Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Agen 10 tabletki | 0,01 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 15 , 13

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amlodipinum
Producent: ZENTIVA K.S.

Agen 10 cena

15,13Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.

Opis produktu Agen 10

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze

Agen można stosować w monoterapii oraz w terapii skojarzonej u tych pacjentów, u których nie osiągnięto prawidłowej kontroli ciśnienia krwi po zastosowaniu jednego leku przeciwnadciśnieniowego. Amlodypinę można stosować w skojarzeniu z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne lub inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Choroba niedokrwienna serca - zapobieganie wystąpienia bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala.

Amlodypinę można zastosować nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, jednakże bez potwierdzenia występowania tego stanu. Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi preparatami, jako dodatkowy lek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.Skład

Agen 10:jedna tabletka zawiera 10 mg amlodypiny ( Amlodipinum ) w postaci amlodypiny bezylanu .


Przeciwwskazania

Stosowanie amlodipiny jest przeciwwskazane u pacjentów:

- z nadwrażliwością na amlodypinę i inne pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- z nasilonym niedociśnieniem

- we wstrząsie (w tym wstrząsie kardiogennym) 

- ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. duże zwężenie zastawki aortalnej) 

- z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebytym ostrym zawale serca


Działania niepożądane

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą niedokrwienną serca, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, obrzęki (szczególnie wokół kostek), nasilone zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy. 

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w wynikach badań laboratoryjnych związanych ze stosowaniem amlodypiny. 

W czasie leczenia amlodypiną zaobserwowano i opisano następujące działania niepożądane z następującą częstością ich występowania:

Bardzo często: > 1/10

Często: > 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100  

Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000  

Bardzo rzadko: < 1/10 000 . 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

leukocytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

bardzo rzadko

hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

niezbyt często

bezsenność, zmiany nastroju

(w tym lęk), depresja

rzadko

splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

często

senność, zawroty głowy, bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

niezbyt często

drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabione czucie,

parestezje 

bardzo rzadko

wzmożone napięcie

mięśniowe, neuropatia

obwodowa

Zaburzenia oka

niezbyt często

zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

szumy uszne

Zaburzenia serca

często

kołatanie serca

bardzo rzadko

zawał mięśnia sercowego, arytmia (w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

często

uderzenia gorąca

niezbyt często

niedociśnienie

bardzo rzadko

zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

bardzo rzadko

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

często

ból brzucha, nudności 

niezbyt często

wymioty, niestrawność,

zmiany rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), suchość w jamie ustnej

bardzo rzadko

zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

łysienie, plamica, przebarwienia skóry,

nadmierna potliwość, świąd, rumień, wysypka 

bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

często

obrzęk kostek

niezbyt często

bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt często

zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często

impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

obrzęk, zmęczenie

niezbyt często

ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

niezbyt często

zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

* najczęściej wraz z cholestazą.


Dawkowanie

Zwykle dawka początkowa w leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i choroby niedokrwiennej serca, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; możliwe jest jej zwiększenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. 

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania amlodypiny w przypadku równoczesnego leczenia tiazydami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku u dzieci (w wieku poniżej 6 lat)

Amlodypina nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dzieci i młodzież z nadciśnieniem tętniczym (w wieku od 6 do 17 lat)

Zalecana doustna dawka początkowa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4. tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanego ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg nie były badane u dzieci i młodzieży.

Dawkę 2,5 mg można uzyskać przełamując tabletkę Agen 5, ponieważ tabletki Agen 5 są produkowane w sposób umożliwiający podzielenie na połowy.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie wykazano, aby stosowanie amlodypiny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, dlatego u tych pacjentów nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy. 


Środki ostrożności

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długoterminowym badaniu, kontrolowanym placebo, z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV klasa według NYHA) częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, lecz nie towarzyszyło temu nasilenie objawów niewydolności serca.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania leku wydłuża się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych antagonistów wapnia. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania. Dlatego w tej grupie pacjentów amlodypinę należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 6 lat)

Amlodypina nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Amlodypina może być stosowana u pacjentów z niewydolnością nerek w standardowych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie zależą od stopnia uszkodzenia nerek. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy.


Przyjmowanie leku Agen 10 w czasie ciąży

Ciąża

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania na szczurach nie wykazały toksycznego wpływu na przebieg ciąży za wyjątkiem opóźnienia terminu porodu i wydłużenia czasu porodu podczas stosowania dawek 50-krotnie przekraczających maksymalną zalecaną dawkę u ludzi.

Stosowanie amlodypiny u kobiet w ciąży jest zalecane jedynie w przypadku, gdy nie można zastosować innego, bezpieczniejszego leku lub gdy korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko dla matki i płodu.

Laktacja

Nie wiadomo czy amlodypina przechodzi do mleka kobiecego. Decyzja odnośnie kontynuacji lub rezygnacji z karmienia piersią czy też kontynuacji lub rezygnacji z leczenia amlodypiną powinna być podejmowana po ocenie potencjalnych korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści leczenia amlodypiną u matki.


Zamienniki leku Agen 10

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 26 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 5,67 zł.

Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


9,46 zł


Almiden interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Almiden

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


9,69 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


9,79 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


10,08 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


10,36 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


10,72 zł


Amlodipine Aurobindo interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurobindo

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


10,81 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


10,87 zł


Amlodipinum 123ratio interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipinum 123ratio

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


10,93 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


11,56 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Aldan

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


11,70 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


11,73 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Adipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


12,29 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


12,29 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Normodipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


12,29 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


12,39 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


12,73 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Cardilopin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,99 zł


Finamlox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Finamlox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


13,99 zł


Amlonor interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlonor

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,11 zł


Vilpin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Vilpin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,44 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Alneta

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,56 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,68 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Tenox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


15,46 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


16,49 zł


Amlozek interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlozek

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


18,87 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Cytrusy

Interakcja
 bardzo istotna

Dotyczy leków
Agen 10

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak zlikwidować rozstępy?

Uroda

Jak zlikwidować rozstępy?

Rozstępy mają postać wrzecionowatych, równoległych pasm na powierzchni skóry. Z początku intensywnie czerwone, z czasem blakną, jednak nadal są źródłe...

Jak diagnozować anemię?

Zdrowie

Jak diagnozować anemię?

Anemia jest chorobą charakteryzującą się obniżonym poziomem hemoglobiny oraz liczby czerwonych krwinek. Objawami przypomina przepracowanie przemęczeni...


Statystyki Agen 10

Ostatnie trzy lata przyniosły zmiany w sprzedaży w grupie układ sercowo-naczyniowy. Zgodnie z dostępnymi informacjami ta zmiana wynosi 2.62%. Możemy powiedzieć na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii układ sercowo-naczyniowy bezspornie sprzedawane są najczęściej w wymienionych województwach: lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Miesiąc z najniższą sprzedażą różni się od miesiąca z najwyższą sprzedażą o 96.8%.

Agen 10 - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W miesiącach maj, czerwiec, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Agen 10. Najniższa ilość wyszukiwań dla tego preparatu została przez nas zaobserwowana w następujących miesiącach styczeń, wrzesień, grudzień . Pomiędzy tymi miesiącami różnica wynosi 12.50%.

Substancje czynne leku Agen 10?

Lek zawiera wskazane substancje czynne: Amlodipinum - 3.63% opakowań z grupy układ sercowo-naczyniowy zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Agen 10?

Większość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wymieniony lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Agen 10 jest lekiem refundowanym?

Agen 10 jest lekiem refundowanym. Wysokość refundacji leku Agen 10 wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Agen 10 jest lekiem na receptę?

Agen 10 jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz wiedzieć, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Agen 10 opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: