Atenolol Sanofi 25 interakcje ulotka tabletki 0,025 g 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Atenolol Sanofi 25 tabletki | 0,025 g | 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 7 , 19

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Atenololum
Producent: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Atenolol Sanofi 25 cena

7,19Opis produktu Atenolol Sanofi 25

Kiedy stosujemy lek Atenolol Sanofi 25?

-Nadciśnienie tętnicze
-Dławica piersiowa
-Zaburzenie rytmu z szybką czynnością serca
-Zawal mięśnia sercowego.
Wczesna interwencja w ostrej fazie zawału.Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Atenolol Sanofi 25?

Nadwrażliwość na atenolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
Wstrząs kardiogenny
Niewyrównana niewydolność serca

Zespół chorego węzła zatokowego

Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy

Kwasica metaboliczna

Bradykardia poniżej 45 uderzeń na minutę

Niedociśnienie tętnicze

Ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowego.

Dożylne stosowanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych
leków przeciwarytmicznych.


Atenolol Sanofi 25 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Następujące działania niepożądane są wymienione na podstawie klasyfikacji układów
i narządów i przy użyciu następującej konwencji; bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do
< 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo
rzadko(< l/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).

Produkt leczniczy jest na ogół dobrze tolerowany.
U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Rzadko: plamica, trombocytopenia.

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia snu podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków
Rzadko: zmiany nastroju, koszmary senne, stan splątania, psychoza, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego:
Rzadko: zawroty i bóle głowy, parastezje.

Zaburzenia oka:

Rzadko: suchość oczu, zaburzenie widzenia.

Zaburzenia serca:
Często: bradykardia

Rzadko: nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca.

Zaburzenia naczyniowe:
Często: oziębienie kończyn

Rzadko: obniżenie ciśnienia krwi związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą, któremu może
towarzyszyć omdlenie, u wrażliwych pacjentów może wystąpić chromanie przestankowe,
objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub u pacjentów, u których

występowała astma oskrzelowa w przeszłości.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Rzadko: suchość w jamie ustnej,

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

Rzadko: przypadki działania toksycznego na wątrobę w tym cholestazy wątrobowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wypadanie włosów, reakcje skórne typu łuszczycy, nasilenie łuszczycy, wysypka.
Kie znana: reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Rzadko: impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: uczucie zmęczenia.

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko: obserwowane było zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych ale
znaczenie kliniczne nie jest jasne.

Należy rozważyć przerwanie stosowania leku, zgodnie z kliniczną oceną, jeżeli wystąpi
którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych.


Atenolol Sanofi 25 – dawkowanie leku

Dawka powinna być ustalona indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i
wartości ciśnienia tętniczego oraz tętna; leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki
początkowej.

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowa dawka wynosi 50 mg na dobę, następnie można zwiększyć dawkę do 100 mg na
dobę, podawane w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych.
Działanie terapeutyczne uzyskuje się po 1 do 2 tygodni stosowania produktu leczniczego.
Dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi można osiągnąć przez stosowanie atenololu z innymi
lekami obniżającymi ciśnienie krwi, na przykład z lekami moczopędnymi.

Dławica piersiowa:

Stosuje się od 50 mg do 100 mg atenololu na dobę, w jednej dawce dobowej lub w dawkach
podzielonych. Zwiększenie dawki nie powoduje nasilenia działania terapeutycznego.

U pacjentów z dławicą piersiową nie należy nagle przerywać podawania atenololu, gdyż
może to spowodować nasilenie bólów dławicowych, a nawet wystąpienie świeżego zawału
serca.

Zaburzenia rytmu serca z szybka czynnością serca:

Początkowa dawka atenololu wynosi 2,5 mg podawanego we wstrzyknięciu dożylnym w
ciągu 2,5 minuty (tzn.1mg/1min). Dawka 2,5 mg może być powtórzona w 5 minutowych
odstępach aż do uzyskania spodziewanego działania terapeutycznego do dawki maksymalnej
10 mg. W infuzji dożylnej atenolol stosowany jest w dawce 0,15 mg/kg masy ciała przez 20
minut. Jeśli konieczne, iniekcje lub infuzje dożylne można powtarzać co 12 godzin. Po
uzyskaniu kontroli zaburzeń rytmu serca po podaniu dożylnym atenololu konieczna jest
kontynuacja leczenia lekiem doustnym w dawce od 50 mg do 100 mg raz na dobę.

