Amlodipinum Teva Pharma interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Amlodipinum Teva Pharma tabletki | 0,01 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Amlodipinum Teva Pharma?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Amlodipinum Teva Pharma

Kiedy stosujemy lek Amlodipinum Teva Pharma?

Leczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi..

Leczenie stabilnej dławicy piersiowej w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Leczenie stwierdzonej na podstawie wyników odpowiednich badań postaci naczynioskurczowej dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala) w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.Jaki jest skład leku Amlodipinum Teva Pharma?

Jedna tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amlodipinum Teva Pharma?

NadwraŜliwość na na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wstrząs kardiogenny.

Istotne hemodynamicznie zwęŜenie aorty.

Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala).


Amlodipinum Teva Pharma – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepoŜądane wywoływane przez amlodypinę mają zwykle niewielkie nasilenie i najczęściej przemijają bez specjalnego leczenia.

Najczęściej występującym działaniem niepoŜądanym zaleŜnym od dawki jest niewielki lub umiarkowany obrzęk okolicy kostek.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

leukopenia, trombocytopenia

  
   

hiperglikemia

 

Zaburzenia psychiczne

 

zaburzenia nastroju, bezsenność, depresja, nadmierna pobudliwość, zmniejszenie libido

dezorientacja

 

Zaburzenia układu nerwowego

bóle i zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, senności

neuropatie nerwów

obwodowych

(parestezje, kurcze mięśni, niedowłady mięśni),

  

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia

  

Zaburzenia serca

uczucie kołatania serca

 

zaburzenia rytmu serca (skurcze przedwczesne)

 

Zaburzenia naczyniowe

 

hipotonia, zapalenie naczyń

  

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

uczucie duszności

tachykardia, bóle w klatce piersiowej

  

Zaburzenia

Ŝołądka i jelit

nudności, bóle brzucha, niestrawność

obrzęk i (lub) przerost dziąseł, zapalenie trzustki

  

Zaburzenia wątroby i dróg Ŝółciowych

  

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, Ŝółtaczka (zwykle cholestatyczna)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

obrzęki obwodowe, szczególnie okolicy kostek, stóp, podudzi

osutka, świąd skóry, zaczerwienienie skóry, łysienie

obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

ginekomastia

  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie nadmiernego zmęczenia, senności

omdlenia, uczucie suchości w ustach

  

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

bóle mięśni, bóle pleców, bóle stawów,

  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

częstsze oddawanie moczu

  

Donoszono takŜe o pojedynczych przypadkach reakcji nadwraŜliwości (m.in. rumień wielopostaciowy).

W pojedynczych przypadkach u pacjentów z zwęŜeniem tętnic wieńcowych moŜe wystąpić nasilenie objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia serca (zaburzenia rytmu serca, zawał serca), ale nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między wystąpieniem tego typu zaburzeń i stosowaniem amlodypiny.


Amlodipinum Teva Pharma – dawkowanie leku

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa, postać naczynioskurczowa dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala).

Dawka początkowa amlodypiny wynosi 5 mg podawana raz na dobę. W przypadkach, gdy po jednym lub dwóch tygodniach leczenia nie wystąpi oczekiwane działanie leku (obniŜenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólów dławicowych, zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny) jednorazową dawkę dobową naleŜy zwiększyć do 10 mg. W czasie leczenia naleŜy odpowiednio często kontrolować czynność układu krąŜenia i stosować najmniejszą dawkę skuteczną. U pacjentów wcześniej leczonych lekami moczopędnymi z grupy tiazydów, lekami ßadrenolitycznymi, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Maksymalna dawka dobowa amlodypiny wynosi 10 mg.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest dłuŜszy. PoniewaŜ nie ustalono dawkowania w tej grupie pacjentów, amlodypinę naleŜy podawać ostroŜnie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyŜej 65 lat)

Nie ma konieczności modyfikowania dawki amlodypiny u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci.

Sposób podawania

Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny, preparat Amlodipinum 123ratio moŜna podawać niezaleŜnie od posiłku raz na dobę, najlepiej rano.


Amlodipinum Teva Pharma – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaburzenia czynności wątroby

PoniewaŜ wszystkie leki blokujące kanały wapniowe są metabolizowane w wątrobie, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dochodzi do wydłuŜenia okresu półtrwania amlodypiny. Z tego powodu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, amlodypinę naleŜy stosować szczególnie ostroŜnie.

Zaburzenia czynności nerek

Jedynie 10% dawki amlodypiny jest wydzielane z moczem w postaci nie zmienionej, poniewaŜ w większości ulega ona przemianie do aktywnych biologicznie metabolitów. W związku z tym, stęŜenie amlodypiny w osoczu nie zaleŜy od stopnia zaburzeń czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyŜej 65 lat)

Czas osiągnięcia maksymalnego stęŜenia amlodypiny we krwi u pacjentów w podeszłym wieku jest podobny jak u pacjentów młodszych. W wieku podeszłym dochodzi do zmniejszenia wydalania amlodypiny i zwiększenia powierzchni pod krzywą stęŜenia leku w czasie. Preparat Amlodipinum 123ratio naleŜy stosować ostroŜnie u pacjentów podeszłym wieku.

Pacjenci z zastoinową niewydolnością serca.

Amlodypina jest zwykle dobrze tolerowana przez pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, jednak naleŜy ją stosować ostroŜnie.

Przełom nadciśnieniowy

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Zawał serca

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u pacjentów z zawałem serca i w ciągu miesiąca od jego wystąpienia.

Hipotonia

Leki blokujące kanały wapniowe rozszerzają obwodowe naczynia krwionośne i mogą powodować hipotonię. PoniewaŜ przeciwnadciśnieniowe działanie amlodypiny narasta powoli, ryzyko wystąpienia hipotonii jest mniejsze niŜ w przypadku leków naleŜących do I i II generacji tej grupy farmakoterapeutycznej.


Przyjmowanie leku Amlodipinum Teva Pharma w czasie ciąży

Stosowanie w czasie ciąŜy

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodpiny u kobiet w ciąŜy.

Badania przedkliniczne róŜnych gatunków zwierząt doświadczalnych wykazały uszkodzenia płodu. Nie naleŜy podawać amlodypiny kobietom w ciąŜy. Przed rozpoczęciem leczenia amlodypiną naleŜy potwierdzić, Ŝe kobieta nie jest w ciąŜy i zaproponować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąŜy naleŜy odstawić amlodypinę i zmienić sposób leczenia.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego i nie jest znany wpływ amlodypiny na noworodka.

Nie naleŜy karmić piersią podczas stosowania amlodypiny.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Amlodipinum Teva Pharma

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 4032031

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.