Alocutan interakcje ulotka aerozol na skórę, roztwór 0,02 g/ml 1 but. po 60 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Alocutan aerozol na skórę, roztwór | 0,02 g/ml | 1 but. po 60 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Minoxidilum
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Alocutan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Alocutan

Kiedy stosujemy lek Alocutan?

Alocutan  jest wskazany w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet (charakterystyczne, rozlane, przerzedzenie włosów typu kobiecego w części ciemieniowej owłosionej skóry głowy). Leczenie produktem leczniczym Alocutan stymuluje wzrost włosów i przeciwdziała postępowi łysienia androgenowego .Jaki jest skład leku Alocutan?

1 ml roztworu zawiera 20 mg minoksydylu ( Minoxidilum ).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 ml roztworu zawiera 199,40 mg glikolu propylenowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alocutan?

Produktu leczniczego Alocutan nie wolno stosować w następujących przypadkach:

-w nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-podczas jednoczesnego miejscowego stosowania na owłosioną skórę głowy innych preparatów,

-w nagłej i nierównomiernej utracie włosów,

-u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.


Alocutan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zastosowano następujące częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (≥1/10); 

często (≥1/100 do < 1/10); 

niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Poniższe dane dotyczące działań niepożądanych (o częstości większej niż 1% i większej niż po zastosowaniu placebo) pochodzą z 7 badań kontrolowanych placebo z udziałem 1 197 mężczyzn i kobiet, leczonych miejscowo roztworem minoksydylu (20 mg/ml i 50 mg/ml) oraz z badania klinicznego kontrolowanego placebo, z zastosowaniem minoksydylu 50 mg/ml w postaci pianki u 590 mężczyzn, podczas 12-miesięcznej obserwacji:

Często:

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, zaczerwienienie, nadmierne owłosienie

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie (obserwowane wyłącznie w badaniu klinicznym z zastosowaniem minoksydylu w postaci pianki)

Działania niepożądane roztworu minoksydylu w okresie po wprowadzeniu do obrotu 

Często:

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne owłosienie

Nieznana:

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (z objawami takimi jak obrzęk warg, jamy ustnej, języka i gardła, opuchnięcie warg, języka i jamy nosowo- gardłowej)

Nadwrażliwość 

(w tym obrzęk twarzy, uogólniona wysypka, uogólniony świąd, obrzęk twarzy oraz ucisk w gardle)

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Podrażnienie oka

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności wymioty 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Objawy w miejscu podania, które mogą obejmować uszy i twarz, takie jak świąd, podrażnienie skóry, ból, zaczerwienienie, obrzęk, suchość skóry i wysypka zapalna aż do łuszczenia się, zapalenie skóry, pęcherze, krwawienie i owrzodzenie

Przejściowa utrata włosów

Zmiany koloru włosów

Zamiana struktury włosów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk obwodowy

ból w klatce piersiowej

Glikol propylenowy zawarty w produkcie leczniczym Alocutan może powodować wystąpienie objawów nietolerancji u pacjentów z nadwrażliwością na tę substancję.

Ponieważ Alocutan zawiera etanol, częste stosowanie tego produktu leczniczego może powodować podrażnienie i suchość skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Alocutan – dawkowanie leku

Dawkowanie

1 ml produktu leczniczego Alocutan należy aplikować na objętą zmianami powierzchnię owłosionej skóry głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). 

Nie należy przekraczać dawki dobowej odpowiadającej 2 ml produktu (2 x 1 ml), niezależnie od wielkości powierzchni owłosionej skóry głowy objętej zmianami.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania produktu leczniczego Alocutan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie na skórę.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Alocutan należy upewnić się, że skóra głowy i włosy są suche.

Produktu leczniczego Alocutan nie należy stosować na inne części ciała.

Po aplikacji produktu leczniczego Alocutan należy starannie umyć ręce, aby zapobiec kontaktowi z błonami śluzowymi i oczami. 

Po aplikacji produktu leczniczego Alocutan włosy można ułożyć jak zwykle. Nie należy natomiast zwilżać owłosionej skóry głowy przez około 4 godziny. W ten sposób zapobiega się wypłukaniu produktu leczniczego Alocutan .

Każde opakowanie produktu leczniczego Alocutan zawiera dwa aplikatory do pompki rozpylającej: - wstępnie zamontowany aplikator do stosowania na dużych powierzchniach, - oddzielny aplikator z wydłużoną końcówką przeznaczony do małych powierzchni.

Oba aplikatory można zmieniać przez odłączenie jednego aplikatora i zastąpienie go drugim.

W celu uzyskania dawki jednorazowej 1 ml roztworu wymagane jest 6 rozpyleń aerozolu.

Instrukcja użycia/stosowania

Roztwór natryskuje się bezpośrednio na owłosioną skórę głowy w obszarze łysienia. W tym celu należy nacisnąć pompkę sześć razy. Po każdym rozpyleniu, należy rozprowadzić płyn koniuszkami palców na powierzchni objętej zmianami, unikając w ten sposób wdychania rozpylonej mgły.

Czas trwania leczenia

Początek i stopień odrastania włosów są różne u poszczególnych pacjentów. 

Zazwyczaj w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego wymagane jest stosowaniu produktu leczniczego dwa razy na dobę przez okres od 2 do 4 miesięcy. W celu utrzymania efektu zaleca się dalsze stosowanie, bez przerywania, dwa razy na dobę. Stosowanie produktu leczniczego Alocutan w większej ilości i częściej niż zalecane nie prowadzi do uzyskania lepszych rezultatów.Istnieje wystarczające doświadczenie kliniczne dotyczące możliwego efektu terapeutycznego w przypadku leczenia przez okres do 48 tygodni.

Jeśli po upływie 8 miesięcy stosowania produktu nie nastąpiła oczekiwana poprawa, należy zaprzestać leczenia.

U niektórych pacjentów w okresie od 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia zaobserwowano przejściowe zwiększenie ilości wypadających włosów. Wynika to z faktu, że faza spoczynku ( telogenowa ) w cyklu wzrostu włosów jest skrócona w mieszkach włosowych leczonych minoksydylem , a przejście do fazy wzrostu ( anagenowej ) następuje szybciej. Stymuluje to wzrost nowych włosów powodując, że stare, nieaktywne już włosy wypadają. W związku z tym początkowo występuje wrażenie zwiększonej utraty włosów, któremu towarzyszy jednak zwiększone odrastanie włosów. Efekt ten ustępuje w ciągu kilku tygodni i może być uznany jako pierwszy objaw działania minoksydylu .

Zbyt mała dawka

Jeśli zastosowano niewystarczającą zbyt małą dawkę produktu leczniczego Alocutan lub dawka została pominięta, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy kontynuować leczenie zalecaną dawką.


Alocutan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy przeprowadzić wywiad lekarski i zbadać pacjenta. Minoksydyl należy stosować wyłącznie na zdrową, owłosioną skórę głowy. Produktu leczniczego Alocutan nie należy stosować, jeśli przyczyna utraty włosów nie jest znana, w przypadku łysienia poporodowego, zakażeń skóry głowy lub jeśli owłosiona skóra głowy jest zaczerwieniona i bolesna.

Pacjent powinien przerwać stosowanie produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia obniżenia ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.8) lub jeśli wystąpi jeden lub więcej z następujących objawów: ból w klatce piersiowej, przyspieszone bicie serca, osłabienie lub zawroty głowy, nagłe niewyjaśnione zwiększenie masy ciała, obrzęk dłoni lub stóp, utrzymujące się zaczerwienienie lub podrażnienie skóry głowy.

U pacjentów z objawami chorób układu krążenia lub zaburzeń rytmu serca oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w tym u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe nie należy stosować terapii produktem leczniczym Alocutan .

Pojedyncze przypadki niewielkich zmian koloru włosów zostały zgłoszone przez pacjentki o bardzo jasnych włosach podczas jednoczesnego stosowania innych produktów do pielęgnacji włosów lub po kąpieli w mocno chlorowanej wodzie.

Ponieważ Alocutan zawiera etanol i glikol propylenowy wielokrotne rozpylenie produktu leczniczego Alocutan na włosy zamiast na owłosioną skórę głowy może prowadzić do zwiększonej suchości i (lub) sztywności włosów.

Alocutan zawiera alkohol i może powodować pieczenie i podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu produktu w miejscach wrażliwych (oczy, uszkodzona skóra, błony śluzowe) należy przemyć podrażnioną powierzchnię dużą ilością wody.

Należy unikać wdychania rozpylonej mgły powstałej podczas aplikacji produktu leczniczego.

Przypadkowe spożycie może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu krążenia. Produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.


Przyjmowanie leku Alocutan w czasie ciąży

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały zwiększone ryzyko dla płodu podczas stosowania dawek znacznie większych od dawek stosowanych u ludzi. Istnieje również niewielkie ryzyko dla płodu u ludzi (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Wchłaniany ogólnoustrojowo minoksydyl przenika do mleka ludzkiego.

Produktu leczniczego Alocutan , nie wolno stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty do włosów

    W tej kategorii znajdziesz produkty do pielęgnacji włosów dostępne w postaci szamponów, balsamów, masek, odżywek itp. Prosukty o działaniu regenerującym, przeciwłupieżowym, przeciw wypadaniu włosów i stymulujących ich wzrost, odbudowyjącym. Preparaty do pielęgnacji skóry głowy wrażliwej, alergicznej, łojotokowej, a także podukty stosowane w zwalczaniu wszawicy.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.