Almiden interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Almiden tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 9 , 69

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.

Almiden cena

9,69

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Almiden?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Almiden

Kiedy stosujemy lek Almiden?

Nadciśnienie tętnicze.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

Naczynioskurczowa dławica piersiowa (Prinzmetala).Jaki jest skład leku Almiden?

Każda tabletka zawiera amlodypiny bezylan w ilości odpowiadającej 5 mg amlodypiny .

Każda tabletka zawiera amlodypiny bezylan w ilości odpowiadającej 10 mg amlodypiny .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Almiden?

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u pacjentów:

-z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-z ciężkim niedociśnieniem tętniczym,

-we wstrząsie (w tym wstrząsie kardiogennym),

-ze zwężeniem drogi odpływu z komory lewej (np. zwężenie zastawki aorty dużego stopnia), - z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebytym ostrym zawale serca.


Almiden – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem to: senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), ból brzucha, nudności, obrzęk okolicy kostek, obrzęk oraz zmęczenie.

Podczas stosowania amlodypiny obserwowano i zgłaszano następujące działania niepożądane, występujące z poniższą częstością:

Bardzo często ( ≥ 1/10), Często ( ≥ 1/100 do < 1/10), Niezbyt często ( ≥ 1/1000 do < 1/100), Rzadko ( ≥ 1/10000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (< 1/10 000).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane przedstawiono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja

Rzadko: dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często: drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja 

Bardzo rzadko: wzmożone napięcie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne)

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szum uszny

Zaburzenia serca

Często: kołatanie serca

Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

Bardzo rzadko: zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Często: nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

Niezbyt często: niedociśnienie

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Niezbyt często: kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, nudności, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie),

Niezbyt często: wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: łysienie, plamica, zmiana koloru skóry, wzmożona potliwość, świąd, wysypka, wykwit skórny

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego , nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni Niezbyt często: ból mięśni, ból stawów, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: obrzęki

Często: zmęczenie, osłabienie

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała 

*w większości przypadków odpowiadające cholestazie

Zgłaszano pojedyncze przypadkiwystąpienia zespołu pozapiramidowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.


Almiden – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę, w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. 

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami beta-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z dławicą piersiową amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki beta-adrenolityków.

Nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny podczas jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych, beta-adrenolityków oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku 

Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest podobnie dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku podeszłym, jak i pacjentów młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zwykły schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność (patrz punkty

4.4 i 5.2). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność i rozpocząć leczenie od najmniejszej zalecanej dawki (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy rozpocząć leczenie od najmniejszej dawki amlodypiny , a następnie stopniowo należy ją zwiększać. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie są skorelowane ze stopniem zaburzenia czynności nerek, dlatego zaleca się zwykły schemat dawkowania. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana doustna dawka początkowa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4. tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg nie były badane u dzieci i młodzieży (patrz punkty 5.1 i 5.2). Dawki 2,5 mg nie można uzyskać za pomocą produktu leczniczego Almiden .

Dzieci w wieku poniżej 6. lat  Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne.


Almiden – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Pacjenci z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA ), częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 5.1). 

Antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy ostrożnie stosować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowonaczyniowych oraz zgonu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony, a wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ustalono dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie pacjentów. Stosowanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki oraz należy zachować ostrożność, zarówno podczas rozpoczynania leczenia, jak i podczas zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy powoli zwiększać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek amlodypina może być stosowana w zalecanych dawkach. Stopień niewydolności nerek nie wpływa na zmianę stężenia amlodypiny w osoczu. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy.


Przyjmowanie leku Almiden w czasie ciąży

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na rozmnażanie po zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Amlodypinę można stosować podczas ciąży wyłącznie, jeśli nie jest możliwe zastosowanie innego, bezpieczniejszego produktu oraz jeśli choroba powoduje większe ryzyko dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka matki.

Decyzję o kontynuowaniu/zaprzestaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/zaprzestaniu leczenia amlodypiną należy podejmować biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia amlodypiną dla matki.

Płodność

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców (patrz punkt 5.3). 


Zamienniki leku Almiden

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 26 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,32 zł.

Amlodipine Aurobindo interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurobindo

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,37 zł


Amlodipine Aurovitas interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurovitas

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,46 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

9,46 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,55 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

10,08 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

10,36 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,48 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

10,87 zł


Amlodipinum 123ratio interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipinum 123ratio

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,93 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

11,56 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

11,57 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Aldan

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,70 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Normodipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,18 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Adipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,27 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Cardilopin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,43 zł


Finamlox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Finamlox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,83 zł


Amlonor interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlonor

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,11 zł


Vilpin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Vilpin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,33 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Alneta

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,44 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,54 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Tenox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,56 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

14,65 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,26 zł


Amlozek interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlozek

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

18,82 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Almiden

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.