Zawał mięśnia sercowego:

Pacjentom wymagającym dożylnego leczenia beta-adrenolitykami, podaje się atenolol w
dawce 5 mg do 10 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (1 mg/1min) w ciągu 12
godzinach od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Po dożylnym podaniu i w przypadku
braku objawów niepożądanych leczenie jest kontynuowane przez podanie doustne atenololu
w dawce 50 mg po 15 minutach od podania dożylnego, a następnie po 12 godzinach od
podania atenololu dożylnie w dawce 50 mg i dawce 100 mg na dobę po następnych 12
godzinach.

Jeżeli wystąpią objawy niepożądane - zwolnienie rytmu serca i (lub) niedociśnienie tętnicze
lub inne, leczenie atenololem powinno być przerwane.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę atenololu należy zmniejszyć.
Nie zaobserwowano kumulacji atenololu u pacjentów, z klirensem kreatyniny większym niż
35 ml/min/1,73 m2 (wartość prawidłowa wynosi 100 -150 ml/min/1,73 m2). U pacjentów z
klirensem kreatyniny 15-35 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio do stężenia kreatyniny 300-600
mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić 50 mg na dobę a dawka dożylna 10 mg co
2 dni,

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 15 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio do
stężenia kreatyniny powyżej 600 mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić
25 mg na dobę lub 50 mg co drugi dzień.

Pacjenci dializowani powinni otrzymać dawkę 50 mg doustnie po każdej dializie; leczenie
powinno być przeprowadzane w warunkach szpitalnych ze względu na możliwość
wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Może być konieczne zmniejszenie dawki, szczególnie w przypadku współistnienia
niewydolności nerek.

Dzieci:

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu atenololu u dzieci nie zaleca się stosowania
produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.


Atenolol Sanofi 25 – jakie środki ostrożności należy zachować?

-Atenololu, tak jak innych beta-adrenolityków nie należy odstawiać nagle [może to wywołać
zwiększenie ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów dławicy piersiowej i (lub) zaburzenia
rytmu serca].

Dawka produktu leczniczego powinna być stopniowo zmniejszana w ciągu 7 do 14 dni.
Pacjenci, szczególnie z chorobą niedokrwienną serca powinni być w tym czasie obserwowani.
-W przypadku pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego, decyzję o
zaprzestaniu leczenia beta-adrenolitykiem należy podjąć co najmniej 24 godziny przed
zabiegiem chirurgicznym. Ocena ryzyka i korzyści powinna być podejmowana indywidualnie
dla każdego pacjenta. W przypadku kontynuowania leczenia atenololem należy zastosować
leki anestezjologiczne o niewielkim ujemnym działaniu inotropowym, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia działania kardiodepresyjnego. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji
ze strony nerwu błędnego.

-Chociaż podanie atenololu jest przeciwwskazane w niewyrównanej niewydolności serca,
produkt leczniczy może być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których
niewydolność serca jest wyrównana. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z
małą rezerwą sercową.

-Atenolol może zwiększyć częstość i czas trwania napadów w dławicy piersiowej u pacjentów
z dławicą piersiową Printzmetala z powodu braku działania alfa-receptorów pośredniczących
w skurczu naczyń wieńcowych. Atenolol jest beta i selektywnym beta-adrenolitykiem i w
związku z tym musi być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności.
-Atenolol jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem obwodowego krążenia
tętniczego (patrz punkt.4.3). Produkt leczniczy może również nasilać mniej zaawansowaną
niewydolność obwodowego krążenia tętniczego.

-Należy zachować dużą ostrożność w przypadku pacjentów z blokiem serca I stopnia.

-Cukrzyca: atenolol może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych, a także maskować

objawy hipoglikemii np. tachykardię. Wskazana jest regularna kontrola stężenia glukozy,

szczególnie w cukrzycy chwiejnej.

-Łuszczyca: atenolol może nasilać objawy łuszczycy.

-Produkt leczniczy może maskować objawy nadczynności tarczycy.

-W rzadkich przypadkach na skutek działania farmakologicznego dochodzi do zwolnienia

akcji serca (tętno spoczynkowe do 50-55 uderzeń na minutę), w takim przypadku należy

zmniejszyć dawkę.

-Atenolol może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną u
pacjentów, u których występowały takie reakcje w przeszłości. Tacy pacjenci mogą nie
reagować na zwykle stosowaną dawkę adrenaliny.

-Ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się
dostosowanie dawkowania u tych pacjentów w zależności od wartości klirensu kreatyniny.

-Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od
najmniejszej dawki.

-Nie należy stosować u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych chyba, że jest to
bezwzględnie konieczne. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność.

- U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporów oddechowych, objawy
ustępują po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol lub
izoprenalina.

-U pacjentów z guzem chromochłonnym przed zastosowaniem atenololu należy zastosować
lek alfa-adrenolityczny.


Przyjmowanie leku Atenolol Sanofi 25 w czasie ciąży

Atenolol przenika przez barierę łożyskową i jest wykrywany we krwi pępowinowej.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania atenololu u kobiet w pierwszym
trymestrze ciąży, dlatego nie można wykluczyć możliwości działania teratogennego produktu
leczniczego.

Atenolol był stosowany pod ścisłym nadzorem w leczeniu nadciśnienia tętniczego w trzecim
trymestrze ciąży. Podawanie atenololu kobietom w ciąży w celu leczenia łagodnego i
umiarkowanego nadciśnienia tętniczego spowodowało opóźnienie wzrostu płodu.
U kobiet w ciąży (zwłaszcza w pierwszym i drugim trymestrze) oraz u kobiet w okresie
rozrodczym należy rozważyć korzyści ze stosowania atenololu do możliwego ryzyka.
Stosowanie beta-adrenolityków powoduje zmniejszony przepływ krwi przez łożysko co może
doprowadzić do przedwczesnego porodu lub zgonu płodu.

Produkt leczniczy przenika do pokarmu kobiecego. Stwierdzono znaczną kumulację atenololu
w pokarmie kobiecym. Stosowanie atenololu w okresie okołoporodowym lub w czasie
karmienia piersią może spowodować u noworodków zwiększone ryzyko hipoglikemii i
bradykardii.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania atenololu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Alkohol

Interakcja
 bardzo istotna

Dotyczy leków
Atenolol Sanofi 25

Alkohol

W razie przewlekłego spożywania alkoholu następuje zmniejszenie biodostępności atenololu skutkujące brakiem efektu terapeutycznego. Ponadto lek może zwiększać negatywny wpływ alkoholu na koncentrację, refleks i koordynację ruchową. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.

Inne

Interakcja
 istotna

Dotyczy leków
Atenolol Sanofi 25

Inne

Posiłki bogate w tłuszcze mogą przyspieszać i zwiększać wchłanianie atenololu z przewodu pokarmowego. Wysokie stężenie leku we krwi może doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego, zwolnienia akcji serca, zaburzeń rytmu i wystąpienia objawów niewydolności serca. Zaleca się ograniczenie tłuszczów w diecie. Sok jabłkowy znacznie zmniejszona ekspozycja organizmu na atenolol. Może dojść do osłabienia działania hipotensyjnego leku.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie ze stresem?

Porady

Jak poradzić sobie ze stresem?

W ciągu całego swojego życia zmagamy się z wieloma stresowymi sytuacjami. W wielu przypadkach krótkotrwały stres jest czymś pozytywnym, gdyż motywuje ...


Statystyki Atenolol Sanofi 25

Ostatnie 3 lata doprowadziły do zmiany w kupnie w kategorii układ sercowo-naczyniowy. Według posiadanych informacji ta różnica wynosi 2.62%. Jesteśmy w stanie zakomunikować Wam na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii układ sercowo-naczyniowy bezsprzecznie kupowane są w najwyższej liczbie we wskazanych rejonach: kujawsko-pomorskie, opolskie, zachodniopomorskie. Między okresem z ilością najwyższej sprzedaży produktów z grupy układ sercowo-naczyniowy, do których należy Atenolol Sanofi 25, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najmniejszą sprzedaż, daje się zanotować dysproporcja, która jest równa 96.8%.

Atenolol Sanofi 25 - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami naszej wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl wynika, że lek Atenolol Sanofi 25 jest wyszukiwany przez internautów następujących regionów dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie. Potrafimy dodatkowo udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej mieszkańców poszukuje Atenolol Sanofi 25. Są to wymienione lokalizacje: Białystok, Siemianowice Śląskie, Warszawa.

W wyszukiwarce internetowej KtoMaLek.pl można wspomnieć o grupie układ sercowo-naczyniowy. Jednym ze środków, które jesteśmy w stanie do niej zaliczyć jest Atenolol Sanofi 25. Województwo mazowieckie jest bez dwóch zdań na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość zapytań o preparaty w grupy układ sercowo-naczyniowy

Substancje czynne leku Atenolol Sanofi 25?

W skład leku Atenolol Sanofi 25 wchodzi substancja czynna Atenololum. Pośród leków w bazie internetowej wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba preparatów: 0.15%.

Jaka jest dostępność leku Atenolol Sanofi 25?

Na terenie naszego kraju lek Atenolol Sanofi 25 ma na stanie większość aptek. Jesteśmy w stanie więc poinformować bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Atenolol Sanofi 25 jest lekiem refundowanym?

Atenolol Sanofi 25 jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji preparatu Atenolol Sanofi 25 wynosi R - Ryczałt, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Atenolol Sanofi 25 jest lekiem na receptę?

Atenolol Sanofi 25 jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Atenolol Sanofi 25 opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: