Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a interakcje ulotka roztwór do skórnych prób punktowych  1 fiol. po 3 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a roztwór do skórnych prób punktowych | 1 fiol. po 3 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Wyciągi alergenowe d/testów punkt.
Podmiot odpowiedzialny: HALL ALLERGY B.V.Opis produktu Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a

Kiedy stosujemy lek Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a?

Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w celach diagnostycznych. Alergeny do skórnych testów punktowych są stosowane w celu potwierdzenia alergii IgE-zależnej na konkretny, testowany alergen oraz potwierdzenia atopowego statusu pacjenta.Jaki jest skład leku Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a?

Wyciągi alergenowe zgodnie z załącznikiem nr 1, o stężeniach wyrażanych w Jednostkach Alergenowych/ml (Allergy Units/ml - AU/ml) albo stężeniu ekstrakcyjnym wyrażonym w %).

Kontrola dodatnia; histaminy dichlorowodorek

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a?

• Schorzenie wpływające na stan ogólny pacjenta gorączka.

• Ciężkie , ostre objawy alergii.

• Leczenie lekami immunosupresyjnymi.

• Leczenie beta-blokerami

• Schorzenie dermatologiczne: ostra lub chroniczna egzema albo inne zmiany skórne w miejscu przeznaczonym do wykonania testu, wtórne zapalenie lub wtórne zwyrodnienie schorzenia skóry, uogólniona pokrzywka.

• Wiek poniżej 5 lat.

• Nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję pomocniczą.


Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić następujące, niżej wymienione reakcje alergiczne, zwłaszcza u pacjentów szczególnie wrażliwych. Zazwyczaj pojawiają się one w ciągu 30 minut od wykonania testu.

Klasyfikacja według układów

Częstotliwość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (< 0,1 %)

Wstrząs anafilaktyczny (typowymi objawami poprzedzającymi wstrząs anafilaktyczny są: uczucie palenia lub świądu na lub pod językiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach rąk i podeszwach stóp).

Zaburzenia skóry i tkanki śródskórnej

Bardzo rzadko (< 0,01 %) Rzadko (< 0,1 %)

Obrzęk Quickego.

Alergiczne nieżyty spojówek, błon śluzowych nosa, pokrzywka, obrzęk dokoła miejsca skaryfikacji o średnicy przekraczającej 12 cm.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i sródpiersia

 

Skurcz oskrzeli (mogący wystąpić natychmiast lub po kilku godzinach od zastosowania preparatu), obrzęk krtani.

Inne

Bardzo rzadko (< 0,01%) Rzadko (< 0,1 %)

Uczucie zmęczenia.

Zaostrzenie objawów alergicznych specyficznych dla danego pacjenta (takich jak pieczenie oczu, katar, kaszel) lub egzema atopowa.


Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a – dawkowanie leku

Wszystkie testy skórne przeprowadza się na wewnętrznej powierzchni przedramienia lub na plecach. Możliwe jest równoczesne testowanie kilku alergenów.

Jeżeli powierzchnia skóry wybrana do przeprowadzenia testu punktowego została przed przystąpieniem do wykonania testu przemyta wodą lub alkoholem, należy przed rozpoczęciem testu odczekać około 2 minuty, celem umożliwienia normalizacji krążenia krwi w skórze. Kroplę każdego z alergenów testowych należy nakładać na suchą skórę oddzielnie, w odpowiedniej odległości (około 4 cm).

W celu ułatwienia wyniku testu zalecane jest zaznaczenie dermografem miejsca aplikacji. Test należy przeprowadzać sterylnym lancetem lub igłą poprzez nałożenie kropli roztworu alergenu. Testowanie wykonuje się ruchem okrężnym naciskając lekko skórę na głębokość 1 mm. Skóra w miejscu wykonywania testu nie powinna krwawić. Dla każdego pacjenta i dla każdego badanego roztworu alergenu należy użyć nowej igły lub lancetu. Przy przeprowadzaniu testu należy wykonać jednocześnie dwie próby kontrolne: ujemną (z użyciem roztworu nie zawierającego alergenu) oraz kontrolną dodatnią ( z użyciem roztworu histaminy). Po wykonaniu nakłuć, nadmiar badanych roztworów należy usunąć przez delikatne wytarcie.

Ocena reakcji:

Wynik testu odczytywany jest po około 15-20 minutach.

Wynik dodatni przejawia się obecnością w miejscu wykonania testu centralnie położonego bąbla, otoczonego rumieniem o średnicy co najmniej 3 mm, z towarzyszącym uczuciem świądu.

Średnica bąbla i rumienią jest podstawą oceny nasilenia reakcji skóry:

(-) reakcja równa uzyskanej przy ujemnej próbie kontrolnej

(++) reakcja znacznie słabsza od uzyskanej w dodatniej próbie kontrolnej

(+++) reakcja równa uzyskanej w dodatniej próbie kontrolnej

(-H-H-) reakcja silniejsza od uzyskanej w dodatniej próbie kontrolnej

Ocena testu jest niemożliwa w przypadku:

- dodatniej reakcji skórnej przy dodatniej reakcji na ujemną próbę kontrolną,

- ujemnej reakcji skórnej przy ujemnej reakcji na dodatnią próbę kontrolną


Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu testów punktowych u pacjentów leczonych inhibitorami ACE oraz beta-adrenolitykami. Zachować ostrożność w przypadku pacjentów cierpiących na niewydolność sercowo - naczyniową.

Przed wykonaniem testu punktowego:

• należy wziąć pod uwagę fakt, że na reakcje na testowany alergen może wpłynąć intensywna ekspozycja na alergeny zewnętrzne (np. na pyłki w okresie pylenia)

• diagnozowanie powinien przeprowadzić doświadczony lekarz alergolog

Po wykonaniu testu punktowego:

• pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarską przez przynajmniej 30 minut

• należy poinformować pacjenta o konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem prowadzącym w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak wystąpienia działań niepożądanych (mogących pojawić się w późniejszym okresie)

W trakcie i po wykonaniu testu punktowego powinno być umożliwione wdrożenie natychmiastowego postępowania reanimacyjno-resuscytacyjnego celem leczenia ewentualnego wstrząsu.

Rzadko może wystąpić nasilona reakcja układowa (świszczący, skrócony oddech, obrzęk naczynioruchowy Quickego, uogólniona pokrzywka), bardzo rzadko wstrząs anaiilaktyczny. Typowymi objawami ostrzegającymi są: pieczenie, świąd oraz uczucie gorąca/palenia na języku, pod językiem, w gardle, na wewnętrznych powierzchniach dłoni i podeszwach stóp. Pojawienie się tych objawów bezpośrednio poprzedza wystąpienie wstrząsu anatilaktycznego objawiającego się sinicą szarą, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią (przyśpieszeniem akcji serca), zwężeniem światła oskrzeli (aż do niedrożności) i utratą przytomności.

Leczenie polega na wdrożeniu postępowania reanimacyjno-resuscytacyjnego oraz dożylnym podaniu roztworu adrenaliny._


Przyjmowanie leku Alergeny diag.do test.punkt.HAL do test.skór.Prick'a w czasie ciąży

Brak odpowiednich danych dokumentujących bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas ciąży. Należy unikać wykonywania punktowych testów skórnych w okresie ciąży. Skórne testy punktowe mogą być wykonywane w okresie laktacji.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: