Arimidex interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl. | blistry

Trudno dostępny w aptekach

 

Arimidex tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | blistry

od 0 , 00  do 82 , 80

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Anastrozolum
Podmiot odpowiedzialny: ASTRAZENECA UK LTD

Arimidex cena

82,80Opis produktu Arimidex

Skrócona Informacja o Leku

ARIMIDEX®  (anastrozolum).

Skład: Substancja czynna: anastrozol. Tabletki powlekane, 1 mg. Substancja pomocnicza: jedna tabletka zawiera m.in. 93 mg laktozy jednowodnej.

Opis działania: Anastrozol jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy.

U kobiet po menopauzie estradiol jest głównie produkowany w tkankach obwodowych na drodze przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy.

Wskazania: Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność anastrozolu nie została potwierdzona u pacjentek z guzami bez receptora estrogenowego, chyba że obserwowano u nich odpowiedź kliniczną na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem. Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Przeciwwskazania: Produkt Arimidex jest przeciwwskazany: u pacjentek przed menopauzą, u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią, u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min), u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby, u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, u pacjentek jednocześnie leczonych tamoksyfenem. Podczas leczenia produktem Arimidex nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu.

Środki ostrożności: Arimidex nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów. Arimidex nie powinien być stosowany u chłopców z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu.

W głównym badaniu klinicznym nie wykazano skuteczności i nie ustalono bezpieczeństwa stosowania. Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie estradiolu, produktu Arimidex nie wolno stosować u dziewcząt z niedoborem hormonu wzrostu jako uzupełnienia leczenia hormonem wzrostu. Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży są niedostępne.

W przypadku wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentek należy wykonać oznaczenie stężenia hormonów w celu potwierdzenia menopauzy. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Arimidex u pacjentek z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby oraz ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min). Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości (np. metodą DEXA) przed rozpoczęciem leczenia. Badanie to należy regularnie powtarzać podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować ich skuteczność. Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania anastrozolu i analogów LHRH. Nie należy stosować tych leków jednocześnie, z wyjątkiem badań klinicznych. Arimidex zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i dlatego może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Nie ma danych dotyczących działania bisfosfonianów stosowanych profilaktycznie lub w przypadku zmniejszenia wysycenia mineralnego kości spowodowanego stosowaniem anastrozolu. Arimidex zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy‑galaktozy.

Ciąża i laktacja: Produkt Arimidex jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie: Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku. Jedna tabletka 1 mg doustnie raz na dobę. U pacjentek z wczesnym rakiem piersi zaleca się leczenie przez 5 lat. Dzieci. Arimidex nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Pacjentki z niewydolnością nerek. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentek z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek. Pacjentki z niewydolnością wątroby. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentek z łagodną niewydolnością wątroby.

Działania niepożądane: Częstości występowania działań niepożądanych związanych z podawaniem anastrozolu podano zgodnie z zaleceniami CIOMS III Working Group 1995. Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (³ 1/10), często (³ 1/100, < 1/10), niezbyt często (³ 1/1000, < 1/100), rzadko (³ 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania - często: brak łaknienia (zwykle o niewielkim nasileniu), hipercholesterolemia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Zaburzenia układu nerwowego – bardzo często: ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), często: senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), zespół cieśni kanału nadgarstka. Zaburzenia naczyniowe – bardzo często: uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Zaburzenia żołądka i jelit – bardzo często: nudności (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), często: biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych – często: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferazy alaninowej (AlAT) i aminotransferazy asparaginowej (AspAT) w surowicy, niezbyt często: zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy (gamma‑GT) i stężenia bilirubiny w surowicy, zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – bardzo często: wysypka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), często: ścieńczenie i przerzedzenie włosów, reakcje alergiczne, rzadko: rumień wielopostaciowy, reakcje anafilaktyczne, nieznana: obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa‑Johnsona. Zaburzenia mięśniowo‑szkieletowe i tkanki łącznej – bardzo często: bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), niezbyt często: palec trzaskający. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi – często: suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), krwawienia z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Były one obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zamieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie produktem Arimidex. Jeśli krwawienie się przedłuża, należy rozważyć zmianę dalszego sposobu leczenia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania – bardzo często: osłabienie (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Arimidex powoduje zmniejszenie zawartości estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości. Poniżej przedstawiono częstość występowania predefiniowanych działań niepożądanych w badaniu ATAC, które niezależnie od przyczyn wystąpiły w czasie prowadzenia badania lub do 14 dni po zakończeniu podawania produktu w tym badaniu. Działania niepożądane: Arimidex (N=3092), tamoksyfen (N=3094): uderzenia gorąca 1104 (35,7%) i 1264 (40,9%); bóle i sztywność stawów 1100 (35,6%) i 911 (29,4%); zaburzenia nastroju 597 (19,3%) i 554 (17,9%); zmęczenie/osłabienie 575 (18,6%) i 544 (17,6%); nudności i wymioty 393 (12,7%) i 384 (12,4%); złamania kości 315 (10,2%) i 209 (6,8%); złamania kręgosłupa, biodra lub nadgarstka 133 (4,3%) i 91 (2,9%); złamania nadgarstka 67 (2,2%) i 50 (1,6%); złamania kręgosłupa 43 (1,4%) i 22 (0,7%); złamania biodra 28 (0,9%) i 26 (0,8%); zaćma 182 (5,9%) i 213 (6,9%); krwawienia z pochwy 167 (5,4%) i 317 (10,2%); choroba niedokrwienna serca 127 (4,1%) i 104 (3,4%); dławica piersiowa 71 (2,3%) i 51 (1,6%); zawał mięśnia sercowego 37 (1,2%) i 34 (1,1%); zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych 25 (0,8%) i 23 (0,7%); niedokrwienie mięśnia sercowego 22 (0,7%) i 14 (0,5%); wydzielina z pochwy 109 (3,5%) i 408 (13,2%); zdarzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 87 (2,8%) i 140 (4,5%); powikłania zakrzepowo-zatorowe dotyczące żył głębokich włącznie z zatorowością płucną 48 (1,6%) i 74 (2,4%); zdarzenia niedokrwienne mózgu 62 (2,0%) i 88 (2,8%); rak endometrium 4 (0,2%) i 13 (0,6%). Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy częstość złamań w grupie otrzymującej produkt Arimidex wynosiła 22 na 1000 pacjentko‑lat i 15 na 1000 pacjentko‑lat w grupie otrzymującej tamoksyfen. Częstość złamań obserwowana w grupie zażywającej Arimidex była zbliżona do częstości obserwowanej w populacji pacjentek po menopauzie o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie ma danych potwierdzających, że częstość złamań i występowania osteoporozy obserwowana w przeprowadzonym badaniu wskazuje na ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też oba wymienione działania. Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych produktem Arimidex oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Ltd, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Wielka Brytania

Pozwolenie Ministra Zdrowia numer: 7567.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego, zatwierdzoną dnia 21.06.2011 r.

Dodatkowe informacje dostępne na życzenie:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, tel. +4822 8743500, fax +4822 8743510, www.astrazeneca.pl


Zamienniki leku Arimidex

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 8 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 34,16 zł.

Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

48,64 zł


Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

52,04 zł


Anastrozol Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Bluefish

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

56,58 zł


Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

58,85 zł


Atrozol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Atrozol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

59,75 zł


Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

59,98 zł


Egistrozol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Egistrozol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

63,16 zł


Apo-Nastrol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Apo-Nastrol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

70,75 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Arimidex

Warto poinformować, że sprzedaż środków w zbiorze leki immunomodulujące zmieniła się w trakcie ubiegłych lat o 16.21%. W stosunku do grupy leki immunomodulujące największą sprzedaż zauważyliśmy w przytoczonych województwach: kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy leki immunomodulujące, do których należy Arimidex, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 91.28%.

Arimidex - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami wyszukiwarki KtoMaLek.pl wynika, że lek Arimidex jest poszukiwany przez osoby ze wskazanych województw łódzkie, mazowieckie, śląskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Arimidex to Kraków, Warszawa, Wrocław.

Na stronie KtoMaLek.pl można wymienić kategorię leki immunomodulujące. Jednym z preparatów, które do niej zaliczmy jest Arimidex. Województwo mazowieckie jest bez dwóch zdań na pierwszym miejscu w przypadku wyszukiwań środków. Dodatkowe popularne leki z wymienionej grupy to Egistrozol, Atrozol, Anastrozol Teva (WIĘCEJ).

Z pomocą zebranych przez nasz serwis danych jesteśmy w stanie napisać, że w miesiącach styczeń, grudzień przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Arimidex. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez pacjentów w następujących miesiącach styczeń, grudzień. 60.94% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Arimidex?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Anastrozolum - 3.07% opakowań z grupy leki immunomodulujące zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Arimidex?

Mniejszość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Arimidex jest lekiem refundowanym?

Arimidex jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Arimidex wynosi Bezpłatny, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Arimidex jest lekiem na receptę?

Arimidex jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie internetowej KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Arimidex opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: