Asamax 500 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,5 g 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Asamax 500 tabletki dojelitowe | 0,5 g | 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 79 , 30

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Producent: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Asamax 500 cena

79,30Opis produktu Asamax 500

Wskazania

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby.

Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.Skład

Jedna tabletka dojelitowa ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny. 


Przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.


Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów 

Często (≥1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do

< 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

   

zmieniona liczba krwinek

(niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia)

Zaburzenia układu immunologiczne go                                 

                    

reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis

Zaburzenia układu nerwowego

                        

ból głowy, zawroty głowy

neuropatia

obwodowa

Zaburzenia serca 

  

zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

   

alergiczne i

zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie

pęcherzyków płucnych, eozynofilia

płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc)

Zaburzenia

żołądka i jelit 

  

ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

zmiana parametrów

czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz,

wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

   

łysienie

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

   

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

   

zaburzenia

czynności nerek, między innymi:

ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

   

przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

 


Dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: W fazie ostrych objawów: 2 do 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: co najmniej 2 g na dobę, w dawkach podzielonych.

Choroba Crohna: W fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: maksymalnie 3 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat). 

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

W fazie ostrych objawów: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 30-50 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę. 

W fazie remisji: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 15-30 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę. 

Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie połowy dawki przeznaczonej dla dorosłych, a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg, dawkę taką jak u dorosłych. 

Pożądane działanie terapeutyczne leczenia mesalazyną może być osiągnięte jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając płynem. Nie rozgryzać.


Środki ostrożności

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat)

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań krwi (morfologia, parametry czynności wątroby takie jak AspAT i AlAT, stężenie kreatyniny w surowicy) oraz badania ogólnego moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od zakończenia leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępie 4 tygodni. Jeżeli wyniki mieszczą się w normie kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania należy wykonać niezwłocznie. 

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę ciężkie zaburzenia składu krwi. W razie podejrzewania lub wystąpienia zaburzeń składu krwi należy przerwać leczenie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki. 

Podczas leczenia mesalazyną należy bardzo dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową. 

Podczas leczenia mesalazyną należy dokładnie obserwować pacjentów, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę. W przypadku gdy po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji takie jak: skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać leczenie.

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości ze strony serca, powodujące działania niepożądane takie jak: zapalenie mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. W razie podejrzewania lub wystąpienia takich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.


Przyjmowanie leku Asamax 500 w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych. Jednakże dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży, nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne. 

W jednym przypadku, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciąże, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka. 

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. 

Karmienie piersią

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna przenikają do mleka kobiecego. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka. 

Dlatego, mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Bardzo rzadko zgłaszano odwracalną oligospermię związaną z zastosowaniem mesalazyny. Brak danych na temat wpływu mesalazyny na płodność u kobiet. 


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Asamax 500

W okresie poprzednich 3 lat sprzedaż w zestawie układ pokarmowy i metabolizm zmieniła się o 1.6% w stosunku do zeszłego okresu. Największą dynamiką kupna charakteryzują się wymienione województwa: lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie. Miesiąc z najniższą sprzedażą różni się od miesiąca z najwyższą sprzedażą o 176.76%.

Asamax 500 - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie to regiony, w których lek Asamax 500 był wyszukiwany najczęściej. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Asamax 500 to Czaplinek, Pruszków, Warszawa.

Warto też wspomnieć, że lek Asamax 500 należy do grupy układ pokarmowy i metabolizm. Wymieniona kategoria znajduje się w 50% wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl. Z naszych danych wynika, że województwo mazowieckie to region, w którym najczęściej sięga się po układ pokarmowy i metabolizm. Pozostałe popularne leki z wspomnianej grupy to Salofalk 500, Pentasa (WIĘCEJ).

W miesiącach czerwiec, lipiec, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Asamax 500. Najniższa ilość wyszukiwań dla tego preparatu została przez nas zaobserwowana w następujących miesiącach marzec, kwiecień, wrzesień . Pomiędzy tymi miesiącami różnica wynosi 10.34%.

Substancje czynne leku Asamax 500?

Lek zawiera wskazane substancje czynne: Mesalazinum - 2.2% opakowań z grupy układ pokarmowy i metabolizm zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Asamax 500?

Większość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wymieniony lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Asamax 500 jest lekiem refundowanym?

Asamax 500 jest lekiem refundowanym. Wysokość refundacji leku Asamax 500 wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Asamax 500 jest lekiem na receptę?

Asamax 500 jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz wiedzieć, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Asamax 500 opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: