Trudno dostępny w aptekach

 

Axopirox lakier do paznokci leczniczy | 0,08 g/g | 1 but. po 6.6 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ciclopiroxum
Podmiot odpowiedzialny: AXXON SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Axopirox

Kiedy stosujemy lek Axopirox?

Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci (onychomikozy).Jaki jest skład leku Axopirox?

Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum).  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Axopirox?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Axopirox jest ogólnie przeciwskazany do stosowania podczas ciąży i karmienia piersią (patrz także punkt 4.6). 

Ponieważ dane kliniczne nie są dostępne, produkt nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.


Axopirox – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano następująco:

Bardzo często: 1/10

Często: 1/100 do < 1/10

Rzadko 1/1 000 do < 1/100 Bardzo rzadko: < 1/10 000

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W rzadkich przypadkach w wyniku kontaktu produktu z przylegającą do paznokcia skórą, może wystąpić alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko może wystąpić zaczerwienienie i łuszczenie się skóry. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:  ndl@urpl.gov.pl


Axopirox - dawkowanie leku

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać cienką warstwę produktu Axopirox, raz na dobę na zmieniony chorobowo paznokieć.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia, ale leczenie nie powinno przekraczać okresu 6 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Axopirox, 80 mg/g, lakier do paznokci, leczniczy u dzieci nie zostały jeszcze ustalone.

Sposób podawania

Przed pierwszym nałożeniem produktu Axopirox, należy usunąć możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia, na przykład za pomocą nożyczek oraz jak najwięcej zrogowaciałej warstwy za pomocą pilnika do paznokci. 

Przez cały okres leczenia, warstwę lakieru należy usuwać jeden raz w tygodniu za pomocą zmywacza do paznokci. W trakcie takiego leczenia, należy usuwać z płytki paznokciowej możliwie jak najwięcej zrogowaciałej warstwy zawsze przy pomocy pilnika do paznokci.

Jeżeli pomiędzy aplikacjami lakieru, warstwa lakieru na paznokciu ulegnie zniszczeniu, wystarczy ponownie nałożyć produkt Axopirox na miejsca, gdzie lakier odpadł. 

Po każdym użyciu lakieru, zaleca się dokładne zamknięcie butelki, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Należy unikać kontaktu lakieru z szyjką butelki, aby zapobiec przyklejeniu się zakrętki. 


Axopirox – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkty lecznicze stosowane miejscowo, zwłaszcza długotrwale, mogą powodować wystąpienie reakcji uczuleniowych lub działań niepożądanych. W takich przypadkach należy przerwać leczenie i wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze. 

Należy unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. 

Na leczone paznokcie nie należy nakładać żadnego innego lakieru do paznokci ani żadnych produktów kosmetycznych do paznokci. 


Przyjmowanie leku Axopirox w czasie ciąży

W związku z brakiem doświadczeń klinicznych, stosowanie produktu Axopirox jest przeciwwskazane podczas ciąży i karmienia piersią. 


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.