej aktywności endokrynnej.


Jaki jest skład leku Casodex?

Jedna tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Casodex?

Stosowanie produktu Casodexjest przeciwwskazane u kobiet i u dzieci.

Produkt Casodexnie może być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na bikalutamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Casodex wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu Casodexz terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).


Casodex – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt Casodex jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów. Opisano nieliczne przypadki odstawienia leku z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane wymienione zgodnie z częstością występowania oraz z klasyfikacją układów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Tabela 1 Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

zmniejszone libido, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

zawroty głowy

Często

senność

Zaburzenia serca

Często

zawał mięśnia sercowego (zgłaszano przypadki śmiertelne)4, niewydolność serca4

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

śródmiąższowe zapalenie płuc5. Raportowano o przypadkach zgonu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

ból brzucha, zaparcia, nudności

Często

niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

działanie toksyczne na wątrobę, żółtaczka, hipertransaminazemia1

Rzadko

niewydolność wątroby2. Raportowano o przypadkach zgonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

łysienie, nadmierne owłosienie lub odrastanie włosów, wysypka, suchość skóry, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

ginekomastia i bolesność piersi3

Często

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

astenia, obrzęki

Często

ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

zwiększenie masy ciała

1. zaburzenia czynności wątroby rzadko są ciężkie. Często są krótkotrwałe, przemijające lub ulegają zmniejszeniu podczas kontynuowania terapii lub po odstawieniu leku.

2. wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, niewydolności wątroby, podczas badań otwartych u pacjentów otrzymujących Casodex w dawce 150 mg.

3. może być zmniejszone przez jednoczesną kastrację.

4. obserwowano w badanych farmakologiczno-epidemiologicznych dotyczących stosowania analogów LHRH i przeciwandrogenów w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wystąpienia było większe podczas stosowania produktu leczniczego Casodex 50 mg w połączeniu z analogami LHRH, ale nie obserwowano zwiększonego ryzyka podczas stosowania produktu leczniczego Casodex w dawce 150 mg w monoterapii.

5. wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, śródmiąższowego zapalenia płuc, podczas badań randomizowanych u pacjentów otrzymujących Casodex w dawce 150 mg.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.


Casodex – dawkowanie leku

Dorośli

U dorosłych mężczyzn oraz pacjentów w wieku podeszłym jedna tabletka (50 mg) raz na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze dnia. Leczenie produktem Casodex należy rozpocząć jednocześnie z zastosowaniem analogów gonadoliberyny (LHRH) lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Dzieci

Produkt Casodex jest przeciwwskazany u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt Casodexnależy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4).


Casodex – jakie środki ostrożności należy zachować?

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Obserwacje kliniczne sugerują, że u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby eliminacja bikalutamidu może być wolniejsza. U tych pacjentów może dochodzić do kumulacji leku w organizmie. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt Casodex należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Podczas leczenia produktem Casodex zaleca się okresowe badanie parametrów czynności wątroby, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby są spodziewane podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia produktem Casodex.

Rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i niewydolność wątroby, jak również przypadki zgonu związane z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Casodex.

U mężczyzn stosujących analogi LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy, co może powodować cukrzycę lub utratę kontroli glikemicznej u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej cukrzycą. Należy rozważyć kontrolę stężenia glukozy we krwi u pacjentów stosujących jednocześnie produkt Casodex w połączeniu z analogami LHRH.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P-450, głównie izoenzymu CYP 3A4. Dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Casodex w czasie ciąży

Stosowanie produktu Casodex u kobiet jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

e-papieros ktomalek.pl

Porady

Czy e-papierosy są zdrowe?

E-papierosy są z roku na rok coraz bardziej popularne. Niektórzy twierdzą, że są zdrowsze niż te klasyczne. Jak jest w rzeczywistości? Czytajcie!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.